Matematika és informatika alkalmazásokkal

Matematika és informatika alkalmazásokkal


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvény

 

Szervezők

 • Az Erdélyi Múzeum Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztálya
  • Elnök: Bege Antal ( bege at ms dot sapientia dot ro )
  • Titkár: Darvay Zsolt ( darvay at cs dot ubbcluj dot ro )
 • Társszervezők
  • Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért
  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  • Kolozsvári Akadémiai Bizottság Matematikai és informatikai, fizikai, csillagászati Szakbizottsága

 

Helyszín

Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület székháza (Jókai / Napoca utca 2-4, I. emelet)


 

Időpont

2010 november 13

 

 

Program

Plenáris előadások ("A" terem)
Elnök: Bege Antal
930 - 1000
Németh Sándor
Projekció hálókúpokra heurisztikus módszerrel
1000-1030
Ionescu Klára
Gondolkodás iskolája - Pólya György nyomán
1030-1100
Weszely Tibor
Bolyai János felfedezésének alapeszméje és jelentősége
1100-1130 Kávészünet
  Szekcióelőadások ("A" terem)
Elnök: Szenkovits Ferenc
Szekcióelőadások ("B" terem)
Elnök: Csató Lehel
1130-1150
Kolumbán József
Pszeudoegyensúlyi feladatok
Kása Zoltán
Véges szavak általánosított részszó-bonyolultsága
1150-1210
Bege Antal
Mátrixok és determinánsok
számelméleti függvényekkel
Bodó Zalán
Kernel alapú félig-felügyelt
tanuló algoritmusok
1210-1230
Farkas Csaba
Kakeya problémakör
Darvay Zsolt
Súlyozott prediktor-korrektor algoritmusok
1230-1430 Ebédszünet
  Szekcióelőadások ("A" terem)
Elnök: Kása Zoltán
Szekcióelőadások ("B" terem)
Elnök: Kolumbán József
1430-1450
Csató Lehel
Dirichlet folyamatok informatikában
Bandi árpád
Pávai képek
1450-1510
áfra Attila
Bonyolult modellek valós idejű
megjelenítése sugárkövetéssel
Kiss Sándor
Szatmár megye kiemelkedő magyar
reál és műszaki szakembereiről
1510-1530
Gaskó Noémi
Játékelméleti egyensúlypontok keresése
evolutív algoritmusokkal
Róth ágoston
Zárt görbék és felületek modellezése
ciklikus és racionális trigonometrikus
bázisfüggvényekkel
1530-1550
Jakab Hunor
Megerősítéses tanulás
nemparametrikus függvényközelítéssel
Bencze Mihály
A Jensen egyenlőtlenség egy új finomítása
1550-1610
Nagy Réka
Fuzzy egyensúly gazdasági játékok esetén
 
1610-1630 Kávészünet
1630-1730 A Farkas Gyula Emlékérem átadási ünnepsége
1730-1830 Fogadás a díjazottak tiszteletére

 

Farkas Gyula emlékérem

Farkas Gyula Emlékérem alapító okirata

I.Indoklás

Az Emlékérem alapításának célja, hogy a romániai magyar nyelvű matematikai és in­for­matikai ismeretek terjesztésében és a tehetséggondozásban kiemelkedő ered­ményt elért szakemberek tevékeny­ségét elismerje.
Az Emlékéremmel kifejezett elismerés erkölcsi jellegű, pénzjutalommal nem jár.
A Farkas Gyula Emlékérem Széchenyi Kinga műve, művészi kivitelű bronzplakett, Farkas Gyula képével és a következő felirattal: "Farkas Gyula Díj".
Ezen alapító okirat a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért alapszabá­lyának melléklete. Megváltoztatása azzal azonos módon lehetséges.
Ezen alapító okiratot az Egyesület Közgyűlése 2006. szeptember hó 28-án elfo­gadta.

II. A Farkas Gyula Emlékérem adományozásának rendje

Az Emlékérmet évente egy alkalommal, novemberben adjuk át legfeljebb három személynek A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében.
Az Emlékérem odaítélésének előkészítése a Farkas Gyula Emlékérem Bizottság (a továb­biakban: Bizottság) feladata. A Bizottság elnöke az Egyesület elnöke, és hét tagja: az Egyesület ügyvezető elnöke, két alelnöke, az EME Matematikai és In­for­matikai szak­osztályának elnöke, titkára, a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság, valamint a Matlap szerkesztőségének egy-egy képviselője.
Az Emlékérmet elnyerő személyekre az Egyesület bármelyik tagja tehet írásbeli javaslatot, megfelelő indoklással, beleértve a Bizottság tagjait is. Javaslatot lehet tenni minden év szeptember 30-ig.
A javaslatokat a Bizottság tagjai együttesen megtárgyalják. A döntést egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. A szavazás akkor érvényes, ha az ülésen az elnök és leg­alább négy tag személyesen részt vesz. Egyenlő számú szavazatok esetén az elnök sza­va­zata dönt.
Az Emlékérem és vele járó Emléklap átadásakor a Bizottság elnöke ismerteti és in­dokolja a döntést.

III. Ki volt Farkas Gyula?

Farkas Gyula (Sárosd, 1847. március 28.–Pestszentlőrinc, 1930. december 26.) magyar matematikus, aki a kolozsvári egyetemen a matematikusok és fizikusok köré­ben kiemelkedő szerepet játszott.
Sárosdon született, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol Jedlik ányos volt rá nagy hatással. Batthyány Géza gróf jóvoltából franciaországi tanulmányúton vett részt.
Fiatalkori matematikai eredményei közül kiviláglik Bolyai Farkas trinom­egyen­letekre vonatkozó – a Tentamenben röviden tárgyalt – gyökközelítő algoritmusával kapcsolatos vizsgálatai. Ezáltal a Bolyai-algoritmus igen ismertté vált; általánosí­tásaival, alkalmazásaival, a vele kapcsolatos konvergenciaproblémák vizsgálatával több magyar és külföldi matematikus foglalkozott.
Pesten magántanár, majd 1877-ben kinevezik a kolozsvári egyetem tanárának. 1888-ban az egyetem rendes tanára lett, és e minőségében 1915-ig (nyugdíjba vo­nulásáig) működött. Többször volt dékán és egyszer rektor. Ortvay Rudolf, egykori tanársegéde írta róla, hogy „mélyreható kritika, a hajthatatlan, mellékes szempontok által el nem téríthető keresése az igazságnak jellemezte úgy tudományos működését, mint egyetemi közügyekben kifejtett tevékenységét… és épp mivel nem kereste a népszerűséget, igen nagy tekintélyt tudott magának szerezni, és áldásdús befolyást gyakorolni az egyetemi ügyek vezetésére."
Egyetemi tanárként főleg elméleti fizikai problémákkal foglalkozott, de a vizsgált fizikai problémák matematikai hátterét oly mélységben dolgozta ki, hogy azok között klasszikus matematikai eredmények is vannak. Különösképpen a Fourier-féle me­cha­nikai elv foglalkoztatta az 1890-es évektől. Dolgozataiban egyenlőtlenségekkel adott kötések esetén az egyensúly szükséges feltételét adja meg. Ehhez bebizonyítja a homogén lineáris egyenlőtlenségekre vonatkozó tételét, amely Farkas-lemma néven az egyik legismertebb magyar matematikai eredmény, sőt egyike a világ matematikai irodalmában a legtöbbet idézett tételeknek.
Farkas Gyula egyike a modern optimalizáláselmélet megalkotóinak. Az utóbbi év­ti­ze­dekben oly alaposan tanulmányozott és sokfelé alkalmazott variációs egyenlőt­lenségek elméletének szintén előfutára. Egyetemi előadásait gondos kidolgozásban litografálva közreadta. A kolozsvári matematikai könyvtárban még ma is megtalálha­tók egyetemi jegyzetei: Analytikus mechanika (1907–1908), Analitikus mekanika (1913–1914), Erőtan (1913–1914), A mekanika alaptanai (1913–1914). Ugyancsak megtalálható a Kolozsváron megjelent Vector-tan és az egyszerű inaequatiok tana című könyve. Ez a vektoranalízis-könyv tartalmazza kutatásainak fontosabb ered­ményeit is.


 

A Farkas Gyula Emlékérem díjazottjai

 • 2009
  • Balázs Vilmos (Székelyudvarhely)
  • Deák Imre (Székelyudvarhely)
  • Simon József (Csíkszereda)
 • 2008
  • Biró Judit (Sepsiszentgyörgy)
  • Kürthy Katalin (Kolozsvár)
  • Olosz Ferenc (Szatmárnémeti)
 • 2007
  • Néda ágnes (Kolozsvár)
  • Sebestyén Júlia (Marosvásárhely)
  • Tárnoky György (Nagyvárad)
 • 2006
  • Bandi árpád (Marosvásárhely)
  • Bencze Mihály (Brassó)
  • Farkas Miklós (Segesvár)

 

Publikálási lehetőség

Kedvező szakmai elbírálás esetén az alábbi lapokban lehet publikálni:

 • Acta Universitatis Sapientiae Mathematica
 • Acta Universitatis Sapientiae Informatica
 • Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Mathematica
 • Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Informatica

Matematika és informatika alkalmazásokkal


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvény

 

Szervezők

 • Az Erdélyi Múzeum Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztálya
  • Elnök: Bege Antal ( bege at ms dot sapientia dot ro )
  • Titkár: Darvay Zsolt ( darvay at cs dot ubbcluj dot ro )
 • Társszervezők
  • Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért
  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  • Kolozsvári Akadémiai Bizottság Matematikai és informatikai, fizikai, csillagászati Szakbizottsága

 

Helyszín

Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület székháza (Jókai / Napoca utca 2-4, I. emelet)


 

Időpont

2010 november 13

 

 

Program

Plenáris előadások ("A" terem)
Elnök: Bege Antal
930 - 1000
Németh Sándor
Projekció hálókúpokra heurisztikus módszerrel
1000-1030
Ionescu Klára
Gondolkodás iskolája - Pólya György nyomán
1030-1100
Weszely Tibor
Bolyai János felfedezésének alapeszméje és jelentősége
1100-1130 Kávészünet
  Szekcióelőadások ("A" terem)
Elnök: Szenkovits Ferenc
Szekcióelőadások ("B" terem)
Elnök: Csató Lehel
1130-1150
Kolumbán József
Pszeudoegyensúlyi feladatok
Kása Zoltán
Véges szavak általánosított részszó-bonyolultsága
1150-1210
Bege Antal
Mátrixok és determinánsok
számelméleti függvényekkel
Bodó Zalán
Kernel alapú félig-felügyelt
tanuló algoritmusok
1210-1230
Farkas Csaba
Kakeya problémakör
Darvay Zsolt
Súlyozott prediktor-korrektor algoritmusok
1230-1430 Ebédszünet
  Szekcióelőadások ("A" terem)
Elnök: Kása Zoltán
Szekcióelőadások ("B" terem)
Elnök: Kolumbán József
1430-1450
Csató Lehel
Dirichlet folyamatok informatikában
Bandi árpád
Pávai képek
1450-1510
áfra Attila
Bonyolult modellek valós idejű
megjelenítése sugárkövetéssel
Kiss Sándor
Szatmár megye kiemelkedő magyar
reál és műszaki szakembereiről
1510-1530
Gaskó Noémi
Játékelméleti egyensúlypontok keresése
evolutív algoritmusokkal
Róth ágoston
Zárt görbék és felületek modellezése
ciklikus és racionális trigonometrikus
bázisfüggvényekkel
1530-1550
Jakab Hunor
Megerősítéses tanulás
nemparametrikus függvényközelítéssel
Bencze Mihály
A Jensen egyenlőtlenség egy új finomítása
1550-1610
Nagy Réka
Fuzzy egyensúly gazdasági játékok esetén
 
1610-1630 Kávészünet
1630-1730 A Farkas Gyula Emlékérem átadási ünnepsége
1730-1830 Fogadás a díjazottak tiszteletére

 

Farkas Gyula emlékérem

Farkas Gyula Emlékérem alapító okirata

I.Indoklás

Az Emlékérem alapításának célja, hogy a romániai magyar nyelvű matematikai és in­for­matikai ismeretek terjesztésében és a tehetséggondozásban kiemelkedő ered­ményt elért szakemberek tevékeny­ségét elismerje.
Az Emlékéremmel kifejezett elismerés erkölcsi jellegű, pénzjutalommal nem jár.
A Farkas Gyula Emlékérem Széchenyi Kinga műve, művészi kivitelű bronzplakett, Farkas Gyula képével és a következő felirattal: "Farkas Gyula Díj".
Ezen alapító okirat a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért alapszabá­lyának melléklete. Megváltoztatása azzal azonos módon lehetséges.
Ezen alapító okiratot az Egyesület Közgyűlése 2006. szeptember hó 28-án elfo­gadta.

II. A Farkas Gyula Emlékérem adományozásának rendje

Az Emlékérmet évente egy alkalommal, novemberben adjuk át legfeljebb három személynek A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében.
Az Emlékérem odaítélésének előkészítése a Farkas Gyula Emlékérem Bizottság (a továb­biakban: Bizottság) feladata. A Bizottság elnöke az Egyesület elnöke, és hét tagja: az Egyesület ügyvezető elnöke, két alelnöke, az EME Matematikai és In­for­matikai szak­osztályának elnöke, titkára, a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság, valamint a Matlap szerkesztőségének egy-egy képviselője.
Az Emlékérmet elnyerő személyekre az Egyesület bármelyik tagja tehet írásbeli javaslatot, megfelelő indoklással, beleértve a Bizottság tagjait is. Javaslatot lehet tenni minden év szeptember 30-ig.
A javaslatokat a Bizottság tagjai együttesen megtárgyalják. A döntést egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. A szavazás akkor érvényes, ha az ülésen az elnök és leg­alább négy tag személyesen részt vesz. Egyenlő számú szavazatok esetén az elnök sza­va­zata dönt.
Az Emlékérem és vele járó Emléklap átadásakor a Bizottság elnöke ismerteti és in­dokolja a döntést.

III. Ki volt Farkas Gyula?

Farkas Gyula (Sárosd, 1847. március 28.–Pestszentlőrinc, 1930. december 26.) magyar matematikus, aki a kolozsvári egyetemen a matematikusok és fizikusok köré­ben kiemelkedő szerepet játszott.
Sárosdon született, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol Jedlik ányos volt rá nagy hatással. Batthyány Géza gróf jóvoltából franciaországi tanulmányúton vett részt.
Fiatalkori matematikai eredményei közül kiviláglik Bolyai Farkas trinom­egyen­letekre vonatkozó – a Tentamenben röviden tárgyalt – gyökközelítő algoritmusával kapcsolatos vizsgálatai. Ezáltal a Bolyai-algoritmus igen ismertté vált; általánosí­tásaival, alkalmazásaival, a vele kapcsolatos konvergenciaproblémák vizsgálatával több magyar és külföldi matematikus foglalkozott.
Pesten magántanár, majd 1877-ben kinevezik a kolozsvári egyetem tanárának. 1888-ban az egyetem rendes tanára lett, és e minőségében 1915-ig (nyugdíjba vo­nulásáig) működött. Többször volt dékán és egyszer rektor. Ortvay Rudolf, egykori tanársegéde írta róla, hogy „mélyreható kritika, a hajthatatlan, mellékes szempontok által el nem téríthető keresése az igazságnak jellemezte úgy tudományos működését, mint egyetemi közügyekben kifejtett tevékenységét… és épp mivel nem kereste a népszerűséget, igen nagy tekintélyt tudott magának szerezni, és áldásdús befolyást gyakorolni az egyetemi ügyek vezetésére."
Egyetemi tanárként főleg elméleti fizikai problémákkal foglalkozott, de a vizsgált fizikai problémák matematikai hátterét oly mélységben dolgozta ki, hogy azok között klasszikus matematikai eredmények is vannak. Különösképpen a Fourier-féle me­cha­nikai elv foglalkoztatta az 1890-es évektől. Dolgozataiban egyenlőtlenségekkel adott kötések esetén az egyensúly szükséges feltételét adja meg. Ehhez bebizonyítja a homogén lineáris egyenlőtlenségekre vonatkozó tételét, amely Farkas-lemma néven az egyik legismertebb magyar matematikai eredmény, sőt egyike a világ matematikai irodalmában a legtöbbet idézett tételeknek.
Farkas Gyula egyike a modern optimalizáláselmélet megalkotóinak. Az utóbbi év­ti­ze­dekben oly alaposan tanulmányozott és sokfelé alkalmazott variációs egyenlőt­lenségek elméletének szintén előfutára. Egyetemi előadásait gondos kidolgozásban litografálva közreadta. A kolozsvári matematikai könyvtárban még ma is megtalálha­tók egyetemi jegyzetei: Analytikus mechanika (1907–1908), Analitikus mekanika (1913–1914), Erőtan (1913–1914), A mekanika alaptanai (1913–1914). Ugyancsak megtalálható a Kolozsváron megjelent Vector-tan és az egyszerű inaequatiok tana című könyve. Ez a vektoranalízis-könyv tartalmazza kutatásainak fontosabb ered­ményeit is.


 

A Farkas Gyula Emlékérem díjazottjai

 • 2009
  • Balázs Vilmos (Székelyudvarhely)
  • Deák Imre (Székelyudvarhely)
  • Simon József (Csíkszereda)
 • 2008
  • Biró Judit (Sepsiszentgyörgy)
  • Kürthy Katalin (Kolozsvár)
  • Olosz Ferenc (Szatmárnémeti)
 • 2007
  • Néda ágnes (Kolozsvár)
  • Sebestyén Júlia (Marosvásárhely)
  • Tárnoky György (Nagyvárad)
 • 2006
  • Bandi árpád (Marosvásárhely)
  • Bencze Mihály (Brassó)
  • Farkas Miklós (Segesvár)

 

Publikálási lehetőség

Kedvező szakmai elbírálás esetén az alábbi lapokban lehet publikálni:

 • Acta Universitatis Sapientiae Mathematica
 • Acta Universitatis Sapientiae Informatica
 • Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Mathematica
 • Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Informatica