Kié a hagyomány? Mire szolgál? A hagyomány: kultúra, használók és forgalmazók között. Nemzetközi konferencia

Université Babeș-Bolyai, Faculté des Lettres, Cluj-Napoca, Roumanie

Departement d Ethnographie et d Anthropologie Hongroise

F.E.R. – EURETHNO du Conseil de l’Europe

Comité Régional de l Academie Hongroise des Sciences à Cluj

 

Babeș-Bolyai University, Faculty of Letters, Cluj-Napoca, Romania

Hungarian Department of Ethnography and Anthropology

F.E.R. – EURETHNO of the Council of Europe

Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Kolozsvár, Romania

 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, România

Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară

F.E.R. – EURETHNO, atelier al Consiliului European

Comitetul de Etnologie și Antropologie a Filialei Teritoriale din Cluj a ASU

 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár, Románia

Magyar Néprajz és Antropológia Intézete

Európa Tanács F.E.R. – EURETHNO egyesülete

MTA-KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, Kolozsvár, Románia

 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SESSION

COLOCVIU INTERNAŐ¢IONAL

NEMZETKöZI KOLLOKVIUM

 

 

A qui appartient la tradition? A quoi sert-elle?

La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur

To whom does tradition belong? What do we do with it?

Tradition between culture, user and entrepreneur

Cui îi aparține tradiția? La ce servește ea?

Tradiția – între cultură, utilizator și antreprenor

Kié a hagyomány? Mire szolgál?

A hagyomány: kultúra, használók és forgalmazók között

 

6–7 décembre / December 2012, Cluj-Napoca, Roumanie / Romania

6–7 decembrie 2012, Cluj-Napoca, România / 2012. december 6–7., Kolozsvár, Románia

 

 

Jeudi, 6 Décembre 2012 / Thursday, 6 December 2012

Joi, 6 decembrie 2012 / 2012. december 6., csütörtök

 

Salle de conférence de l’Hôtel Universitas (7 rue Pandurilor) / Auditorium of Hotel Universitas (Pandurilor Street nr. 7.)

Sala de conferință Hotel Universitas (str. Pandurilor nr. 7.) / Universitas (Egyetemi) Szálló földszinti konferenciaterme

 

Matin / Morning / Dimineață / Délelőtt

9.00: Ouverture / Opening of the Session

Deschiderea oficială a colocviului / A kollokvium hivatalos megnyitója

 

President: TöTSZEGI Tekla

9.15: KESZEG Vilmos (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

Tradition, société, mémoire / Tradition, Society, Memory

Tradiție, societate, memorie / Hagyomány, társadalom, emlékezet

9.35: FOURNIER, Laurent Sébastien (Aix-en-Provence, France/Franța/Franciország)

La patrimonialisation comme dialogue / Heritage as a Dialogue

Patrimonializarea ca dialog / Az örökségesítés mint párbeszéd

9.55: ȘTIUCÄ‚, Narcisa Alexandra (București/Bucharest/Bukarest, Roumanie/Romania/România/Románia)

Living a Ritual: the Meaning of Căluș Today / Vivre un rituel: le sens du Căluș aujourd hui

Trăind un ritual: semnificațiile Călușului azi / Rítusban élni: a Căluș mai jelentései

10.15: POZSONY Ferenc (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

A Case of Patrimonization: the Chimney Cake (kürtőskalács) / Un cas de patrimonialisation: le kürtőskalács

Un caz de patrimonializare: cozonacul „kürtős / Az örökségesítés egy esete: a kürtőskalács

 

10.35–11.00 Pause / Coffee Break / Pauză de cafea / Kávészünet

 

President: PETI Lehel

11.00: SZABó árpád Töhötöm (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

Self-sufficiency, Moral Values and Cooperation: Traditional Reciprocal Work in Transylvania

Autosuffisance, valeurs morales et coopération: la tradition du travail de réciprocité en Transylvanie

Autarhie, valori morale și cooperare: tradiția muncii reciproce  în Transilvania

önellátás, erkölcsi értékek és együttműködés: a hagyományos kölcsönmunkák Erdélyben

11.20: TóTH Zsombor (Budapest/Budapesta, Hongrie/Hungary/Ungaria/Magyarország)

Ad Martyras… Persecution, Exile and Invented Traditions in Early Modern Culture

Ad Martyras… Persécution, exil et traditions inventées dans la culture de la modernité précoce

Ad Martyras… Persecuție, exil și tradiții inventate în cultura epocii moderne timpurii

Ad Martyras… üldöztetés, száműzetés és kitalált hagyományok a kora újkori kultúrában

11.40: VAJDA András (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

The Role of Written Tradition in Sáromberke (Dumbrăvioara, Mureș County)

Le rôle de la tradition écrite à Sáromberke (Dumbrăvioara, dép. Mureș)

Rolul tradiției scrise în Dumbrăvioara, județul Mureș

Az írott hagyomány szerepe a Maros megyei Sáromberkén

12.00: TEKEI Erika (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

Hungarian Folklore-Collections in Transylvania – Representation and Reception. Narrative Strategies and Conflicts

Les collections de folklore hongrois en Transylvanie – représentation et réception. Stratégies narratives et conflits

Colecții de folclor maghiar din Transilvania – Reprezentație și recepție. Strategii narative și conflicte

Magyar folklórgyűjtemények Erdélyben – Reprezentáció és recepció. Narratív stratégiák és konfliktusok

12.20: BELLAT, Fabien (Versailles, France/Franța/Franciország)

Appropriation, invention, et réhabilitation de tradition. Le cas de l architecture en Russie

Appropriation, Invention and Rehabilitation of Tradition. The Case of Architecture in Russia

Exproprierea, descoperirea și reabilitarea tradiției. Cazul arhitecturii în Rusia

A hagyomány kisajátítása,  feltalálása és rehabilitációja. Az építészet esete Oroszországban

 

12.40: ETIENNE, Guillaume (Tours, France/Franța/Franciország)

Construire de l autochtonie dans l appropriation d une célébration locale. La fête de Sainte-Solange (centre de la France) devenue tradition franco-portugaise

Building of Autochthony within the Appropriation of a Local Celebration. The Feast of St. Solange (Center of France) Becoming a Franco-Portuguese Tradition

Edificarea autohtoniei prin exproprierea unei sărbători locale. Sărbătoarea Sf. Solange (centrul Franței) devenit tradiție franco-portugheză

Az autochtonitás (őshonosság) kiépítése egy helyi emlékünnep kisajátításával. A francia–portugál hagyománnyá vált Szent Solange ünnep (Közép-Franciaország)

13.00: BALATONYI Judit (Pécs, Hongrie/Hungary/Ungaria/Magyarország)

Who “Owns” the Past (History, Traditions and Folklore)? Competing for the Local Traditions in Ghimeș

Qui est «propriétaire» du passé (histoire, traditions et folklore)? Les traditions locales comme objet de concurrence dans la vallée de Ghimeș

Cine „deține” trecutul (istorie, tradiții și folclor)? Concurența pentru tradițiile locale din Ghimeș

Kié a múlt (a történelem, hagyomány és a folklór)? Versengés a helyi hagyományokért Gyimesben

 

Après-midi / Afternoon / După-masă / Délután

 

President: TóTH Zsombor

15.20: JAKAB Albert Zsolt (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

The Social Functions of Memory in Cluj between 1440–2012

Les fonctions sociales de la mémoire à Cluj entre 1440–2012

Funcțiile sociale ale memoriei colective la Cluj (1440–2012)

Az emlékezés társadalmi funkciói Kolozsváron (1440–2012)

15.40: PETI Lehel (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

The Functions of a Religious Movement during Socialism

Les fonctions d un mouvement religieux sous le communisme

Funcțiile unei mișcări religioase în timpul socialismului

Egy vallási mozgalom funkciói a szocializmus idején

16.00: TöTSZEGI Tekla (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

L habillement comme force ordonnatrice d une société locale – le cas du village hongrois transylvain de Méra

Traditional Costume as an Organizing Force of a Local Community – the Case of the Transylvanian Hungarian Village Mera

Portul – forță ordonatoare în cadrul comunității locale. Cazul satului transilvănean maghiar Mera

A viselet mint szervező erő egy helyi társadalomban – Méra, egy erdélyi magyar falu esete

16.20: EUVRARD, Elisabeth (Sardaigne/Sardinia/Szardínia, Italie/Italy/Italia/Olaszország – Aix-Marseille, France/Franța/Franciország)

À qui appartiennent les Olympiades des jeux traditionnels de la Sardaigne?

To whom does the Olympics of Sardinian Traditional Games belong?

Cui îi aparțin Olimpiadele de jocuri tradiționale din Sardinia?

Kié a szardíniai hagyományos játékok Olimpiája?

16.40: VAILLANT, Anaïs (Aix-Marseille, France/Franța/Franciország)

Quand le musée fait la tradition, s en défait et cherche à la repenser. Parcours d un musée des arts et traditions populaires en Provence au cours du XXe siècle

When the Museum Makes the Tradition, It Disbands and Tries to Reconsider Itself. The Course of a Museum of Popular Arts and Tradition in Provence during the 20th Century

Când muzeul creează tradiția, se delimitează de ea și încearcă să o regândească. Parcursul unui muzeu de artă și tradiție populară din Provence în secolul al XX-lea

Amikor a múzeum hagyományt teremt, elhatárolódik tőle, s újragondolja azt. Egy Provence-i népművészeti múzeum 20. századi pályája

 

17.00–17.30 Pause / Coffee Break / Pauză de cafea / Kávészünet

 

President: SZABó árpád Töhötöm

17.30: FIORILLO, Alessia (Pérouse/Perugia, Italie/Italy/Italia/Olaszország)

Fêtes des saints et patrimoines culturels à Montepulciano (Toscane, Italie)

Feasts of the Saints and Cultural Heritage in Montepulciano (Tuscany, Italy)

Sărbătorile sfinților și patrimonii culturale în Montepulciano (Toscana, Italia)

A szentek ünnepei és kulturális örökségek Montepulcianoban (Toszkána, Olaszország)

17.50: PIERSCINSKA, Aleksandra (ՁódŐº, Pologne/Poland/Polonia/Lengyelország)

Roots Before Branches – Traditions of Social Involvement in Rural Communities and Their Influence on the Present Shape of Civil Society in Poland

înapoi la rădăcini – Tradiția angajamentului social în comunitățile rurale și influența lui asupra formării societății civice contemporane din Polonia

Vissza a gyökerekhez – A társadalmi szolgálat hagyománya a falusi közösségekben és hatása a mai lengyel civil társadalom kialakulására

18.10: BLOS-JáNI Melinda (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

Home Movies as the Nomads of Media History. From Amateur Photography to Filmmaking – from Celluloid Film to Video

Les films de famille comme les nomades de l’histoire des médias. De la photographie amateur au film – Du celluloïd au video

Filmele de familie ca nomazii istoriei mediilor. De la fotografia de familie până la imaginea în mișcare – de la pelicula de celuloid până la video

A családi (mozgó)képek mint a médiatörténet nomádjai. Az amatőr fényképezéstől a filmezésig – a celluloid filmtől a videóig

 

18.30: Discussion et clôture du colloque / Discussion and closing of the conference

Dezbatere și închiderea conferinței / Vita és a konferencia zárása

 

Médiateurs/Mediators/Mediatori/Mediátorok: KESZEG Vilmos, FOURNIER, Laurent Sébastien

 

Table ronde: A qui appartient la tradition? A quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur

Round table: To whom does tradition belong? What do we do with it? Tradition between culture, user and entrepreneur

Masă rotundă: Cui îi aparține tradiția? La ce servește ea? Tradiția – între cultură, utilizator și antreprenor

Kerekasztal-beszélgetés: Kié a hagyomány? Mire szolgál? A hagyomány: kultúra, használók és forgalmazók között

 

 

Vendredi, 7 Décembre 2012 / Friday, 7 December 2012

Vineri, 7 decembrie 2012 / 2012. december 7., péntek

10.00:   Excursion / Excursie / Kirándulás

Itinéraire / Itinerary / Traseu / útvonal

Cluj-Napoca / Kolozsvár ”• Rimetea / Torockó ”• Colțești / Torockószentgyörgy ”• Cluj-Napoca / Kolozsvár

 

 

Comité d organisation / Organizing Committee / Comitetul de organizare / Szervezőbizottság

Président / Chairman / Președinte / Elnök

KESZEG Vilmos, Ph.D. – professeur / professor / profesor / professzor

Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie / Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

FOURNIER, Laurent Sébastien, Ph.D. – maître de conférences / Assistant professor

Université de Nantes / University of Nantes, France

Membres / Members / Membrii / Tagok

POZSONY Ferenc, Ph.D. – académicien, professeur / academician, professor / academician, profesor / akadémikus, professzor

Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie / Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

CZéGéNYI Dóra A., Ph.D. – assistant / Assistant / asistent / tanársegéd

Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie / Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

SZABó á. Töhötöm, Ph.D. – maître de conférences / Assistant professor / lector / adjunktus

Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie / Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

SZALMA Anna-Mária, Ph.D. – ethnographe/ethnographer/etnograf/néprajzkutató

Hungarian University Federation from Cluj, Romania

TöTSZEGI Tekla, Ph.D. – muséographe/museologist/muzeograf/muzeológus

Le Musée Ethnografique de Transylvanie/ The Ethnographical Museum of Transilvania (Cluj-Napoca, Roumanie/Romania)

Université Babeș-Bolyai, Faculté des Lettres, Cluj-Napoca, Roumanie

Departement d Ethnographie et d Anthropologie Hongroise

F.E.R. – EURETHNO du Conseil de l’Europe

Comité Régional de l Academie Hongroise des Sciences à Cluj

 

Babeș-Bolyai University, Faculty of Letters, Cluj-Napoca, Romania

Hungarian Department of Ethnography and Anthropology

F.E.R. – EURETHNO of the Council of Europe

Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Kolozsvár, Romania

 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, România

Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară

F.E.R. – EURETHNO, atelier al Consiliului European

Comitetul de Etnologie și Antropologie a Filialei Teritoriale din Cluj a ASU

 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár, Románia

Magyar Néprajz és Antropológia Intézete

Európa Tanács F.E.R. – EURETHNO egyesülete

MTA-KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, Kolozsvár, Románia

 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SESSION

COLOCVIU INTERNAŐ¢IONAL

NEMZETKöZI KOLLOKVIUM

 

 

A qui appartient la tradition? A quoi sert-elle?

La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur

To whom does tradition belong? What do we do with it?

Tradition between culture, user and entrepreneur

Cui îi aparține tradiția? La ce servește ea?

Tradiția – între cultură, utilizator și antreprenor

Kié a hagyomány? Mire szolgál?

A hagyomány: kultúra, használók és forgalmazók között

 

6–7 décembre / December 2012, Cluj-Napoca, Roumanie / Romania

6–7 decembrie 2012, Cluj-Napoca, România / 2012. december 6–7., Kolozsvár, Románia

 

 

Jeudi, 6 Décembre 2012 / Thursday, 6 December 2012

Joi, 6 decembrie 2012 / 2012. december 6., csütörtök

 

Salle de conférence de l’Hôtel Universitas (7 rue Pandurilor) / Auditorium of Hotel Universitas (Pandurilor Street nr. 7.)

Sala de conferință Hotel Universitas (str. Pandurilor nr. 7.) / Universitas (Egyetemi) Szálló földszinti konferenciaterme

 

Matin / Morning / Dimineață / Délelőtt

9.00: Ouverture / Opening of the Session

Deschiderea oficială a colocviului / A kollokvium hivatalos megnyitója

 

President: TöTSZEGI Tekla

9.15: KESZEG Vilmos (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

Tradition, société, mémoire / Tradition, Society, Memory

Tradiție, societate, memorie / Hagyomány, társadalom, emlékezet

9.35: FOURNIER, Laurent Sébastien (Aix-en-Provence, France/Franța/Franciország)

La patrimonialisation comme dialogue / Heritage as a Dialogue

Patrimonializarea ca dialog / Az örökségesítés mint párbeszéd

9.55: ȘTIUCÄ‚, Narcisa Alexandra (București/Bucharest/Bukarest, Roumanie/Romania/România/Románia)

Living a Ritual: the Meaning of Căluș Today / Vivre un rituel: le sens du Căluș aujourd hui

Trăind un ritual: semnificațiile Călușului azi / Rítusban élni: a Căluș mai jelentései

10.15: POZSONY Ferenc (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

A Case of Patrimonization: the Chimney Cake (kürtőskalács) / Un cas de patrimonialisation: le kürtőskalács

Un caz de patrimonializare: cozonacul „kürtős / Az örökségesítés egy esete: a kürtőskalács

 

10.35–11.00 Pause / Coffee Break / Pauză de cafea / Kávészünet

 

President: PETI Lehel

11.00: SZABó árpád Töhötöm (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

Self-sufficiency, Moral Values and Cooperation: Traditional Reciprocal Work in Transylvania

Autosuffisance, valeurs morales et coopération: la tradition du travail de réciprocité en Transylvanie

Autarhie, valori morale și cooperare: tradiția muncii reciproce  în Transilvania

önellátás, erkölcsi értékek és együttműködés: a hagyományos kölcsönmunkák Erdélyben

11.20: TóTH Zsombor (Budapest/Budapesta, Hongrie/Hungary/Ungaria/Magyarország)

Ad Martyras… Persecution, Exile and Invented Traditions in Early Modern Culture

Ad Martyras… Persécution, exil et traditions inventées dans la culture de la modernité précoce

Ad Martyras… Persecuție, exil și tradiții inventate în cultura epocii moderne timpurii

Ad Martyras… üldöztetés, száműzetés és kitalált hagyományok a kora újkori kultúrában

11.40: VAJDA András (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

The Role of Written Tradition in Sáromberke (Dumbrăvioara, Mureș County)

Le rôle de la tradition écrite à Sáromberke (Dumbrăvioara, dép. Mureș)

Rolul tradiției scrise în Dumbrăvioara, județul Mureș

Az írott hagyomány szerepe a Maros megyei Sáromberkén

12.00: TEKEI Erika (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

Hungarian Folklore-Collections in Transylvania – Representation and Reception. Narrative Strategies and Conflicts

Les collections de folklore hongrois en Transylvanie – représentation et réception. Stratégies narratives et conflits

Colecții de folclor maghiar din Transilvania – Reprezentație și recepție. Strategii narative și conflicte

Magyar folklórgyűjtemények Erdélyben – Reprezentáció és recepció. Narratív stratégiák és konfliktusok

12.20: BELLAT, Fabien (Versailles, France/Franța/Franciország)

Appropriation, invention, et réhabilitation de tradition. Le cas de l architecture en Russie

Appropriation, Invention and Rehabilitation of Tradition. The Case of Architecture in Russia

Exproprierea, descoperirea și reabilitarea tradiției. Cazul arhitecturii în Rusia

A hagyomány kisajátítása,  feltalálása és rehabilitációja. Az építészet esete Oroszországban

 

12.40: ETIENNE, Guillaume (Tours, France/Franța/Franciország)

Construire de l autochtonie dans l appropriation d une célébration locale. La fête de Sainte-Solange (centre de la France) devenue tradition franco-portugaise

Building of Autochthony within the Appropriation of a Local Celebration. The Feast of St. Solange (Center of France) Becoming a Franco-Portuguese Tradition

Edificarea autohtoniei prin exproprierea unei sărbători locale. Sărbătoarea Sf. Solange (centrul Franței) devenit tradiție franco-portugheză

Az autochtonitás (őshonosság) kiépítése egy helyi emlékünnep kisajátításával. A francia–portugál hagyománnyá vált Szent Solange ünnep (Közép-Franciaország)

13.00: BALATONYI Judit (Pécs, Hongrie/Hungary/Ungaria/Magyarország)

Who “Owns” the Past (History, Traditions and Folklore)? Competing for the Local Traditions in Ghimeș

Qui est «propriétaire» du passé (histoire, traditions et folklore)? Les traditions locales comme objet de concurrence dans la vallée de Ghimeș

Cine „deține” trecutul (istorie, tradiții și folclor)? Concurența pentru tradițiile locale din Ghimeș

Kié a múlt (a történelem, hagyomány és a folklór)? Versengés a helyi hagyományokért Gyimesben

 

Après-midi / Afternoon / După-masă / Délután

 

President: TóTH Zsombor

15.20: JAKAB Albert Zsolt (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

The Social Functions of Memory in Cluj between 1440–2012

Les fonctions sociales de la mémoire à Cluj entre 1440–2012

Funcțiile sociale ale memoriei colective la Cluj (1440–2012)

Az emlékezés társadalmi funkciói Kolozsváron (1440–2012)

15.40: PETI Lehel (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

The Functions of a Religious Movement during Socialism

Les fonctions d un mouvement religieux sous le communisme

Funcțiile unei mișcări religioase în timpul socialismului

Egy vallási mozgalom funkciói a szocializmus idején

16.00: TöTSZEGI Tekla (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

L habillement comme force ordonnatrice d une société locale – le cas du village hongrois transylvain de Méra

Traditional Costume as an Organizing Force of a Local Community – the Case of the Transylvanian Hungarian Village Mera

Portul – forță ordonatoare în cadrul comunității locale. Cazul satului transilvănean maghiar Mera

A viselet mint szervező erő egy helyi társadalomban – Méra, egy erdélyi magyar falu esete

16.20: EUVRARD, Elisabeth (Sardaigne/Sardinia/Szardínia, Italie/Italy/Italia/Olaszország – Aix-Marseille, France/Franța/Franciország)

À qui appartiennent les Olympiades des jeux traditionnels de la Sardaigne?

To whom does the Olympics of Sardinian Traditional Games belong?

Cui îi aparțin Olimpiadele de jocuri tradiționale din Sardinia?

Kié a szardíniai hagyományos játékok Olimpiája?

16.40: VAILLANT, Anaïs (Aix-Marseille, France/Franța/Franciország)

Quand le musée fait la tradition, s en défait et cherche à la repenser. Parcours d un musée des arts et traditions populaires en Provence au cours du XXe siècle

When the Museum Makes the Tradition, It Disbands and Tries to Reconsider Itself. The Course of a Museum of Popular Arts and Tradition in Provence during the 20th Century

Când muzeul creează tradiția, se delimitează de ea și încearcă să o regândească. Parcursul unui muzeu de artă și tradiție populară din Provence în secolul al XX-lea

Amikor a múzeum hagyományt teremt, elhatárolódik tőle, s újragondolja azt. Egy Provence-i népművészeti múzeum 20. századi pályája

 

17.00–17.30 Pause / Coffee Break / Pauză de cafea / Kávészünet

 

President: SZABó árpád Töhötöm

17.30: FIORILLO, Alessia (Pérouse/Perugia, Italie/Italy/Italia/Olaszország)

Fêtes des saints et patrimoines culturels à Montepulciano (Toscane, Italie)

Feasts of the Saints and Cultural Heritage in Montepulciano (Tuscany, Italy)

Sărbătorile sfinților și patrimonii culturale în Montepulciano (Toscana, Italia)

A szentek ünnepei és kulturális örökségek Montepulcianoban (Toszkána, Olaszország)

17.50: PIERSCINSKA, Aleksandra (ՁódŐº, Pologne/Poland/Polonia/Lengyelország)

Roots Before Branches – Traditions of Social Involvement in Rural Communities and Their Influence on the Present Shape of Civil Society in Poland

înapoi la rădăcini – Tradiția angajamentului social în comunitățile rurale și influența lui asupra formării societății civice contemporane din Polonia

Vissza a gyökerekhez – A társadalmi szolgálat hagyománya a falusi közösségekben és hatása a mai lengyel civil társadalom kialakulására

18.10: BLOS-JáNI Melinda (Cluj-Napoca/Kolozsvár, Roumanie/Romania/România/Románia)

Home Movies as the Nomads of Media History. From Amateur Photography to Filmmaking – from Celluloid Film to Video

Les films de famille comme les nomades de l’histoire des médias. De la photographie amateur au film – Du celluloïd au video

Filmele de familie ca nomazii istoriei mediilor. De la fotografia de familie până la imaginea în mișcare – de la pelicula de celuloid până la video

A családi (mozgó)képek mint a médiatörténet nomádjai. Az amatőr fényképezéstől a filmezésig – a celluloid filmtől a videóig

 

18.30: Discussion et clôture du colloque / Discussion and closing of the conference

Dezbatere și închiderea conferinței / Vita és a konferencia zárása

 

Médiateurs/Mediators/Mediatori/Mediátorok: KESZEG Vilmos, FOURNIER, Laurent Sébastien

 

Table ronde: A qui appartient la tradition? A quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur

Round table: To whom does tradition belong? What do we do with it? Tradition between culture, user and entrepreneur

Masă rotundă: Cui îi aparține tradiția? La ce servește ea? Tradiția – între cultură, utilizator și antreprenor

Kerekasztal-beszélgetés: Kié a hagyomány? Mire szolgál? A hagyomány: kultúra, használók és forgalmazók között

 

 

Vendredi, 7 Décembre 2012 / Friday, 7 December 2012

Vineri, 7 decembrie 2012 / 2012. december 7., péntek

10.00:   Excursion / Excursie / Kirándulás

Itinéraire / Itinerary / Traseu / útvonal

Cluj-Napoca / Kolozsvár ”• Rimetea / Torockó ”• Colțești / Torockószentgyörgy ”• Cluj-Napoca / Kolozsvár

 

 

Comité d organisation / Organizing Committee / Comitetul de organizare / Szervezőbizottság

Président / Chairman / Președinte / Elnök

KESZEG Vilmos, Ph.D. – professeur / professor / profesor / professzor

Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie / Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

FOURNIER, Laurent Sébastien, Ph.D. – maître de conférences / Assistant professor

Université de Nantes / University of Nantes, France

Membres / Members / Membrii / Tagok

POZSONY Ferenc, Ph.D. – académicien, professeur / academician, professor / academician, profesor / akadémikus, professzor

Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie / Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

CZéGéNYI Dóra A., Ph.D. – assistant / Assistant / asistent / tanársegéd

Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie / Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

SZABó á. Töhötöm, Ph.D. – maître de conférences / Assistant professor / lector / adjunktus

Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie / Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

SZALMA Anna-Mária, Ph.D. – ethnographe/ethnographer/etnograf/néprajzkutató

Hungarian University Federation from Cluj, Romania

TöTSZEGI Tekla, Ph.D. – muséographe/museologist/muzeograf/muzeológus

Le Musée Ethnografique de Transylvanie/ The Ethnographical Museum of Transilvania (Cluj-Napoca, Roumanie/Romania)