Mártonfi Lajos Emlékkonferencia

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani Szakbizottsága

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

SapientiaErdélyi Magyar Tudományegyetem

Koch Antal Földtani Társaság
Erdélyi Múzeum-Egyesület

Postacím: Asociatia MTA-KAB 400306 Cluj Napoca Str. Ion Ghica nr. 12

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívjuk 2014. február 15-re

Mártonfi Lajos halálának 105. évfordulója alkalmából rendezett

Emlékkonferenciára

Mártonfi Lajos 1857. május 21-én született Szilágysomlyón, egy tehetős örmény család fiaként. Elemi iskolai tanulmányait szülővárosában, a gimnáziumot a zilahi és a kolozsvári református főgimnáziumban végezte (1876). Ezt követően, a Kolozsvári Tudományegyetem hallgatója lett, itt állítólag, Brassai Sámuel tanácsára kezdett el foglalkozni a foraminiferák őslénytanával. 1878/79-ben gyakornokként dolgozott Koch Antal mellett. 1879-ben pályadíjat nyert dolgozata, már mint második közleménye jelent meg. 1880-ban, Րslénytani tanulmányok a foraminiférákról című dolgozatával avatták doktorrá. Még az évben, a nagy múltú szamosújvári örmény katolikus algimnázium természetrajz-földrajz tanára lett, hol tovább folytatta tudományos munkásságát, gazdagította a helyi örmény múzeum tárait. 1895-ig több mint 30 tanulmányt jelentetett meg, ekor az iskola igazgatójának nevezték ki, így a továbbiakban ez a feladata annyira lekötötte, hogy tovább nem közölt. Idejekorán, 1908. december 20-án halt meg Szamosújvárt.

Hátrahagyott tudományos munkásságának zöme földtani (elsősorban őslénytani) fogantatású, de vannak állattani irányultságú, e mellett földrajzi (l. Erdélyi-mezőség), sőt, ősrégészeti adatokra is bukkanunk írásaiban. Ismeretterjesztői és múzeumszervezői munkássága sem elhanyagolható.

 

Emlékkonferenciánk célja. Immár 10 hasonló rendezvényünk mellett, ez is, a kolozsvári mindenkori egyetem kiemelkedő magyar földtan-oktatói és kutatói emléke előtt óhajt tisztelegni, eleven emlékezetben tartani tudományos és tanító munkásságuk érdemeit, a méltányos kollektív emlékezet jegyében. Egyúttal a fiatal és idősebb erdélyi magyar geológus nemzedékek találkozó fórumát óhajtjuk megteremteni, melyben a neves elődök utódai bemutathatják, vitára bocsáthatják azokat a tudományos eredményeiket, melyeket az elődök által kijelölt csapásokon továbbhaladva értek el.

A Konferencia helyszíne: Kolozsvár, Sapientia EMTE, Bocskai-ház (Mátyás király u. 4), óváry-terem.

Jelentkezési határidő: 2014. február 8. Akik dolgozattal jelentkeznek: 2014. február 8. határidővel küldjék be bő kivonataikat a fejlécben megadott címekre.

Jelentkezni lehet: az ünnepelt életéhez, életművéhez kapcsolódó dolgozatokkal, valamint új általános-, regionálisföldtan őslény-, és rétegtan, természeti földrajz, földfelszín-alaktan, állattan, környezettan, vagy más rokon tudományágban elért eredményeket bemutató tanulmányokkal, illetve a kapcsolódó területekhez kötődő, vagy a mindenkori kolozsvári tudományegyetem történetével foglalkozótudománytörténeti dolgozatokkal (bemutatási idő: 20’).

A bemutatandó dolgozatok kivonatának leadási határideje: 2014. február 8. a fejlécben megadott címekre. A később beérkező dolgozatok kivonatait nem lesz mód az emlékkonferencia kiadványában közzétenni. (Kérjük: lehetőleg e-mail-en, Word-ban, doc. formátumban, automatikus formázások nélkül!) A kivonat nem haladhatja meg az alább megadott terjedelmet: 12 pontos betűvel, maximum 10 000 leütés! (A terjedelem túlhaladása miatt a szervezők fenntartják jogukat a dolgozat visszaküldésére, lerövidítés céljából.) Cím 14 pontos, félkövér, középre igazított. Alatta 12 pont kihagyással: szerző(k) 12. pontos normál, középre igazított. Alatta 12 pont kihagyással intézet és esetleg e-mail cím 10 pontos betűmérettel. Alatta 40 pont kihagyással, balra igazítva: kulcsszavak (maximum 5 szó). Alatta 12 pont kihagyással a törzsszöveg. Bekezdések 10 mm-es behúzással. Esetleges alcímek félkövér, 12 pontos betűvel, külön sorban, sorkihagyás nélkül. Maximum 2 ábra vagy táblázat mellékelhető, külön fájlban, jelezve a szövegtörzsben, hová szeretné a szerző beszúrni. A könyvészetet a megadott melléklet szerint, 10 pontos betűmérettel kérjük.

Az időkeret korlátozhatja a dolgozatok számát, ezért kérjük, idejében jelentkezzen!

Részvételi díj időben jelentkezőknek: 10 lej, nyugdíjasoknak és diákoknak 5 lej. Későn jelentkezőknek 15, illetve 10 lej. Fizetés helyben. Csak az előre bejelentkezett résztvevőknek program és kivonatfüzet, valamint ebéd biztosítva.

A messziről jövőknek (ha idejében bejelentkeztek) szállásról, csak külön kérésre (esetleg részleges önköltségen, de mindenképp elérhető áron), tudunk gondoskodni.

Program:  

10. 00–11. 00:         Megnyitó, plenáris előadások

11. 00–11. 15:         Kávészünet

11. 15–12. 35:         Tudományos ülésszak

12. 35–12. 50:         Kávészünet

12. 50–14. 10:         Tudományos ülésszak

14. 10–16. 00:         Ebédszünet

16. 00–17. 40:         Tudományos ülésszak

17. 40–18. 00:         Zárszó, kultúrműsor

18. 00–19. 30:         Baráti társalgás egy pohár bor és szárazsütemény mellett

Kolozsvár, 2013. január 15.

                                                               Wanek Ferenc

                az EMT Tudománytörténeti Szakosztályának társelnöke

                   az EME Természettudományi Szakosztályának választmányi tagja


Melléklet: dolgozat-modell:

A földtudományok oktatása a székelyföldi iskolákban a XIX. században

Dr. ing. Rusz Ottilia

Meteorológiai állomás, Szabadság utca 120 szám, Marosvásárhely, e-mail: ruszotti@freemail.hu

Kulcsszavak: földtudományok, oktatás, Székelyföld

A tantárgytörténet nemcsak a neveléstörténet egy ága, de az egyes szak-tudományterületeké is. [Katona 2010]. A földrajz a 19. századtól fogva létezik, mint önálló tantárgy. „A földrajztudomány és a földrajzoktatás a 20. század közepéig egymással a legszorosabb kapcsolatban fejlődtek” [Probáld, ütőné Visi 2012].

.
.
.
.

A marosvásárhelyi evangélikus református egyház „néposkoláit”illetően,a polgári osztályoknak Borosnyai János tanár az 1800-as évek elején tantervet szerkeszt, amelyben olyan tantárgyak is szerepelnek, mint „földleírás, közönséges, a földleirása Erdélynek, mineralogia, ásványok tudománya”[Parádi 1896].

Irodalm:

1. Katona A. 2010: Tantárgytörténet- a neveléstörténet mostohagyermeke, Történelemt@nítás, Online történelemdidaktikai folyóirat, XLV. (új) évfolyam 1. (próba) szám

2. Parádi K. 1896: Az evangélium szerint reformált erdélyrészi egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza, Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 264 o. Kolozsvár.

3. Probáld F., ütőné Visi J. 2012: A regionális földrajz tanítása a gimnáziumban, Iskolakultúra, 2. Budapest.

4. Sándor J. 1896: A székelykeresztúri Unitárius Gymnasium történelme, Becsek D. Könyvnyomdája, 317 o. Székelyudvarhely.

5. *** 1877: Tanterv polgári iskolák számára, Az 1868-ki XXXVIII. t cz. értelmében, Magyar Kir. Egyetemi Könyvnyomda, 46 o. Budapest.

 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földtani Szakbizottsága

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

SapientiaErdélyi Magyar Tudományegyetem

Koch Antal Földtani Társaság
Erdélyi Múzeum-Egyesület

Postacím: Asociatia MTA-KAB 400306 Cluj Napoca Str. Ion Ghica nr. 12

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívjuk 2014. február 15-re

Mártonfi Lajos halálának 105. évfordulója alkalmából rendezett

Emlékkonferenciára

Mártonfi Lajos 1857. május 21-én született Szilágysomlyón, egy tehetős örmény család fiaként. Elemi iskolai tanulmányait szülővárosában, a gimnáziumot a zilahi és a kolozsvári református főgimnáziumban végezte (1876). Ezt követően, a Kolozsvári Tudományegyetem hallgatója lett, itt állítólag, Brassai Sámuel tanácsára kezdett el foglalkozni a foraminiferák őslénytanával. 1878/79-ben gyakornokként dolgozott Koch Antal mellett. 1879-ben pályadíjat nyert dolgozata, már mint második közleménye jelent meg. 1880-ban, Րslénytani tanulmányok a foraminiférákról című dolgozatával avatták doktorrá. Még az évben, a nagy múltú szamosújvári örmény katolikus algimnázium természetrajz-földrajz tanára lett, hol tovább folytatta tudományos munkásságát, gazdagította a helyi örmény múzeum tárait. 1895-ig több mint 30 tanulmányt jelentetett meg, ekor az iskola igazgatójának nevezték ki, így a továbbiakban ez a feladata annyira lekötötte, hogy tovább nem közölt. Idejekorán, 1908. december 20-án halt meg Szamosújvárt.

Hátrahagyott tudományos munkásságának zöme földtani (elsősorban őslénytani) fogantatású, de vannak állattani irányultságú, e mellett földrajzi (l. Erdélyi-mezőség), sőt, ősrégészeti adatokra is bukkanunk írásaiban. Ismeretterjesztői és múzeumszervezői munkássága sem elhanyagolható.

 

Emlékkonferenciánk célja. Immár 10 hasonló rendezvényünk mellett, ez is, a kolozsvári mindenkori egyetem kiemelkedő magyar földtan-oktatói és kutatói emléke előtt óhajt tisztelegni, eleven emlékezetben tartani tudományos és tanító munkásságuk érdemeit, a méltányos kollektív emlékezet jegyében. Egyúttal a fiatal és idősebb erdélyi magyar geológus nemzedékek találkozó fórumát óhajtjuk megteremteni, melyben a neves elődök utódai bemutathatják, vitára bocsáthatják azokat a tudományos eredményeiket, melyeket az elődök által kijelölt csapásokon továbbhaladva értek el.

A Konferencia helyszíne: Kolozsvár, Sapientia EMTE, Bocskai-ház (Mátyás király u. 4), óváry-terem.

Jelentkezési határidő: 2014. február 8. Akik dolgozattal jelentkeznek: 2014. február 8. határidővel küldjék be bő kivonataikat a fejlécben megadott címekre.

Jelentkezni lehet: az ünnepelt életéhez, életművéhez kapcsolódó dolgozatokkal, valamint új általános-, regionálisföldtan őslény-, és rétegtan, természeti földrajz, földfelszín-alaktan, állattan, környezettan, vagy más rokon tudományágban elért eredményeket bemutató tanulmányokkal, illetve a kapcsolódó területekhez kötődő, vagy a mindenkori kolozsvári tudományegyetem történetével foglalkozótudománytörténeti dolgozatokkal (bemutatási idő: 20’).

A bemutatandó dolgozatok kivonatának leadási határideje: 2014. február 8. a fejlécben megadott címekre. A később beérkező dolgozatok kivonatait nem lesz mód az emlékkonferencia kiadványában közzétenni. (Kérjük: lehetőleg e-mail-en, Word-ban, doc. formátumban, automatikus formázások nélkül!) A kivonat nem haladhatja meg az alább megadott terjedelmet: 12 pontos betűvel, maximum 10 000 leütés! (A terjedelem túlhaladása miatt a szervezők fenntartják jogukat a dolgozat visszaküldésére, lerövidítés céljából.) Cím 14 pontos, félkövér, középre igazított. Alatta 12 pont kihagyással: szerző(k) 12. pontos normál, középre igazított. Alatta 12 pont kihagyással intézet és esetleg e-mail cím 10 pontos betűmérettel. Alatta 40 pont kihagyással, balra igazítva: kulcsszavak (maximum 5 szó). Alatta 12 pont kihagyással a törzsszöveg. Bekezdések 10 mm-es behúzással. Esetleges alcímek félkövér, 12 pontos betűvel, külön sorban, sorkihagyás nélkül. Maximum 2 ábra vagy táblázat mellékelhető, külön fájlban, jelezve a szövegtörzsben, hová szeretné a szerző beszúrni. A könyvészetet a megadott melléklet szerint, 10 pontos betűmérettel kérjük.

Az időkeret korlátozhatja a dolgozatok számát, ezért kérjük, idejében jelentkezzen!

Részvételi díj időben jelentkezőknek: 10 lej, nyugdíjasoknak és diákoknak 5 lej. Későn jelentkezőknek 15, illetve 10 lej. Fizetés helyben. Csak az előre bejelentkezett résztvevőknek program és kivonatfüzet, valamint ebéd biztosítva.

A messziről jövőknek (ha idejében bejelentkeztek) szállásról, csak külön kérésre (esetleg részleges önköltségen, de mindenképp elérhető áron), tudunk gondoskodni.

Program:  

10. 00–11. 00:         Megnyitó, plenáris előadások

11. 00–11. 15:         Kávészünet

11. 15–12. 35:         Tudományos ülésszak

12. 35–12. 50:         Kávészünet

12. 50–14. 10:         Tudományos ülésszak

14. 10–16. 00:         Ebédszünet

16. 00–17. 40:         Tudományos ülésszak

17. 40–18. 00:         Zárszó, kultúrműsor

18. 00–19. 30:         Baráti társalgás egy pohár bor és szárazsütemény mellett

Kolozsvár, 2013. január 15.

                                                               Wanek Ferenc

                az EMT Tudománytörténeti Szakosztályának társelnöke

                   az EME Természettudományi Szakosztályának választmányi tagja


Melléklet: dolgozat-modell:

A földtudományok oktatása a székelyföldi iskolákban a XIX. században

Dr. ing. Rusz Ottilia

Meteorológiai állomás, Szabadság utca 120 szám, Marosvásárhely, e-mail: ruszotti@freemail.hu

Kulcsszavak: földtudományok, oktatás, Székelyföld

A tantárgytörténet nemcsak a neveléstörténet egy ága, de az egyes szak-tudományterületeké is. [Katona 2010]. A földrajz a 19. századtól fogva létezik, mint önálló tantárgy. „A földrajztudomány és a földrajzoktatás a 20. század közepéig egymással a legszorosabb kapcsolatban fejlődtek” [Probáld, ütőné Visi 2012].

.
.
.
.

A marosvásárhelyi evangélikus református egyház „néposkoláit”illetően,a polgári osztályoknak Borosnyai János tanár az 1800-as évek elején tantervet szerkeszt, amelyben olyan tantárgyak is szerepelnek, mint „földleírás, közönséges, a földleirása Erdélynek, mineralogia, ásványok tudománya”[Parádi 1896].

Irodalm:

1. Katona A. 2010: Tantárgytörténet- a neveléstörténet mostohagyermeke, Történelemt@nítás, Online történelemdidaktikai folyóirat, XLV. (új) évfolyam 1. (próba) szám

2. Parádi K. 1896: Az evangélium szerint reformált erdélyrészi egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza, Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, 264 o. Kolozsvár.

3. Probáld F., ütőné Visi J. 2012: A regionális földrajz tanítása a gimnáziumban, Iskolakultúra, 2. Budapest.

4. Sándor J. 1896: A székelykeresztúri Unitárius Gymnasium történelme, Becsek D. Könyvnyomdája, 317 o. Székelyudvarhely.

5. *** 1877: Tanterv polgári iskolák számára, Az 1868-ki XXXVIII. t cz. értelmében, Magyar Kir. Egyetemi Könyvnyomda, 46 o. Budapest.