Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
Előadónk: Kása Zoltán egyetemi tanár, Sapientia EMTE
Előadás címe: Rend a rendezetlenségben – gráfelméleti példákkal
 
Rezümé: Az előadás gráfelméleti példákkal illusztrálja azt, hogy miképpen lehet véletlenszerűen létrejött struktúrákban rendezett alstrukturákat találni. A példák Rédei László, Frank P. Ramsey, Andrásfai Béla, Turán Pál, Erdős Pál, Szemerédi Endre és Nicalaas G. de Bruijn eredményeire támaszkodnak.  
 
Dátum: 2021. november 11-12.

Populizmus a kelet-európai fél-periférián. Szempontok a román anti-korrupciós diskurzus értelmezéséhez.

Populizmus a kelet-európai fél-periférián. Szempontok a román anti-korrupciós diskurzus értelmezéséhez.
Az Artes Liberale előadássorozat következő előadója Kiss Tamás szociológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója. Dátum: 2021. október 18-án 18.00 órától Rezümé:Az előadás azt mutatja be, hogy az anti-korrupciós beszédmód hogyan vált Romániában egy uralkodó politikai meta-narratívává és a városi professzionális középosztály meghatározó identitás-elemévé. Amellett érvelek, hogy az anti-korrupció egy több forrásból táplálkozó, jellegét tekintve populista identitásdiskurzus. Egyrészt az „egyszerű állampolgárokat” szembeállítja az „elitekkel”, másrészt jellegét tekintve kizáró (a „fejlődésre képtelen” csoportokkal szemben), harmadrészt ellenséges a képviseleti demokráciával. Az anti-korrupciót a neki tulajdonított progresszív jelleg miatt ritkán azonosítják a populizmussal. ...

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
Előadónk: Balázs Imre József egyetemi docens, Bölcsészettudományi Kar, BBTE Kolozsvár Az előadás címe: Címtelen Föld: az irodalom plurális válaszai kortárs válságokra Rezümé: A kortárs irodalom az antropológiai horizont kitágításával, a hatalom kérdéskörének a korábbinál átfogóbb kritikai vizsgálatával válaszol a kortárs válsághelyzetekre. 2020-ban jelent meg Kolozsváron a Címtelen Föld. Fiatal erdélyi metamodern líra című versantológia, 26 szerző szövegeivel. Az előadás az antológia alapján körvonalazódó plurális válaszlehetőségeket rendszerezi, amelyeket a fiatal erdélyi szerzők kortárs társadalomelméletek és ökokritikai perspektívák vonzáskörében alkotnak meg, a metamodern típusú irodalmi paradigma keretein belül. A konferencia dátuma: 2021. november 11-12. ...

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
Előadónk: Lányi András ny. egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest   Az előadás címe: Válság és átalakulás   Rezümé: Előadásomban megkülönböztetem a civilizációk fejlődése során szükségképpen fellépő válságokat azoktól, amelyek egy civilizáció legalapvetőbb tulajdonságaiból fakadnak, ezért a rendszer keretei között kezelhetetlenek, így annak összeomlásához vezetnek, egyszersmind alkalmat adnak új intézmények kialakulására, amelyek újszerű válaszokat kínálnak a változó társadalmi és természeti környezet kihívására. A mostani világjárványokat a globalizáció és a bioszféra-krízis indikátorának tekintem, ez utóbbiakból következtetek a modern ipari társadalmak fejlődésének fő tendenciájára. Azonosítani próbálom az okokat, melyek nehezítik ennek felismerését, és a sikeres válságkezelés útjában állnak. ...

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
    Előadónk: Kocsis Károly akadémikus, intézetigazgató (Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajtudományi Intézet), az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke   Az előadás címe: A Kárpát-medence társadalmának jelen térszerkezete   Rezümé: Hazánk, a Kárpát-medence társadalmának térbeli arculatát a Magyarország Nemzeti Atlasza „Társadalom” c. kötete segítségével kívánjuk bemutatni. Ezen kötet fejezetei három nagy – népességgel, településekkel és életkörülményekkel, életminőséggel kapcsolatos – tématerületbe sorolhatók. A társadalom térszerkezetének, a társadalmi folyamatoknak a jelen állapotát és múltbeli gyökereit főként 13 országra, több mint 39 ezer településre vonatkozóan mutatják be, alapvetően térképek segítségével. A konferencia dátuma: 2021. november 11-12. ...

Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában

Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában
  Az Artes Liberales előadássorozat első előadója Bitay Enikő. Előadásának címe: Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában Dátum: 2021. október 8-án 18.00 órától Csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/87130111500 Rezümé: Az előadás előbb az interdiszciplináris kutatások sajátosságait, jelentőségeit emeli ki, majd az anyagtudományi kutatásait, illetve a szakmai kapcsolathálózat kialakítását mutatja be, melyek alapját képezték az interdiszciplináris kutatások elindításának. Ezt követően azon interdiszciplináris kutatásokat mutatja be, melyek eredményeinek hatékonyságát az anyagtudomány segítette elő a különböző szakterületeken (pl. régészet, technikatörténet, orvostudomány, fogászat, gyógyszerészet). ...

Artes Liberales előadássorozat

Artes Liberales előadássorozat
  Új előadássorozatot indít a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelynek neve Artes Liberales. A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást. A nyelvhez, nyelvhasználathoz kapcsolódó grammatica, dialectica, rhetorica (összefoglaló néven trivium) tárgyai közvetetten a mai humántudományok előhírnökei, míg az ún. matematikai arsok (arithmetica, geometria, musica, astronomia) a quadrivium diszciplínáiként a mai értelemben vett reáltudományokat foglalják magukban. Ez a rendszer képezte a teológiai, jogi és orvosi fakultások alapját. Előadássorozatunk nevével erre a régiségben gyökerező univerzalitásigényre szeretnénk visszautalni, azt mai tartalmakkal megtölteni. ...

Elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának „Társadalom” című új kötete

Elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának „Társadalom” című új kötete
Elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának „Társadalom” című új kötete   Bemutatták Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) „Társadalom”, illetve angol nyelvű „Society” című új nyomtatott köteteit és azok interaktív, digitális változatát (e-MNA) 2021. szeptember 16-án. A kiadó és a munkálatok koordinátora ezúttal is az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Földrajztudományi Intézete, melynek munkáját stratégiai partnerként – alapvetően az adatszolgáltatással – a Központi Statisztikai Hivatal segítette. A szerkesztők az atlaszsorozat előző, 2018-ban megjelent „Természeti környezet” című kötetéhez hasonlóan alapelvként – országunk jelenlegi területén túl, az adatforrások függvényében – továbbra is hazánkra, a Kárpát-medencére és annak szomszédságára vonatkozóan alakították az atlasz tartalmát. ...

Írásszokások, kontextusok és mentalitások

Írásszokások, kontextusok és mentalitások
    Írásszokások, kontextusok és mentalitások műhelykonferencia 2021. szeptember 15. 16.00 óra   Az írás az évezredek során az adminisztráció, a tudástermelés, -tárolás és -terjesztés, a kommunikáció alapvető eszközévé és médiumává vált. Végigkísérte az embert a civilizáció hosszú történetén. Mentalitásokat stabilizált, ingatott meg, kapcsolt össze; társadalmi esélyegyenlőségeket és egyenlőtlenségeket állított elő; különböző identitások létrehozását és működtetését tette lehetővé; távoli korokat és világokat tett megközelíthetővé. Az írás gyakorlása egyaránt szolgál mágikus, vallásos, gazdasági, rituális, esztétikai, teret tagoló funkciót. Komplexitása révén olyan tudományok reflektálnak rá, mint a történelemtudomány, a filozófia, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a neveléstudomány, a pszichológia és az orvostudomány. ...

Lukács Katalin - Valkó Orsolya: Az ember szerepe a növényi magvak terjesztésében

Lukács Katalin - Valkó Orsolya: Az ember szerepe a növényi magvak terjesztésében
Aki kirándult már nyáron, észrevehette, hogy ruházatára, cipőjére és zoknijára számos növény magja képes rátapadni. Ezen növényfajok magjai/termései az állatok kültakaróján történő terjedéshez alkalmazkodtak (epizoochoria), így rendelkeznek a tapadáshoz szükséges morfológiai jellegekkel: horgokkal, szőrökkel, szálkákkal. Ezek a magok az emberi ruházatra is hatékonyan rátapadnak és potyautasként velünk utaznak.   Az emberek ruhájáról származó gyom- és inváziós növények magjainak terjedése és megtelepedése súlyos környezeti problémát okoznak világszerte (pl. Ausztrália, Antarktisz). ...

Könyvbemutató: A dialógus formái a magyar régiségben

Könyvbemutató: A dialógus formái a magyar régiségben
A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó és az Kolozsvári Akadémiai Bizottság szervezésében kerül sor a könyvbemutatóra, melynek keretében egy konferencikötetettel – Farmati Anna, Gábor Csilla (szerk.): A dialógus formái a magyar régiségben, Kolozsvár, Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó (2021) – és a Doktori dolgozatok sorozat egyik friss kötetével ismerkedhetünk meg: Bóné Éva: Geleji Katona István prédikációi: szövegalkotás, teológiai és retorikai kérdések a Váltság titkában, Kolozsvár, Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó (2020).   A könyveket bemutatják és a szerzőkkel/szerkesztőkkel beszélgetnek: Kelemen Fruzsina és Kovács Kinga doktoranduszok (BBTE Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola).   Az online esemény időpontja: 2021. június 28. ...

Műhelymegbeszélés

Műhelymegbeszélés
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Mozgóképi Intermedialitás és Vizuális Kultúra Kutatóközpontja és az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média- és Kommunikációtudományi szakbizottsága által szervezett műhelymegbeszélés keretében mutatják be a Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema című kötetet (szerk. Pethő Ágnes, Edinburgh University Press, 2020). A szakmai tanácskozás keretében további, hasonló témakörben nemrégiben megjelent kiadványok szerzői is részt vesznek és bemutatják munkáikat. A részletes program itt olvasható: http://film.sapientia.ro/en/conferences/intermediality-and-world-cinema   Időpont: 2021. június 22. 14.00 óra Helyszín: https://zoom. ...

Proust és a regény poétikái

Proust és a regény poétikái
A Korunk folyóirat júniusi lapszáma a 150 éve született Marcel Proust előtt tiszteleg. A lapszám szerzői egy szakmai kerekasztal-beszélgetés keretében vizsgálják a Proust-életmű jelentőségét, kiemelten kezelve annak magyar kultúrabeli jelenlétét. Proust főművéből több magyar nyelvű fordítás is készült, ezek közül a Horváth Andoré Kolozsváron. A Swann fordításának kiadásra való előkészítése számos fontos szakmai kérdést vet fel az eredeti mű poétikájával, jellegzetességeivel kapcsolatban, és ez összefüggésbe hozható azokkal az erővonalakkal is, amelyek meghatározták Proust eddigi magyar recepcióját. Ilyen és ezekhez hasonló kérdések foglalkoztatták a Korunk-szám szerzőit, ezekről folytatnak eszmecserét a KAB és a Korunk közös rendezvényén.   A beszélgetés résztvevői:   Kányádi András (Institut national des langues et civilisations orientales, Párizs) Koros Fekete Sándor (fordító, Francia Intézet, Kolozsvár) Mekis D. ...

Megjelent a Scientia Kiadó legújabb könyvkiadási pályázata

Megjelent a Scientia Kiadó legújabb könyvkiadási pályázata
21. századi társadalmi kérdésekkel foglalkozó könyvek kiadására hirdet nyílt pályázatot a Scientia Kiadó Az egyetem huszadik jubileumi évének keretében Erdély aktuális és jövőbeni kihívásaival foglalkozó bölcsészet- és társadalomtudományi könyvek megjelentetésére hirdet nyílt pályázatot a Sapientia EMTE Scientia Kiadója. Pályázni 200–250 oldalas kéziratokkal lehet 2021. december 15-éig elektronikus formában. Olyan kéziratok beérkezését várják, amelyek a 21. századi erdélyi léthelyzettel összefüggő sajátos problémákat vetnek fel és tárgyalnak (regionalitás, lokalitás, globalitás, digitalizáció, liminalitás, marginalitás, transznacionális migráció, határtapasztalat, identitás, interkulturalitás, átmenetek, köztesség, két- és többnyelvűség, válság és változás, kihívások és perspektívák stb.). ...

11. Szociológus Napok - Digitálisan mediált mindennapjaink - konferencia

11. Szociológus Napok - Digitálisan mediált mindennapjaink - konferencia
  Program   Szerda, május 12.   16:00- 16:15 Megnyitó (László Éva, Veres Valér, Pásztor Gyöngyi)   16:20- 17:00 Ébredők – Bevezető az összeesküvés elméletek világába. Kustán Magyari Attilával beszélget Péter László.   17:00- 17:50 Csepeli György: A mesterséges intelligencia jövője   18:00- 18:50 Magyari Nándor László: A pandémia és a lockdown esete a társadalomtudományokkal. Paradigmatikus episztemológiai kihívások.   19:00- 20:00 Kerekasztal-beszélgetés: Online vallásgyakorlat a pandémia alatt. Résztvevők: Máté-Tóth András, Rosta Gergely, Kiss Dénes, Moderál: Bálint Róbert Zoltán   20:00- 20:30 Könyvbemutató. Kiss Dénes: „Nekünk csak ez van.” Vallás és egyházak a rendszerváltás utáni Erdélyben. Exit-Kisebbségkutató Intézet, 2020. Referál: Bálint Róbert Zoltán   Csütörtök, május 13. ...

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
Előadónk: Kása Zoltán egyetemi tanár, Sapientia EMTE Előadás címe: Rend a rendezetlenségben – gráfelméleti példákkal   Rezümé: Az előadás gráfelméleti példákkal illusztrálja azt, hogy miképpen lehet véletlenszerűen létrejött struktúrákban rendezett alstrukturákat találni. A példák Rédei László, Frank P. Ramsey, Andrásfai Béla, Turán Pál, Erdős Pál, Szemerédi Endre...

Populizmus a kelet-európai fél-periférián. Szempontok a román anti-korrupciós diskurzus értelmezéséhez.

Populizmus a kelet-európai fél-periférián. Szempontok a román anti-korrupciós diskurzus értelmezéséhez.
Az Artes Liberale előadássorozat következő előadója Kiss Tamás szociológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója. Dátum: 2021. október 18-án 18.00 órától Rezümé:Az előadás azt mutatja be, hogy az anti-korrupciós beszédmód hogyan vált Romániában egy uralkodó politikai meta-narratívává és a városi professzionális középosztály meghatározó...

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
Előadónk: Balázs Imre József egyetemi docens, Bölcsészettudományi Kar, BBTE Kolozsvár Az előadás címe: Címtelen Föld: az irodalom plurális válaszai kortárs válságokra Rezümé: A kortárs irodalom az antropológiai horizont kitágításával, a hatalom kérdéskörének a korábbinál átfogóbb kritikai vizsgálatával válaszol a kortárs válsághelyzetekre. 2020-ban jelent meg Kolozsváron a...

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
Előadónk: Lányi András ny. egyetemi docens, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest   Az előadás címe: Válság és átalakulás   Rezümé: Előadásomban megkülönböztetem a civilizációk fejlődése során szükségképpen fellépő válságokat azoktól, amelyek egy civilizáció legalapvetőbb tulajdonságaiból fakadnak, ezért a rendszer keretei között kezelhetetlenek,...

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia, 2021
    Előadónk: Kocsis Károly akadémikus, intézetigazgató (Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajtudományi Intézet), az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke   Az előadás címe: A Kárpát-medence társadalmának jelen térszerkezete   Rezümé: Hazánk, a Kárpát-medence társadalmának...

Erdélyi tudósokat tüntettek ki

Erdélyi tudósokat tüntettek ki
A Kolozsvári Főkonzulátuson vehette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat a kolozsvári magyar nyelvészet területén végzett tudományos, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként Szilágyi N. Sándor nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, közéleti író, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára. A...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok, élettudományok...

Domus ösztöndíjpályázat

Domus ösztöndíjpályázat
Megjelent a 2021. évi Domus magyarországi őszi ösztöndíj pályázati felhívása. A pályázati felhívás és a pályázati felületek az alábbi linken érhetők el: https://mta.hu/domus-osztondij/a-domus-osztondij-105505   A pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 29. 14 óra (magyarországi idő szerint).  

Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában

Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában
  Az Artes Liberales előadássorozat első előadója Bitay Enikő. Előadásának címe: Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában Dátum: 2021. október 8-án 18.00 órától Csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/87130111500 Rezümé: Az előadás előbb az interdiszciplináris kutatások sajátosságait, jelentőségeit emeli ki, majd az anyagtudományi kutatásait, illetve a szakmai kapcsolathálózat...

Artes Liberales előadássorozat

Artes Liberales előadássorozat
  Új előadássorozatot indít a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelynek neve Artes Liberales. A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a...