International Conference on Economics and Business Management

BABES-BOLYAI UNIVERSITY

UBB FSEGA

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION IN HUNGARIAN LANGUAGE

TRANSYLVANIAN MUSEUM SOCIETY

PRO OECONOMICA ASSOCIATION

 
 
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT
 
2013.11.23.
 

SCIENTIFIC COMMITTEE – TUDOMáNYOS TANáCS

 

BERáCS József

Corvinus University of Budapest – Budapesti Corvinus Egyetem

 

BESSENYEI István

University of Pécs – Pécsi Tudományegyetem

 

BOKROS Lajos

Central European University, Budapest & Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca – Közép-európai Egyetem, Budapest & Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 

DEMETER Krisztina

Corvinus University of Budapest – Budapesti Corvinus Egyetem

 

HEIDRICH Balázs

Budapesti Gazdasági Főiskola – Budapest Business School

 

FOJTIK János

University of Pécs – Pécsi Tudományegyetem

 

GöRöG Mihály

Corvinus University of Budapest – Budapesti Corvinus Egyetem

 

HORVáTH Gyula

University of Pécs – Pécsi Tudományegyetem

 
NAGY ágnes

Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca – Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 

NAGY Bálint Zsolt

Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca – Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 
PETE István

Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca – Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 
POóR József

Szent István University, Gödöllő – Szent István Egyetem, Gödöllő

 
SZáZ János

Corvinus University of Budapest – Budapesti Corvinus Egyetem

 

SZINTAY István

University of Miskolc – Miskolci Egyetem

 

VINCZE Mária

Transylvanian Museum Society & Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca –

Erdélyi Múzeum Egyesület & Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 

ORGANIZING COMMITTEE – SZERVEZՐBIZOTTSáG

 

Coordination, contact / Koordináció, kapcsolattartás

KEREKES Kinga

KOVáCS Gyöngyvér

SZODORAI Melinda

 

Accounting and finance section / Számvitel és pénzügy szekció

FEKETE Szilveszter

KOVáCS Imola

BENYOVSZKI Annamária

CARDOȘ Ildikó Réka

JUHáSZ Jácint
KOVáCS Ildikó
 

Economics section / Közgazdaságtan szekció

MOLNáR Judit
SZéKELY Imre

AVORNICULUI Mihai

 

Management section / Menedzsment szekció

SZáSZ Levente
GYöRFY Lehel

PETRU Tünde Petra

 

Marketing section / Marketing szekció

ALT Mónika Anetta

SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa

SEER László
 
 
PROGRAM
 

8.30-9.00 Registration of participants / Regisztráció

Location: First Floor Hall, Faculty of Economics and Business Administration

Helyszín: Első emeleti előcsarnok, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

 

9.00-10.00 Book presentation / Könyvbemutató

Location: Room 118 / Helyszín: 118-as terem

 

KOCZISZKY György: Bevezetés a területi elemzések ökonometriájába (presented by/ bemutatja BENYOVSZKI Annamária)

TóTH Géza: Bevezetés a területi elemzések módszertanába (presented by/ bemutatja TöRöK Ibolya)

KOCZISZKY György, BENEDEK József: Bevezetés a regionális politikába (presented by/ bemutatja NAGY Egon)

SZLáVIK János: Fenntartható gazdálkodás (presented by/ bemutatja SEBESTYéNNé SZéP Tekla)

 

10.00-10.15 Coffee break / Kávészünet

Location: First Floor Hall / Helyszín: Első emeleti előcsarnok

 

10.15-10.30 Welcome speeches / Köszöntő beszédek

Location: Room 118 / Helyszín: 118-as terem

 

10.30-12.30 Plenary session / Plenáris előadások

Location: Aula / Helyszín: Aula

 

VINCZE Mária: The new challenges of Romanian rural development in the 2014-2020 programming period/ A romániai vidékfejlesztés új kihívásai a 2014-2020 programozási időszakban

 

BOKROS Lajos: The relationship between state and market in a modern economy/ állam és piac viszonya a modern gazdaságban és társadalomban

 

BERáCS József: Economic growth and advertising expenditures during recession – Theoretical approach and empirical evidence in Hungary and Romania/ Gazdasági növekedés és a reklámköltségek alakulása különös tekintettel a gazdasági válságokra – Elméleti megfontolások és tapasztalatok Magyarországon és Romániában

 

GöRöG Mihály: Critical analysis of organisational project management maturity models/ A szervezeti projektvezetési érettség értékelő modelljeinek kritikai elemzése

 

12.30-14.00 Lunch / Ebéd

Location: First Floor Hall / Helyszín: Első emeleti előcsarnok

 

14.00-18.30 Panel sessions / Szekcióülések

 

19.00-21.00 Dinner / Vacsora

Location: Restaurant Maimuța Plângătoare, 3 Emil Isac St., Cluj-Napoca

Helyszín: Zokogó Majom Vendéglő, Emil Isac u. 3, Kolozsvár

 

ACCOUNTING AND FINANCE SECTION – SZáMVITEL éS PéNZüGY SZEKCIó

Location: Room 102 / Helyszín: 102-es terem

Moderators: LUKáCS János, FEKETE Szilveszter
 

14.00-14.15 MIKLóS Gábor: With IMF-credit or without it in Central-Europe/ IMF-hitellel vagy nélküle Közép-Európában?

Discussant/Felkért hozzászóló: PETE István

 

14.15-14.30 SEPSI Barbara: How forex credits deferred by 90+ days have changed in Hungary/ így változott a 90 napon túli késedelmes deviza alapú hitelek helyzete Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: KOVáCS Ildikó

 

14.30-14.45 SZABó árpád: The application of chaos theory in trading/ A káosz elmélet alkalmazása a tőzsdei kereskedésben

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Bálint Zsolt

 

14.45-15.00 NAGY Bálint Zsolt: Attitude towards risk, game theory and neuroeconomics – an interdisciplinary approach/ Kockázati magatartás, játékelmélet és neuro-közgazdaságtan – egy interdiszciplináris megközelítés

Discussant/Felkért hozzászóló: JUHáSZ Jácint

 

15.00-15.15 HAUBER György: Black market and tax evasion in Hungary/ A feketegazdaság és adócsalás Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: PETE István

 

15.15-15.30 PETE István, CARDOȘ Ildikó Réka: Audit on the management of public funds and property/ A közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás vizsgálata

Discussant/Felkért hozzászóló: MIKLóS Gábor

 

15.30-15.45 VARGA Ezsébet Teréz: The comparison of the equity effect of progressive income and consumption taxation/ A progresszív jövedelem és fogyasztási adó méltányosságra gyakorolt hatásának összevetése

Discussant/Felkért hozzászóló: KOVáCS Imola

 

15.45-16.15 Coffee break / Kávészünet

Moderators: JUHáSZ Jácint, KOVáCS Imola
 

16.15-16.30 KOVáCSNé SIPOS ágnes, TóTH Zsófia: Tax morale – Hungarian legal, historical, social and cultural circumstances/ Adómorál – Jogi, történelmi, társadalmi és kulturális környezet Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: LUKáCS János

 

16.30-16.45 CSONGRáDI Gyöngyi: Corporate income tax allowance for sports development in Hungary/ Társasági adó kedvezmény a sport fejlesztésére Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: CARDOȘ Ildikó Réka

 

16.45-17.00 KOVáCS Imola, JUHáSZ Jácint: Real options based valuation of a strategic acquisition through convertible bonds with preferential interest rate/ Kedvezményes kamatú átváltható kötvényen keresztül történő stratégiai felvásárlás reálopciós értékelése

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Bálint Zsolt

 

17.00-17.15 LUKáCS János: Development (simplification) directions of the Hungarian accounting system/ A magyar számviteli rendszer fejlesztési (egyszerűsítési) irányai

Discussant/Felkért hozzászóló: FEKETE Szilveszter

 

17.15-17.30 FENYVES Veronika, ZSIDó Kinga: Liquidity risk assessment regarding businesses from a Hungarian and a Romanian region/ Likviditási kockázat vizsgálata egy magyarországi és egy romániai régió vállalkozásainak körében

Discussant/Felkért hozzászóló: JUHáSZ Jácint

 

17.30-17.45 FEKETE Szilveszter: EQVM. Proposal for a new measurement methodology for earnings quality/ EQVM. Javaslat a számviteli információk minőségének új mérési módszerére

Discussant/Felkért hozzászóló: VLADU Beattrice

ECONOMICS SECTION / KöZGAZDASáGTAN SZEKCIó

Location: Room 118 / Helyszín: 118-as terem

Moderators: TAKáCS István, MOLNáR Judit
 

14.00-14.15 SEBESTYéNNé SZéP Tekla: Eight methods for decomposing the aggregate energy intensity with special regard to the industrial sector/ Nyolc módszer az aggregált energiaintenzitás dekompozíciós vizsgálatára, különös tekintettel az ipari szektorra

Discussant/Felkért hozzászóló: MEZEI Elemér

 

14.15-14.30 SZLáVIK János, CSáFOR Hajnalka, SEBESTYéNNé SZéP Tekla: Aspects of sustainability in regional territorial planning – Focusing on the territorial plan of two counties in the North Hungarian region/ A fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a területfejlesztésben – Két észak-magyarországi megye területfejlesztési koncepciójának példáján

Discussant/Felkért hozzászóló: VINCZE Mária

 

14.30-14.45 BíRó Boróka-Júlia, BíRó Bíborka-Eszter: Defining new borders for Romanian development regions/ A romániai fejlesztési régiók határainak átszabása

Discussant/Felkért hozzászóló: TAKáCS István

 

14.45-15.00 MADARAS Szilárd: Impact of the economic crisis in the unemployment changes. Romanian regional case study/ A gazdasági válság hatása a munkanélküliség változására. Romániai regionális esettanulmány

Discussant/Felkért hozzászóló: BíRó Bíborka-Eszter

 

15.00-15.15 STÄ‚NCULESCU Oana: Evaluating Romani`s regional competitiveness using analytic hierarchy process/ Románia regionális versenyképességének értékelése analitikus hierarchia folyamat segítségével

Discussant/Felkért hozzászóló: BíRó Boróka-Júlia

 

15.15-15.30 TAKáCS István: Positioning of North Hungarian Region based on socio-economic characteristics/ Az észak-magyarországi régió pozícionálása a gazdasági-társadalmi jellemzők alapján

Discussant/Felkért hozzászóló: SZLáVIK János

 

15.30-15.45 VINCZE Mária, MEZEI Elemér, MEZEI Zsófia: Territorial challenges of Romanian agriculture- and rural development/ A romániai agrár- és vidékfejlesztés területi kihívásai

Discussant/Felkért hozzászóló: KEREKES Kinga

 

15.45-16.15 Coffee break / Kávészünet

Moderators: TóTHNé SZITA Klára, SZéKELY Imre
 

16.15-16.30 HARSáNYI Gergely, SIKLóSI ágnes, VERESS Attila: Hungarian higher education in international comparison/ A magyar felsőoktatás nemzetközi összehasonlításban

Discussant/Felkért hozzászóló: SZéKELY Imre

 

16.30-16.45 TóTNé SZITA Klára, GáL Balázs Sándor: Analyzing the status of the green world economy and renewable resources/ A zöld világgazdaság és a megújuló erőforrások helyzetének vizsgálata

Discussant/Felkért hozzászóló: SZLáVIK János

 

16.45-17.00 DABASI HALáSZ Zsuzsanna, HEGYI-KéRI ágnes: Examination of the consequences of deindustrialization/ A dezindusztrializáció fizikai és társadalmi következményeinek összefüggése

Discussant/Felkért hozzászóló: MOLNáR Judit

 

17.00-17.15 PAPP Judit: Innovation capabilities and alternative knowledge transfers of the Hungarian higher education institutions on the labour market efficiency of the graduating students/ A magyar gazdasági felsőoktatási intézmények innovációs készségének és tudás transzferének hatása a végzett hallgatók munkaerő-piaci hatékonyságára

Discussant/Felkért hozzászóló: BíRó Boróka-Júlia

 

17.15-17.30 HONVáRI János: Employment-based migration intentions of students in the Hungarian higher education system/ A magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatók munkavállalási célú migrációs szándékai

Discussant/Felkért hozzászóló: MADARAS Szilárd

 

17.30-17.45 CSISZéR Orsolya, KEREKES Kinga: Rejuvenation in agriculture. Implementation of rural development measure 112 in the North-West Region of Romania/ Fiatalítás a mezőgazdaságban. A 112-es vidékfejlesztési intézkedés megvalósítása Románia északnyugati régiójában

Discussant/Felkért hozzászóló: AVORNICULUI Mihai

 

17.45-18.00 SZéKELY Imre: The introduction of the Euro in Romania – Economic policy experiences and perspectives/ A romániai eurobevezetés – Gazdaságpolitikai tapasztalatok és kilátások

Discussant/Felkért hozzászóló: MOLNáR Judit

 

18.00-18.15 BESSENYEI István, GYöRFY Lehel: Spatial economic structures and regional inequalities. Térgazdasági struktúrák és regionális egyenlőtlenségek

Discussant/Felkért hozzászóló: TóTHNé SZITA Klára

 

18.15-18.30 BARANCSUK János, MOLNáR Judit: The effects of advertising in a locational approach/ A reklám hatásai lokációs szemléletben

Discussant/Felkért hozzászóló: SZéKELY Imre

 

MANAGEMENT SECTION – MENEDZSMENT SZEKCIó

Location: Room 121 / Helyszín: 121-es terem

Moderators: HEIDRICH Balázs, SZáSZ Levente
 

14.00-14.15 KARAKASNé MORVAY Klára, RUDOLFNé KATONA Mária: Adaptability of the GAP model for measurement of hotel service quality/ A GAP modell alkalmazásának lehetősége a szállodai szolgáltatások minőségmérésében

Discussant/Felkért hozzászóló: GUBáN ákos

 

14.15-14.30 GUBáN ákos, KáSA Richárd: Lost in services: Problems and methods of service process reengineering/ Lost in services: Szolgáltatási folyamatok újraszervezésének problémái és módszerei

Discussant/Felkért hozzászóló: KARAKASNé MORVAY Klára

 

14.30-14.45 MARCINIAK Róbert: Effects of economic crisis on business service sector in the CEE region/ Gazdasági válság hatása az üzleti szolgáltató szektorra a KKE régióban

Discussant/Felkért hozzászóló: RUDOLFNé KATONA Mária

 

14.45-15.00 FARKAS Szilveszter, GUBIK SáFRáNY Andrea: A test of the theory of planned behaviour – the cross section of the students’ entrepreneurial attitude in Hungary/ A tervezett magatartás elmélet tesztje – a hallgatói vállalkozási attitűd alakulása Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: PETRU Tünde Petra

 

15.00-15.15 KOZMA Miklós, KAZAINé óNODI Annamária: Measuring business performance in sports - how the Balanced ScoreCard approach can help sports organisations in operating along strategic objectives/ Sportszervezetek teljesítménymérése – hogyan segítheti a Balanced ScoreCard módszer a sportszervezeteket abban, hogy stratégiai céljaik szerint működjenek

Discussant/Felkért hozzászóló: GUBáN ákos

 

15.15-15.30 SZáSZ Levente, DEMETER Krisztina: A dynamic analysis of operations strategy configurations in manufacturing firms/ Termelővállalatok működési stratégiájának dinamikus elemzése

Discussant/Felkért hozzászóló: MATYUSZ Zsolt

 

15.30-15.45 MATYUSZ Zsolt: Configurational methods in operations management contingency research – overview and possible new applications/ Konfigurációs eszközök a termelésmenedzsment kontingenciatényezőinek kutatásában – áttekintés és lehetséges új megközelítések

Discussant/Felkért hozzászóló: SZáSZ Levente

 

15.45-16.15 Coffee break / Kávészünet

Moderators: GöRöG Mihály, SZáSZ Levente

 

16.15-16.30 HEIDRICH Balázs, KáSA Richárd, SHU Wesley: Welcome to the Machine – How web-based technologies affect team collaboration?/ A hálózat fogságában – Hogyan befolyásolják a web alapú technológiák a csoportok együttműködését?

Discussant/Felkért hozzászóló: KOZMA Miklós

 

16.30-16.45 KISPáL Gabriella, ALMáDI Bernadett, LAJOS Attila: The possibility of the realization and the quality assurance of wine cluster from Csongrád/ A Csongrádi borklaszter beruházásának megvalósíthatósága és minőségbiztosítása

Discussant/Felkért hozzászóló: KOZMA Miklós

 

16.45-17.00 TAKáCS-GYöRGY Katalin: Characteristics of management in SMEs from the point of view of a survey in the North-Hungarian Region/ Kis- és középvállalati menedzsment jellemzők egy észak-magyarországi felmérés tükrében

Discussant/Felkért hozzászóló: MATYUSZ Zsolt

 

17.00-17.15 MAROSI Ildikó: Trust and innovation practices among Hungarian SMEs/ Bizalom és innovációs gyakorlatok a magyar KKV-k körében

Discussant/Felkért hozzászóló: TAKáCS-GYöRGY Katalin

 

17.15-17.30 BENYOVSZKI Annamária, NAGY ágnes, PETRU Tünde Petra: Female entrepreneurship in Romania/ Női vállalkozói tevékenység Romániában

Discussant/Felkért hozzászóló: TAKáCS-GYöRGY Katalin

 

17.30-17.45 BECSKY-NAGY Patrícia, PAPP Zsófia, TóTH Edina: The legitimity of spin-offs in the countryside – Comparative analisys of spin-offs located in Debrecen and Budapest/ A vidéki spin-off cégek létjogosultsága – Debreceni és budapesti székhelyű spin-off vállalatok összehasonlító elemzése

Discussant/Felkért hozzászóló: SZáSZ Levente

 

17.45-18.00 HUA Nam Son, GUBáN Miklós, GUBáN ákos: A fluid-flow problem solved by „shopping basket” theory and the analysis of the algorithm of the method/ Egy fluidumáramlási probléma megoldása „bevásárlókosár” elmélettel és a módszer algoritmusainak vizsgálata

Discussant/Felkért hozzászóló: PETRU Tünde Petra

 

18.00-18.15 AVORNICULUI Mihai, KOVáCS Gyöngyvér: Water pollution issues in the implementation of an integrated waste management system. Case study: Harghita county/ A vizek szennyezésének kérdése egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer kivitelezési munkálatai esetén Hargita megyében

Discussant/Felkért hozzászóló: KEREKES Kinga

 

18.15-18.30 KEREKES Kinga, POóR József, ZAHARIE Monica: Influence of local HR departments on decisions concerning HRM in multinational companies from Central and Eastern Europe/ A helyi HR részleg befolyása az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos döntésekre a közép-keleteurópai multinacionális vállalatokban

Discussant/Felkért hozzászóló: KOVáCS Gyöngyvér

 
Marketing Section – Marketing szekció

Location: Room 127 / Helyszín: 127-es terem

Moderator: ALT Mónika Anetta
 

14.00-14.15 BRáVáCZ Ibolya: Examination of environmentally conscious consumer groups on the Hungarian food market/ Környezettudatos fogyasztók vizsgálata a magyar élelmiszerpiacon

Discussant/Felkért hozzászóló: SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa

 

14.15-14.30 PUTZER Petra, SZŐ°CS Krisztián, TöRՐCSIK Mária: Gap between consumer behaviour and attitude towards CSR/ A fogyasztói magatartás és a CSR iránti attitűd közötti rés elemzése

Discussant/Felkért hozzászóló: BRáVáCZ Ibolya

 

14.30-14.45 CSORDáS Tamás: The new role of consumer meanings and legitimacy in building marketing value/ A fogyasztói jelentések és a legitimáció szerepe a marketing értékteremtésben

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY ákos András

 

14.45-15.00 FOJTIK János, PUTZER Petra: Development of Marketing education in the Bologna system – the case of Hungary/ A marketingoktatás helyzete a Bologna-rendszerben – a magyar eset

Discussant/Felkért hozzászóló: SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa

 

15.00-15.15 BáNYAI Edit, DUDáS Katalin: The role of teachers and parents in the decision-making process of students in higher education/ A tanárok és szülők szerepe a középiskolás diákok felsőoktatásban való továbbtanulási döntéseiben

Discussant/Felkért hozzászóló: ALT Mónika Anetta

 

15.15-15.30 LáNYI Beatrix, DUDáS Katalin, PUTZER Petra: The future of master degree, new enrolment challenges – the case of business and economic faculties/ A mesterképzés jövője, avagy új kihívások a hallgatói toborzásban – a közgazdasági karok esete

Discussant/Felkért hozzászóló: BRáVáCZ Ibolya

 

15.30-15.45 SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa: Marketing skills required by companies in Romania/ Marketing készség- és tudásigény a romániai munkaerőpiacon

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Gábor

 

15.45-16.15 Coffee break / Kávészünet

Moderator: SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa
 

16.15-16.30 BERTALAN Zsolt: The effects of social media on the purchasing process/ A közösségi média hatása a vásárlási döntés folyamatára

Discussant/Felkért hozzászóló: NéMETH Péter

 

16.30-16.45 KáNYA Hajnalka, SZILáGYI Benedek Dávid: The use of blogs in Romania for business and marketing purposes/ A blogok üzleti és marketingcélú alkalmazása Romániában

Discussant/Felkért hozzászóló: NéMETH Péter

 

16.45-17.00 NAGY ákos András, GYURICZA Gergely: Group cohesion, group commitment and identity as determinants of eWom in a brand specific online community/ Kohézió, csoport-elkötelezettség és identitás mint az eWom meghatározó tényezői egy márkaspecifikus online közösség esetében

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Gábor

 

17.00-17.30 NéMETH Péter, NAGY ákos András, SZŐ°CS Krisztián, TöRՐCSIK Mária: Virtual life of men/ A férfiak virtuális élete

Discussant/Felkért hozzászóló: ALT Mónika Anetta

 

17.15-17.30 GERDESICS Viktória, Nagy ákos András, PAVLUSKA Valéria, SZŐ°CS Krisztián, TöRՐCSIK Mária: Diffusion of renewable energy innovations – Innovation-acceptance behaviour of the Hungarian society/ A megújuló energia innovációk diffúziója – a magyar társadalom innováció-elfogadási magatartása

Discussant/Felkért hozzászóló: SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa

 

17.30-17.45 NAGY Gábor, BERáCS József: Adaptation of Hungarian firms to the changing economic environment during the past twenty years of economic transition: Perceived environmental turbulence and its effect on organizational characteristics of firms/ A magyar vállalatok külső környezeti feltételekhez történő alkalmazkodása a gazdasági átmenet húsz évében: Az észlelt környezeti turbulencia vállalatok piaci irányultságának kialakulására gyakorolt hatása

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY ákos András

 

17.45-18.00 SZAKó Tímea: The responsibility of marketing and advertising to children/ A marketing felelőssége és a gyermekeknek szóló reklámozás

Discussant/Felkért hozzászóló: ALT Mónika Anetta

 

18.00-18.15 SZՐCS Attila, BERáCS József: Causal vs. reflective specification: A methodological review/ Okozati vs. reflektív specifikáció: Módszertani áttekintés

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Gábor

 

18.15-18.30 ALT Mónika Anetta, BERáCS József: Economic growth and advertising expenditures during recession – Theoretical approach and empirical evidence in Hungary and Romania/ Gazdasági növekedés és a reklámköltségek alakulása különös tekintettel a gazdasági válságokra – Elméleti megfontolások és tapasztalatok Magyarországon és Romániában

Discussant/Felkért hozzászóló: NéMETH Péter

BABES-BOLYAI UNIVERSITY

UBB FSEGA

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION IN HUNGARIAN LANGUAGE

TRANSYLVANIAN MUSEUM SOCIETY

PRO OECONOMICA ASSOCIATION

 
 
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT
 
2013.11.23.
 

SCIENTIFIC COMMITTEE – TUDOMáNYOS TANáCS

 

BERáCS József

Corvinus University of Budapest – Budapesti Corvinus Egyetem

 

BESSENYEI István

University of Pécs – Pécsi Tudományegyetem

 

BOKROS Lajos

Central European University, Budapest & Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca – Közép-európai Egyetem, Budapest & Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 

DEMETER Krisztina

Corvinus University of Budapest – Budapesti Corvinus Egyetem

 

HEIDRICH Balázs

Budapesti Gazdasági Főiskola – Budapest Business School

 

FOJTIK János

University of Pécs – Pécsi Tudományegyetem

 

GöRöG Mihály

Corvinus University of Budapest – Budapesti Corvinus Egyetem

 

HORVáTH Gyula

University of Pécs – Pécsi Tudományegyetem

 
NAGY ágnes

Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca – Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 

NAGY Bálint Zsolt

Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca – Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 
PETE István

Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca – Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 
POóR József

Szent István University, Gödöllő – Szent István Egyetem, Gödöllő

 
SZáZ János

Corvinus University of Budapest – Budapesti Corvinus Egyetem

 

SZINTAY István

University of Miskolc – Miskolci Egyetem

 

VINCZE Mária

Transylvanian Museum Society & Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca –

Erdélyi Múzeum Egyesület & Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 

ORGANIZING COMMITTEE – SZERVEZՐBIZOTTSáG

 

Coordination, contact / Koordináció, kapcsolattartás

KEREKES Kinga

KOVáCS Gyöngyvér

SZODORAI Melinda

 

Accounting and finance section / Számvitel és pénzügy szekció

FEKETE Szilveszter

KOVáCS Imola

BENYOVSZKI Annamária

CARDOȘ Ildikó Réka

JUHáSZ Jácint
KOVáCS Ildikó
 

Economics section / Közgazdaságtan szekció

MOLNáR Judit
SZéKELY Imre

AVORNICULUI Mihai

 

Management section / Menedzsment szekció

SZáSZ Levente
GYöRFY Lehel

PETRU Tünde Petra

 

Marketing section / Marketing szekció

ALT Mónika Anetta

SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa

SEER László
 
 
PROGRAM
 

8.30-9.00 Registration of participants / Regisztráció

Location: First Floor Hall, Faculty of Economics and Business Administration

Helyszín: Első emeleti előcsarnok, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

 

9.00-10.00 Book presentation / Könyvbemutató

Location: Room 118 / Helyszín: 118-as terem

 

KOCZISZKY György: Bevezetés a területi elemzések ökonometriájába (presented by/ bemutatja BENYOVSZKI Annamária)

TóTH Géza: Bevezetés a területi elemzések módszertanába (presented by/ bemutatja TöRöK Ibolya)

KOCZISZKY György, BENEDEK József: Bevezetés a regionális politikába (presented by/ bemutatja NAGY Egon)

SZLáVIK János: Fenntartható gazdálkodás (presented by/ bemutatja SEBESTYéNNé SZéP Tekla)

 

10.00-10.15 Coffee break / Kávészünet

Location: First Floor Hall / Helyszín: Első emeleti előcsarnok

 

10.15-10.30 Welcome speeches / Köszöntő beszédek

Location: Room 118 / Helyszín: 118-as terem

 

10.30-12.30 Plenary session / Plenáris előadások

Location: Aula / Helyszín: Aula

 

VINCZE Mária: The new challenges of Romanian rural development in the 2014-2020 programming period/ A romániai vidékfejlesztés új kihívásai a 2014-2020 programozási időszakban

 

BOKROS Lajos: The relationship between state and market in a modern economy/ állam és piac viszonya a modern gazdaságban és társadalomban

 

BERáCS József: Economic growth and advertising expenditures during recession – Theoretical approach and empirical evidence in Hungary and Romania/ Gazdasági növekedés és a reklámköltségek alakulása különös tekintettel a gazdasági válságokra – Elméleti megfontolások és tapasztalatok Magyarországon és Romániában

 

GöRöG Mihály: Critical analysis of organisational project management maturity models/ A szervezeti projektvezetési érettség értékelő modelljeinek kritikai elemzése

 

12.30-14.00 Lunch / Ebéd

Location: First Floor Hall / Helyszín: Első emeleti előcsarnok

 

14.00-18.30 Panel sessions / Szekcióülések

 

19.00-21.00 Dinner / Vacsora

Location: Restaurant Maimuța Plângătoare, 3 Emil Isac St., Cluj-Napoca

Helyszín: Zokogó Majom Vendéglő, Emil Isac u. 3, Kolozsvár

 

ACCOUNTING AND FINANCE SECTION – SZáMVITEL éS PéNZüGY SZEKCIó

Location: Room 102 / Helyszín: 102-es terem

Moderators: LUKáCS János, FEKETE Szilveszter
 

14.00-14.15 MIKLóS Gábor: With IMF-credit or without it in Central-Europe/ IMF-hitellel vagy nélküle Közép-Európában?

Discussant/Felkért hozzászóló: PETE István

 

14.15-14.30 SEPSI Barbara: How forex credits deferred by 90+ days have changed in Hungary/ így változott a 90 napon túli késedelmes deviza alapú hitelek helyzete Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: KOVáCS Ildikó

 

14.30-14.45 SZABó árpád: The application of chaos theory in trading/ A káosz elmélet alkalmazása a tőzsdei kereskedésben

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Bálint Zsolt

 

14.45-15.00 NAGY Bálint Zsolt: Attitude towards risk, game theory and neuroeconomics – an interdisciplinary approach/ Kockázati magatartás, játékelmélet és neuro-közgazdaságtan – egy interdiszciplináris megközelítés

Discussant/Felkért hozzászóló: JUHáSZ Jácint

 

15.00-15.15 HAUBER György: Black market and tax evasion in Hungary/ A feketegazdaság és adócsalás Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: PETE István

 

15.15-15.30 PETE István, CARDOȘ Ildikó Réka: Audit on the management of public funds and property/ A közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás vizsgálata

Discussant/Felkért hozzászóló: MIKLóS Gábor

 

15.30-15.45 VARGA Ezsébet Teréz: The comparison of the equity effect of progressive income and consumption taxation/ A progresszív jövedelem és fogyasztási adó méltányosságra gyakorolt hatásának összevetése

Discussant/Felkért hozzászóló: KOVáCS Imola

 

15.45-16.15 Coffee break / Kávészünet

Moderators: JUHáSZ Jácint, KOVáCS Imola
 

16.15-16.30 KOVáCSNé SIPOS ágnes, TóTH Zsófia: Tax morale – Hungarian legal, historical, social and cultural circumstances/ Adómorál – Jogi, történelmi, társadalmi és kulturális környezet Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: LUKáCS János

 

16.30-16.45 CSONGRáDI Gyöngyi: Corporate income tax allowance for sports development in Hungary/ Társasági adó kedvezmény a sport fejlesztésére Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: CARDOȘ Ildikó Réka

 

16.45-17.00 KOVáCS Imola, JUHáSZ Jácint: Real options based valuation of a strategic acquisition through convertible bonds with preferential interest rate/ Kedvezményes kamatú átváltható kötvényen keresztül történő stratégiai felvásárlás reálopciós értékelése

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Bálint Zsolt

 

17.00-17.15 LUKáCS János: Development (simplification) directions of the Hungarian accounting system/ A magyar számviteli rendszer fejlesztési (egyszerűsítési) irányai

Discussant/Felkért hozzászóló: FEKETE Szilveszter

 

17.15-17.30 FENYVES Veronika, ZSIDó Kinga: Liquidity risk assessment regarding businesses from a Hungarian and a Romanian region/ Likviditási kockázat vizsgálata egy magyarországi és egy romániai régió vállalkozásainak körében

Discussant/Felkért hozzászóló: JUHáSZ Jácint

 

17.30-17.45 FEKETE Szilveszter: EQVM. Proposal for a new measurement methodology for earnings quality/ EQVM. Javaslat a számviteli információk minőségének új mérési módszerére

Discussant/Felkért hozzászóló: VLADU Beattrice

ECONOMICS SECTION / KöZGAZDASáGTAN SZEKCIó

Location: Room 118 / Helyszín: 118-as terem

Moderators: TAKáCS István, MOLNáR Judit
 

14.00-14.15 SEBESTYéNNé SZéP Tekla: Eight methods for decomposing the aggregate energy intensity with special regard to the industrial sector/ Nyolc módszer az aggregált energiaintenzitás dekompozíciós vizsgálatára, különös tekintettel az ipari szektorra

Discussant/Felkért hozzászóló: MEZEI Elemér

 

14.15-14.30 SZLáVIK János, CSáFOR Hajnalka, SEBESTYéNNé SZéP Tekla: Aspects of sustainability in regional territorial planning – Focusing on the territorial plan of two counties in the North Hungarian region/ A fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a területfejlesztésben – Két észak-magyarországi megye területfejlesztési koncepciójának példáján

Discussant/Felkért hozzászóló: VINCZE Mária

 

14.30-14.45 BíRó Boróka-Júlia, BíRó Bíborka-Eszter: Defining new borders for Romanian development regions/ A romániai fejlesztési régiók határainak átszabása

Discussant/Felkért hozzászóló: TAKáCS István

 

14.45-15.00 MADARAS Szilárd: Impact of the economic crisis in the unemployment changes. Romanian regional case study/ A gazdasági válság hatása a munkanélküliség változására. Romániai regionális esettanulmány

Discussant/Felkért hozzászóló: BíRó Bíborka-Eszter

 

15.00-15.15 STÄ‚NCULESCU Oana: Evaluating Romani`s regional competitiveness using analytic hierarchy process/ Románia regionális versenyképességének értékelése analitikus hierarchia folyamat segítségével

Discussant/Felkért hozzászóló: BíRó Boróka-Júlia

 

15.15-15.30 TAKáCS István: Positioning of North Hungarian Region based on socio-economic characteristics/ Az észak-magyarországi régió pozícionálása a gazdasági-társadalmi jellemzők alapján

Discussant/Felkért hozzászóló: SZLáVIK János

 

15.30-15.45 VINCZE Mária, MEZEI Elemér, MEZEI Zsófia: Territorial challenges of Romanian agriculture- and rural development/ A romániai agrár- és vidékfejlesztés területi kihívásai

Discussant/Felkért hozzászóló: KEREKES Kinga

 

15.45-16.15 Coffee break / Kávészünet

Moderators: TóTHNé SZITA Klára, SZéKELY Imre
 

16.15-16.30 HARSáNYI Gergely, SIKLóSI ágnes, VERESS Attila: Hungarian higher education in international comparison/ A magyar felsőoktatás nemzetközi összehasonlításban

Discussant/Felkért hozzászóló: SZéKELY Imre

 

16.30-16.45 TóTNé SZITA Klára, GáL Balázs Sándor: Analyzing the status of the green world economy and renewable resources/ A zöld világgazdaság és a megújuló erőforrások helyzetének vizsgálata

Discussant/Felkért hozzászóló: SZLáVIK János

 

16.45-17.00 DABASI HALáSZ Zsuzsanna, HEGYI-KéRI ágnes: Examination of the consequences of deindustrialization/ A dezindusztrializáció fizikai és társadalmi következményeinek összefüggése

Discussant/Felkért hozzászóló: MOLNáR Judit

 

17.00-17.15 PAPP Judit: Innovation capabilities and alternative knowledge transfers of the Hungarian higher education institutions on the labour market efficiency of the graduating students/ A magyar gazdasági felsőoktatási intézmények innovációs készségének és tudás transzferének hatása a végzett hallgatók munkaerő-piaci hatékonyságára

Discussant/Felkért hozzászóló: BíRó Boróka-Júlia

 

17.15-17.30 HONVáRI János: Employment-based migration intentions of students in the Hungarian higher education system/ A magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatók munkavállalási célú migrációs szándékai

Discussant/Felkért hozzászóló: MADARAS Szilárd

 

17.30-17.45 CSISZéR Orsolya, KEREKES Kinga: Rejuvenation in agriculture. Implementation of rural development measure 112 in the North-West Region of Romania/ Fiatalítás a mezőgazdaságban. A 112-es vidékfejlesztési intézkedés megvalósítása Románia északnyugati régiójában

Discussant/Felkért hozzászóló: AVORNICULUI Mihai

 

17.45-18.00 SZéKELY Imre: The introduction of the Euro in Romania – Economic policy experiences and perspectives/ A romániai eurobevezetés – Gazdaságpolitikai tapasztalatok és kilátások

Discussant/Felkért hozzászóló: MOLNáR Judit

 

18.00-18.15 BESSENYEI István, GYöRFY Lehel: Spatial economic structures and regional inequalities. Térgazdasági struktúrák és regionális egyenlőtlenségek

Discussant/Felkért hozzászóló: TóTHNé SZITA Klára

 

18.15-18.30 BARANCSUK János, MOLNáR Judit: The effects of advertising in a locational approach/ A reklám hatásai lokációs szemléletben

Discussant/Felkért hozzászóló: SZéKELY Imre

 

MANAGEMENT SECTION – MENEDZSMENT SZEKCIó

Location: Room 121 / Helyszín: 121-es terem

Moderators: HEIDRICH Balázs, SZáSZ Levente
 

14.00-14.15 KARAKASNé MORVAY Klára, RUDOLFNé KATONA Mária: Adaptability of the GAP model for measurement of hotel service quality/ A GAP modell alkalmazásának lehetősége a szállodai szolgáltatások minőségmérésében

Discussant/Felkért hozzászóló: GUBáN ákos

 

14.15-14.30 GUBáN ákos, KáSA Richárd: Lost in services: Problems and methods of service process reengineering/ Lost in services: Szolgáltatási folyamatok újraszervezésének problémái és módszerei

Discussant/Felkért hozzászóló: KARAKASNé MORVAY Klára

 

14.30-14.45 MARCINIAK Róbert: Effects of economic crisis on business service sector in the CEE region/ Gazdasági válság hatása az üzleti szolgáltató szektorra a KKE régióban

Discussant/Felkért hozzászóló: RUDOLFNé KATONA Mária

 

14.45-15.00 FARKAS Szilveszter, GUBIK SáFRáNY Andrea: A test of the theory of planned behaviour – the cross section of the students’ entrepreneurial attitude in Hungary/ A tervezett magatartás elmélet tesztje – a hallgatói vállalkozási attitűd alakulása Magyarországon

Discussant/Felkért hozzászóló: PETRU Tünde Petra

 

15.00-15.15 KOZMA Miklós, KAZAINé óNODI Annamária: Measuring business performance in sports - how the Balanced ScoreCard approach can help sports organisations in operating along strategic objectives/ Sportszervezetek teljesítménymérése – hogyan segítheti a Balanced ScoreCard módszer a sportszervezeteket abban, hogy stratégiai céljaik szerint működjenek

Discussant/Felkért hozzászóló: GUBáN ákos

 

15.15-15.30 SZáSZ Levente, DEMETER Krisztina: A dynamic analysis of operations strategy configurations in manufacturing firms/ Termelővállalatok működési stratégiájának dinamikus elemzése

Discussant/Felkért hozzászóló: MATYUSZ Zsolt

 

15.30-15.45 MATYUSZ Zsolt: Configurational methods in operations management contingency research – overview and possible new applications/ Konfigurációs eszközök a termelésmenedzsment kontingenciatényezőinek kutatásában – áttekintés és lehetséges új megközelítések

Discussant/Felkért hozzászóló: SZáSZ Levente

 

15.45-16.15 Coffee break / Kávészünet

Moderators: GöRöG Mihály, SZáSZ Levente

 

16.15-16.30 HEIDRICH Balázs, KáSA Richárd, SHU Wesley: Welcome to the Machine – How web-based technologies affect team collaboration?/ A hálózat fogságában – Hogyan befolyásolják a web alapú technológiák a csoportok együttműködését?

Discussant/Felkért hozzászóló: KOZMA Miklós

 

16.30-16.45 KISPáL Gabriella, ALMáDI Bernadett, LAJOS Attila: The possibility of the realization and the quality assurance of wine cluster from Csongrád/ A Csongrádi borklaszter beruházásának megvalósíthatósága és minőségbiztosítása

Discussant/Felkért hozzászóló: KOZMA Miklós

 

16.45-17.00 TAKáCS-GYöRGY Katalin: Characteristics of management in SMEs from the point of view of a survey in the North-Hungarian Region/ Kis- és középvállalati menedzsment jellemzők egy észak-magyarországi felmérés tükrében

Discussant/Felkért hozzászóló: MATYUSZ Zsolt

 

17.00-17.15 MAROSI Ildikó: Trust and innovation practices among Hungarian SMEs/ Bizalom és innovációs gyakorlatok a magyar KKV-k körében

Discussant/Felkért hozzászóló: TAKáCS-GYöRGY Katalin

 

17.15-17.30 BENYOVSZKI Annamária, NAGY ágnes, PETRU Tünde Petra: Female entrepreneurship in Romania/ Női vállalkozói tevékenység Romániában

Discussant/Felkért hozzászóló: TAKáCS-GYöRGY Katalin

 

17.30-17.45 BECSKY-NAGY Patrícia, PAPP Zsófia, TóTH Edina: The legitimity of spin-offs in the countryside – Comparative analisys of spin-offs located in Debrecen and Budapest/ A vidéki spin-off cégek létjogosultsága – Debreceni és budapesti székhelyű spin-off vállalatok összehasonlító elemzése

Discussant/Felkért hozzászóló: SZáSZ Levente

 

17.45-18.00 HUA Nam Son, GUBáN Miklós, GUBáN ákos: A fluid-flow problem solved by „shopping basket” theory and the analysis of the algorithm of the method/ Egy fluidumáramlási probléma megoldása „bevásárlókosár” elmélettel és a módszer algoritmusainak vizsgálata

Discussant/Felkért hozzászóló: PETRU Tünde Petra

 

18.00-18.15 AVORNICULUI Mihai, KOVáCS Gyöngyvér: Water pollution issues in the implementation of an integrated waste management system. Case study: Harghita county/ A vizek szennyezésének kérdése egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer kivitelezési munkálatai esetén Hargita megyében

Discussant/Felkért hozzászóló: KEREKES Kinga

 

18.15-18.30 KEREKES Kinga, POóR József, ZAHARIE Monica: Influence of local HR departments on decisions concerning HRM in multinational companies from Central and Eastern Europe/ A helyi HR részleg befolyása az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos döntésekre a közép-keleteurópai multinacionális vállalatokban

Discussant/Felkért hozzászóló: KOVáCS Gyöngyvér

 
Marketing Section – Marketing szekció

Location: Room 127 / Helyszín: 127-es terem

Moderator: ALT Mónika Anetta
 

14.00-14.15 BRáVáCZ Ibolya: Examination of environmentally conscious consumer groups on the Hungarian food market/ Környezettudatos fogyasztók vizsgálata a magyar élelmiszerpiacon

Discussant/Felkért hozzászóló: SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa

 

14.15-14.30 PUTZER Petra, SZŐ°CS Krisztián, TöRՐCSIK Mária: Gap between consumer behaviour and attitude towards CSR/ A fogyasztói magatartás és a CSR iránti attitűd közötti rés elemzése

Discussant/Felkért hozzászóló: BRáVáCZ Ibolya

 

14.30-14.45 CSORDáS Tamás: The new role of consumer meanings and legitimacy in building marketing value/ A fogyasztói jelentések és a legitimáció szerepe a marketing értékteremtésben

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY ákos András

 

14.45-15.00 FOJTIK János, PUTZER Petra: Development of Marketing education in the Bologna system – the case of Hungary/ A marketingoktatás helyzete a Bologna-rendszerben – a magyar eset

Discussant/Felkért hozzászóló: SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa

 

15.00-15.15 BáNYAI Edit, DUDáS Katalin: The role of teachers and parents in the decision-making process of students in higher education/ A tanárok és szülők szerepe a középiskolás diákok felsőoktatásban való továbbtanulási döntéseiben

Discussant/Felkért hozzászóló: ALT Mónika Anetta

 

15.15-15.30 LáNYI Beatrix, DUDáS Katalin, PUTZER Petra: The future of master degree, new enrolment challenges – the case of business and economic faculties/ A mesterképzés jövője, avagy új kihívások a hallgatói toborzásban – a közgazdasági karok esete

Discussant/Felkért hozzászóló: BRáVáCZ Ibolya

 

15.30-15.45 SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa: Marketing skills required by companies in Romania/ Marketing készség- és tudásigény a romániai munkaerőpiacon

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Gábor

 

15.45-16.15 Coffee break / Kávészünet

Moderator: SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa
 

16.15-16.30 BERTALAN Zsolt: The effects of social media on the purchasing process/ A közösségi média hatása a vásárlási döntés folyamatára

Discussant/Felkért hozzászóló: NéMETH Péter

 

16.30-16.45 KáNYA Hajnalka, SZILáGYI Benedek Dávid: The use of blogs in Romania for business and marketing purposes/ A blogok üzleti és marketingcélú alkalmazása Romániában

Discussant/Felkért hozzászóló: NéMETH Péter

 

16.45-17.00 NAGY ákos András, GYURICZA Gergely: Group cohesion, group commitment and identity as determinants of eWom in a brand specific online community/ Kohézió, csoport-elkötelezettség és identitás mint az eWom meghatározó tényezői egy márkaspecifikus online közösség esetében

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Gábor

 

17.00-17.30 NéMETH Péter, NAGY ákos András, SZŐ°CS Krisztián, TöRՐCSIK Mária: Virtual life of men/ A férfiak virtuális élete

Discussant/Felkért hozzászóló: ALT Mónika Anetta

 

17.15-17.30 GERDESICS Viktória, Nagy ákos András, PAVLUSKA Valéria, SZŐ°CS Krisztián, TöRՐCSIK Mária: Diffusion of renewable energy innovations – Innovation-acceptance behaviour of the Hungarian society/ A megújuló energia innovációk diffúziója – a magyar társadalom innováció-elfogadási magatartása

Discussant/Felkért hozzászóló: SÄ‚PLÄ‚CAN Zsuzsa

 

17.30-17.45 NAGY Gábor, BERáCS József: Adaptation of Hungarian firms to the changing economic environment during the past twenty years of economic transition: Perceived environmental turbulence and its effect on organizational characteristics of firms/ A magyar vállalatok külső környezeti feltételekhez történő alkalmazkodása a gazdasági átmenet húsz évében: Az észlelt környezeti turbulencia vállalatok piaci irányultságának kialakulására gyakorolt hatása

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY ákos András

 

17.45-18.00 SZAKó Tímea: The responsibility of marketing and advertising to children/ A marketing felelőssége és a gyermekeknek szóló reklámozás

Discussant/Felkért hozzászóló: ALT Mónika Anetta

 

18.00-18.15 SZՐCS Attila, BERáCS József: Causal vs. reflective specification: A methodological review/ Okozati vs. reflektív specifikáció: Módszertani áttekintés

Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Gábor

 

18.15-18.30 ALT Mónika Anetta, BERáCS József: Economic growth and advertising expenditures during recession – Theoretical approach and empirical evidence in Hungary and Romania/ Gazdasági növekedés és a reklámköltségek alakulása különös tekintettel a gazdasági válságokra – Elméleti megfontolások és tapasztalatok Magyarországon és Romániában

Discussant/Felkért hozzászóló: NéMETH Péter