MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN - A jövő jelene

Esemény időpontja:

  • 2024-04-17 09:00:00
MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN - A jövő jelene

Nemzetközi Tudományos Konferencia

MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN

 

A jövő jelene

Marosvásárhely, 2024. április 17.

 

A jövő ismeretlen számunkra, rengeteg a kiszámíthatatlan, gyorsan változó, megjósolhatatlan esemény és folyamat világunkban. A nevelés és az oktatás ezekre a beláthatatlan, jövőbeli helyzetekben való helytállásra kellene felkészítse a fiatalokat, ami hatalmas kihívás és több kérdést is felvet:

Mi a jelenkori keresztmetszet az aktuális oktatási/nevelési valóságról? Hogyan tudna a jövőbeli kihívásoknak megfelelni az oktatási rendszer, a szülő, a tanár? Mi jellemzi a jelen fiataljait? Hogyan lehet hozzájuk hatékonyan kapcsolódni? Mire kell felkészíteni a diákokat, miben kell megerősíteni, mire kell megtanítani őket annak érdekében, hogy helytálljanak a jövő előre nem látható kihívásaival szemben? Ki foglalkozik a jelenben gyakorló pedagógusokkal, nekik ki segít a felzárkózásban? Dolgunk-e a szülővel foglalkozni (és ha nem, miért igen)? A fent megfogalmazott kérdések iránt feltételezzük, hogy elsősorban neveléssel és oktatással foglalkozó szakemberek érdeklődnek, viszont szívesen várunk a neveléstudományokhoz kapcsolódó, interdiszciplináris és/vagy rokontudományokból érkező, a téma iránt nyitott diákot és tanárt egyaránt.

Kedves művészeti oktatás iránt érdeklődő pedagógusok, iskolákban dolgozó mentortanárok, kedves pedagógusképzők és tanárjelöltek szeretettel várunk benneteket idei konferenciánkra!

A tanárok előadásai román vagy magyar nyelven lesznek bemutatva, az előadó választása alapján: a programban megadott címek közül az első jelöli azt a nyelvet, amelyen az előadás el fog hangzani. Az előadások ideje alatt biztosítva lesz a fordítás románról magyar, illetve magyarról román nyelvre. A diákok tudományos dolgozatai, illetve a műhelyek nem lesznek tolmácsolva, ezek a programban feltüntetett első cím által megjelölt nyelven fognak elhangzani.

 

Helyszín: A Stúdió Színház előcsarnoka

Szervező a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézete,

társszervező a KAB Oktatási, nevelési és pszichológiai szakbizottsága

a Communitas Alapítvány támogatásával

 

PROGRAM

8:30 A résztvevők érkezése és regisztráció

9:00 Köszöntők

  1. habil Sorin Crișan, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektora;
  2. habil. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetője;

9:05 Művészi pillanat - Kovács Márton – Mohácsi testvérek: Johanna, avagy maradjunk már emberek – NYITÁNY, Közreműködnek: II, III év alapképzés színész szak, valamint a II év magiszteri színész szak. Irányító tanárok: Mohácsi János, Kovács Márton, Strausz Imre-István;

9:20 Tanárok tudományos értekezései – moderál dr. habil. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi tanár

9:20 Impactul trăsăturilor de personalitate asupra motivaţiei şcolare și strategiilor de învăţare (A személyiségjegyek hatása az iskolai motivációra és a tanulási stratégiákra) – dr. COTRUȘ Andrei, egyetemi adjunktus, ”Dimitrie Cantemir” Egyetem, Marosvásárhely;

9:35 Dezvoltarea inteligenței relaționale prin intermediul dansului (A kapcsolati intelligencia fejlesztése tánc által) - dr. LUCA Kinga, egyetemi előadó Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

9:50 Relația dintre tulburările specifice comportamentului alimentar, trăsăturile de personalitate și schemele cognitive dezadaptative în adolescenţa târzie (Az étkezési zavarok, a személyiségjegyek és a maladaptív kognitív sémák kapcsolata a késői serdülőkorban) – dr. MOLDOVAN Sorina, egyetemi adjunktus, dr. COTRUȘ Andrei, egyetemi adjunktus, ”Dimitrie Cantemir” Egyetem, Marosvásárhely;

10:05 Van-e még jelentősége a tanulási stílusnak a jelenlegi oktatási valóságban és hogyan lehet releváns a jövőben? (Mai contează stilul de învățare în realitatea educațională actuală și cum poate fi el relevant în viitor?) – dr. VARGANCSIK Iringó, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10:20 Dansând în lumina sentimentelor: Expresivitatea și inteligența emoțională în Artele Spectacolului (Az érzelmek tükrében táncolva: kifejezőkészség és érzelmi intelligencia az előadóművészetekben) – dr. MOLDOVAN Traian, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10:35 Kávészünet

10:55 Hogyan változott a magyarországi színházi nevelési és színházpedagógiai nagykép egy évtized alatt? (Cum a evoluat educația prin teatru și pedagogia teatrală în Ungaria pe parcursul unui deceniu?) – CZIBOLY Ádám, egyetemi docens, Nyugat-Norvégiai Egyetem, Bergen, Norvégia;

11:15 „Teatrul nu este o formă democratică” – dar facultățile de teatru? „A színház nem egy demokratikus intézmény” – és a színházi egyetemek? – dr. BOROS Kinga, egyetemi előadó Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

11:30 Befejeztem, befejeztem? (Am terminat, terminat?) – dr. GÁSPÁRIK Attila, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

11:45 Arta predării creative sau creativitatea ca necesitate în pedagogia artei actorului (A kreatív tanítás művészete avagy a kreativitás, mint szükségszerűség a színházművészet pedagógiájában) – BLAGA Laurențiu, tanár, Színművészeti tanszék, Marosvásárhelyi Művészeti Líceum;

12:00 Kávészünet

12:30 Felismerni és változni. Innováció és sokszínűség a kóruséneklésben (Recunoaștere și schimbare. Inovație și diversitate în cântatul coral) – dr. STRAUSZ Imre István, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12:45 Revirimente ale învățării auto-reglate, de la teoriile experimentale ale lui Rabindranath Tagore, la modelul tripartit al lui Barry Zimmerman (Az önszabályozott tanulás újjáéledése, Rabindranath Tagore kísérleti elméleteitől Barry Zimmerman háromoldalú modelljéig) – dr. Andrei-Călin ZAMFIRESCU, kutató, Színház és Multimédia Kutatóintézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13:00 A személyiségfejlesztés mint tantárgy - Lehetséges alternatíva a jövő pedagógiájában (Dezvoltarea personalității, ca materie școlară – o posibilă alternativă în pedagogia viitorului) – TÁLAS Ferenc, elemi iskolai tanár, Romulus Guga Gimnázium, Marosvásárhely;

13:15 Személyiségfejlesztés a népzene által – A múlt a jelenben a jövő érdekében (Dezvoltarea personalității prin muzica populară – Trecutul în prezent pentru viitor) – KÁSZONINÉ FEJŐS Gabriella, népzene tanár (hegedű, ének), Udvarhelyi Népzeneműhely (Székelyudvarhely), Keresztúri Népzenetanoda (Székelykeresztúr), Világló Egyesület (Marosvásárhely);

13:35 Szöveg - kép - mozgókép viszonyhálózatában. A befogadás és újraalkotás folyamatábrája a pedagógiai gyakorlatban (În rețeaua relațională text – imagine - film. Organigrama includerii și re-creării în practica pedagogică ) – FODOR Gyöngyi, magyar-olasz szakos tanár, Mircea Eliade Főgimnázium, Segesvár;

14:00 Ebédszünet

15:00 Diákok tudományos dolgozatainak bemutatása és műhelyek – magyar tagozat – moderál: dr. VARGANCSIK Iringó, egyetemi adjunktus

15:00 A dramatizálás módszere a gyakorlatban (Metoda dramatizării în comun în practică) – ADORJÁNI Nóémi, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:10 A tanári kiégés megelőzése (Prevenirea burnout-ului la profesori) – TOKOS Roland, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:20 Az euritmia (Euritmia) – BARÓTI Krisztina, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:30 Győri Katalin: Delete című kortárs drámájának feldolgozása, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum dráma szakos diákjaival (Adaptarea dramei contemporane Delete de Katalin Győri, cu elevii secției de teatru de la Liceul de Artă Târgu-Mureş) – NAGY László Zsolt, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:40 A táncpedagógus felelőssége színészhallgatók társaságában (Responsabilitatea profesorului de dans în compania studenților de actorie) – MACAVEIU Blanka, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:50 A nevelő hangversenyek szerepe serdülőkorban (Rolul concertelor educaționale în adolescență) – SZÁSZ Róbert, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:00 A csoportdinamika alakítása drámapedagógiával (Modelarea dinamicii de grup prin dramapedagogie) – NÉMETH Kristóf, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:10 Műhely: A kolozsvári színház edukatív programjáról dióhéjban (Pe scurt despre programul educațional al teatrului din Cluj-Napoca) – KOCSIS Tünde, a Kolozsvári Állami Magyar Színház ESziK vagy isszák? színházi nevelési programjának és a színház Dokumentációs Tárának vezetője;

17:40 Kávészünet

18:00 Műhely: Esélyt kérek, avagy segítség, dolgozni akarok! (Cer o șansă, adică ajutor, vreau să lucrez!) – dr. GÁSPÁRIK Attila, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

18:00 Műhely: Játék és animáció az alkalmazott bábművészetben (Joc și animație în arta aplicată a animației) - dr. MÁTHÉ Rózália, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

19:00 A konferencia zárása

15:00 Diákok tudományos dolgozatainak bemutatása – román tagozat – moderál: dr. MOLDOVAN Traian, egyetemi adjunktus

15:00 Transversalitatea - o urgență în educația artistică (Transzverszalitás – egy sürgős intézkedés a művészeti oktatásban) – drd. POP Daniel, másod év, Doktori Iskola, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:15 Utilizarea raționamentului vizual în rezolvarea problemelor de matematică la clasa I (Vizuális érvelés alkalmazása az első osztályos matematikai feladatmegoldásban) – drd. Ana-Maria PURCAR, dr. Mușata-Dacia Bocoș, egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár;

15:30 Arta digitală și mediul virtual (Digitális művészet és virtuális környezet) – Maria Sîngeorzan PARNEIX, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:40 Metode didactice utilizate în etapa notaţiei la ciclul primar (Az elemi osztályok jelzési szakaszában alkalmazott oktatási módszerek) – MAGYARI Lina-Ildiko, elemi iskolai tanár, Ugrai Gimnázium, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:50 Particularități ale dezvoltării competențelor sociale și emoționale la elevi prin activități specifice teatrului dramatic - studiu comparative (A tanulók szociális és érzelmi fejlesztésének sajátosságai a dráma-színházra jellemző tevékenységeken keresztül - összehasonlító vizsgálat) CIOCAN Adela-Veronica, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:00 Cunoaștere și dezvoltare personală la adolescenți prin activități de explorare corporală (Megismerés és személyes fejlődés serdülőknél testfeltáró tevékenységeken keresztül) – SUCIU Daniel, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:10 Adaptarea pedagogică în ”Epoca Schimbărilor”, Învățarea practică în lumina transformărilor actuale (Pedagógiai adaptáció a „Változások korában”, Gyakorlati tanulás a jelenlegi átalakulások tükrében) – BRUMĂ Cristina, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:20 Rolul improvizației teatrale în dezvoltarea imaginației și creativității la adolescenți (A színházi improvizáció szerepe a serdülők képzeletének és kreativitásának fejlesztésében) – ȘTEFANACHE Sergiu, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:30 Educația prin teatru - premisa dezvoltării eficiente a inteligenței emoționale la elevi (Színház által történő oktatás - a hatékony érzelmi intelligencia fejlesztésének előfeltétele) – DEÁK Éva Csenge, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:40 Improvizatia în pedagogie și pedagogia improvizației - joc și învățare (Improvizáció a pedagógiában, az improvizáció pedagógiája - játék és tanulás) - GHIMPU Anca Gabriela, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:50 Particularități ale structurării imaginii de sine; Vulnerabilitatea și reziliența ego-ului (Az énkép strukturálódásának sajátosságai; Az ego sebezhetősége és rugalmassága) – POP Mihaela Ioana, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

17:00 Arta actorului de dublaj: o noutate esențială pentru studentul actor (A hangszínész művészete: alapvető újdonság a diákszínész számára) – Cosmin PETRUȚ, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

17:10 Păpușa ca instrument educațional (A báb, mint oktatási eszköz) – Adam BOBOC, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

17:20 Kávészünet

17:30 Műhely: Creșterea coeziunii grupului prin joc și joacă (A csoportkohézió növelése játékon kersztül) - IRIMIA Veronica – Oana, betanító egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Cristina SĂRĂCUȚ, román szakos tanár, „Mihai Eminescu” Pedagógiai Főgimnázium, Marosvásárhely;

19:00 A konferencia zárása

MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN - A jövő jelene

Nemzetközi Tudományos Konferencia

MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN

 

A jövő jelene

Marosvásárhely, 2024. április 17.

 

A jövő ismeretlen számunkra, rengeteg a kiszámíthatatlan, gyorsan változó, megjósolhatatlan esemény és folyamat világunkban. A nevelés és az oktatás ezekre a beláthatatlan, jövőbeli helyzetekben való helytállásra kellene felkészítse a fiatalokat, ami hatalmas kihívás és több kérdést is felvet:

Mi a jelenkori keresztmetszet az aktuális oktatási/nevelési valóságról? Hogyan tudna a jövőbeli kihívásoknak megfelelni az oktatási rendszer, a szülő, a tanár? Mi jellemzi a jelen fiataljait? Hogyan lehet hozzájuk hatékonyan kapcsolódni? Mire kell felkészíteni a diákokat, miben kell megerősíteni, mire kell megtanítani őket annak érdekében, hogy helytálljanak a jövő előre nem látható kihívásaival szemben? Ki foglalkozik a jelenben gyakorló pedagógusokkal, nekik ki segít a felzárkózásban? Dolgunk-e a szülővel foglalkozni (és ha nem, miért igen)? A fent megfogalmazott kérdések iránt feltételezzük, hogy elsősorban neveléssel és oktatással foglalkozó szakemberek érdeklődnek, viszont szívesen várunk a neveléstudományokhoz kapcsolódó, interdiszciplináris és/vagy rokontudományokból érkező, a téma iránt nyitott diákot és tanárt egyaránt.

Kedves művészeti oktatás iránt érdeklődő pedagógusok, iskolákban dolgozó mentortanárok, kedves pedagógusképzők és tanárjelöltek szeretettel várunk benneteket idei konferenciánkra!

A tanárok előadásai román vagy magyar nyelven lesznek bemutatva, az előadó választása alapján: a programban megadott címek közül az első jelöli azt a nyelvet, amelyen az előadás el fog hangzani. Az előadások ideje alatt biztosítva lesz a fordítás románról magyar, illetve magyarról román nyelvre. A diákok tudományos dolgozatai, illetve a műhelyek nem lesznek tolmácsolva, ezek a programban feltüntetett első cím által megjelölt nyelven fognak elhangzani.

 

Helyszín: A Stúdió Színház előcsarnoka

Szervező a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézete,

társszervező a KAB Oktatási, nevelési és pszichológiai szakbizottsága

a Communitas Alapítvány támogatásával

 

PROGRAM

8:30 A résztvevők érkezése és regisztráció

9:00 Köszöntők

  1. habil Sorin Crișan, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektora;
  2. habil. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetője;

9:05 Művészi pillanat - Kovács Márton – Mohácsi testvérek: Johanna, avagy maradjunk már emberek – NYITÁNY, Közreműködnek: II, III év alapképzés színész szak, valamint a II év magiszteri színész szak. Irányító tanárok: Mohácsi János, Kovács Márton, Strausz Imre-István;

9:20 Tanárok tudományos értekezései – moderál dr. habil. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi tanár

9:20 Impactul trăsăturilor de personalitate asupra motivaţiei şcolare și strategiilor de învăţare (A személyiségjegyek hatása az iskolai motivációra és a tanulási stratégiákra) – dr. COTRUȘ Andrei, egyetemi adjunktus, ”Dimitrie Cantemir” Egyetem, Marosvásárhely;

9:35 Dezvoltarea inteligenței relaționale prin intermediul dansului (A kapcsolati intelligencia fejlesztése tánc által) - dr. LUCA Kinga, egyetemi előadó Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

9:50 Relația dintre tulburările specifice comportamentului alimentar, trăsăturile de personalitate și schemele cognitive dezadaptative în adolescenţa târzie (Az étkezési zavarok, a személyiségjegyek és a maladaptív kognitív sémák kapcsolata a késői serdülőkorban) – dr. MOLDOVAN Sorina, egyetemi adjunktus, dr. COTRUȘ Andrei, egyetemi adjunktus, ”Dimitrie Cantemir” Egyetem, Marosvásárhely;

10:05 Van-e még jelentősége a tanulási stílusnak a jelenlegi oktatási valóságban és hogyan lehet releváns a jövőben? (Mai contează stilul de învățare în realitatea educațională actuală și cum poate fi el relevant în viitor?) – dr. VARGANCSIK Iringó, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10:20 Dansând în lumina sentimentelor: Expresivitatea și inteligența emoțională în Artele Spectacolului (Az érzelmek tükrében táncolva: kifejezőkészség és érzelmi intelligencia az előadóművészetekben) – dr. MOLDOVAN Traian, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

10:35 Kávészünet

10:55 Hogyan változott a magyarországi színházi nevelési és színházpedagógiai nagykép egy évtized alatt? (Cum a evoluat educația prin teatru și pedagogia teatrală în Ungaria pe parcursul unui deceniu?) – CZIBOLY Ádám, egyetemi docens, Nyugat-Norvégiai Egyetem, Bergen, Norvégia;

11:15 „Teatrul nu este o formă democratică” – dar facultățile de teatru? „A színház nem egy demokratikus intézmény” – és a színházi egyetemek? – dr. BOROS Kinga, egyetemi előadó Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

11:30 Befejeztem, befejeztem? (Am terminat, terminat?) – dr. GÁSPÁRIK Attila, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

11:45 Arta predării creative sau creativitatea ca necesitate în pedagogia artei actorului (A kreatív tanítás művészete avagy a kreativitás, mint szükségszerűség a színházművészet pedagógiájában) – BLAGA Laurențiu, tanár, Színművészeti tanszék, Marosvásárhelyi Művészeti Líceum;

12:00 Kávészünet

12:30 Felismerni és változni. Innováció és sokszínűség a kóruséneklésben (Recunoaștere și schimbare. Inovație și diversitate în cântatul coral) – dr. STRAUSZ Imre István, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

12:45 Revirimente ale învățării auto-reglate, de la teoriile experimentale ale lui Rabindranath Tagore, la modelul tripartit al lui Barry Zimmerman (Az önszabályozott tanulás újjáéledése, Rabindranath Tagore kísérleti elméleteitől Barry Zimmerman háromoldalú modelljéig) – dr. Andrei-Călin ZAMFIRESCU, kutató, Színház és Multimédia Kutatóintézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

13:00 A személyiségfejlesztés mint tantárgy - Lehetséges alternatíva a jövő pedagógiájában (Dezvoltarea personalității, ca materie școlară – o posibilă alternativă în pedagogia viitorului) – TÁLAS Ferenc, elemi iskolai tanár, Romulus Guga Gimnázium, Marosvásárhely;

13:15 Személyiségfejlesztés a népzene által – A múlt a jelenben a jövő érdekében (Dezvoltarea personalității prin muzica populară – Trecutul în prezent pentru viitor) – KÁSZONINÉ FEJŐS Gabriella, népzene tanár (hegedű, ének), Udvarhelyi Népzeneműhely (Székelyudvarhely), Keresztúri Népzenetanoda (Székelykeresztúr), Világló Egyesület (Marosvásárhely);

13:35 Szöveg - kép - mozgókép viszonyhálózatában. A befogadás és újraalkotás folyamatábrája a pedagógiai gyakorlatban (În rețeaua relațională text – imagine - film. Organigrama includerii și re-creării în practica pedagogică ) – FODOR Gyöngyi, magyar-olasz szakos tanár, Mircea Eliade Főgimnázium, Segesvár;

14:00 Ebédszünet

15:00 Diákok tudományos dolgozatainak bemutatása és műhelyek – magyar tagozat – moderál: dr. VARGANCSIK Iringó, egyetemi adjunktus

15:00 A dramatizálás módszere a gyakorlatban (Metoda dramatizării în comun în practică) – ADORJÁNI Nóémi, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:10 A tanári kiégés megelőzése (Prevenirea burnout-ului la profesori) – TOKOS Roland, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:20 Az euritmia (Euritmia) – BARÓTI Krisztina, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:30 Győri Katalin: Delete című kortárs drámájának feldolgozása, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum dráma szakos diákjaival (Adaptarea dramei contemporane Delete de Katalin Győri, cu elevii secției de teatru de la Liceul de Artă Târgu-Mureş) – NAGY László Zsolt, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:40 A táncpedagógus felelőssége színészhallgatók társaságában (Responsabilitatea profesorului de dans în compania studenților de actorie) – MACAVEIU Blanka, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:50 A nevelő hangversenyek szerepe serdülőkorban (Rolul concertelor educaționale în adolescență) – SZÁSZ Róbert, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:00 A csoportdinamika alakítása drámapedagógiával (Modelarea dinamicii de grup prin dramapedagogie) – NÉMETH Kristóf, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:10 Műhely: A kolozsvári színház edukatív programjáról dióhéjban (Pe scurt despre programul educațional al teatrului din Cluj-Napoca) – KOCSIS Tünde, a Kolozsvári Állami Magyar Színház ESziK vagy isszák? színházi nevelési programjának és a színház Dokumentációs Tárának vezetője;

17:40 Kávészünet

18:00 Műhely: Esélyt kérek, avagy segítség, dolgozni akarok! (Cer o șansă, adică ajutor, vreau să lucrez!) – dr. GÁSPÁRIK Attila, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

18:00 Műhely: Játék és animáció az alkalmazott bábművészetben (Joc și animație în arta aplicată a animației) - dr. MÁTHÉ Rózália, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

19:00 A konferencia zárása

15:00 Diákok tudományos dolgozatainak bemutatása – román tagozat – moderál: dr. MOLDOVAN Traian, egyetemi adjunktus

15:00 Transversalitatea - o urgență în educația artistică (Transzverszalitás – egy sürgős intézkedés a művészeti oktatásban) – drd. POP Daniel, másod év, Doktori Iskola, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:15 Utilizarea raționamentului vizual în rezolvarea problemelor de matematică la clasa I (Vizuális érvelés alkalmazása az első osztályos matematikai feladatmegoldásban) – drd. Ana-Maria PURCAR, dr. Mușata-Dacia Bocoș, egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár;

15:30 Arta digitală și mediul virtual (Digitális művészet és virtuális környezet) – Maria Sîngeorzan PARNEIX, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:40 Metode didactice utilizate în etapa notaţiei la ciclul primar (Az elemi osztályok jelzési szakaszában alkalmazott oktatási módszerek) – MAGYARI Lina-Ildiko, elemi iskolai tanár, Ugrai Gimnázium, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

15:50 Particularități ale dezvoltării competențelor sociale și emoționale la elevi prin activități specifice teatrului dramatic - studiu comparative (A tanulók szociális és érzelmi fejlesztésének sajátosságai a dráma-színházra jellemző tevékenységeken keresztül - összehasonlító vizsgálat) CIOCAN Adela-Veronica, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:00 Cunoaștere și dezvoltare personală la adolescenți prin activități de explorare corporală (Megismerés és személyes fejlődés serdülőknél testfeltáró tevékenységeken keresztül) – SUCIU Daniel, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:10 Adaptarea pedagogică în ”Epoca Schimbărilor”, Învățarea practică în lumina transformărilor actuale (Pedagógiai adaptáció a „Változások korában”, Gyakorlati tanulás a jelenlegi átalakulások tükrében) – BRUMĂ Cristina, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:20 Rolul improvizației teatrale în dezvoltarea imaginației și creativității la adolescenți (A színházi improvizáció szerepe a serdülők képzeletének és kreativitásának fejlesztésében) – ȘTEFANACHE Sergiu, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:30 Educația prin teatru - premisa dezvoltării eficiente a inteligenței emoționale la elevi (Színház által történő oktatás - a hatékony érzelmi intelligencia fejlesztésének előfeltétele) – DEÁK Éva Csenge, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:40 Improvizatia în pedagogie și pedagogia improvizației - joc și învățare (Improvizáció a pedagógiában, az improvizáció pedagógiája - játék és tanulás) - GHIMPU Anca Gabriela, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

16:50 Particularități ale structurării imaginii de sine; Vulnerabilitatea și reziliența ego-ului (Az énkép strukturálódásának sajátosságai; Az ego sebezhetősége és rugalmassága) – POP Mihaela Ioana, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

17:00 Arta actorului de dublaj: o noutate esențială pentru studentul actor (A hangszínész művészete: alapvető újdonság a diákszínész számára) – Cosmin PETRUȚ, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

17:10 Păpușa ca instrument educațional (A báb, mint oktatási eszköz) – Adam BOBOC, Magiszteri képzés, II. év, Tanárképző Intézet, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem;

17:20 Kávészünet

17:30 Műhely: Creșterea coeziunii grupului prin joc și joacă (A csoportkohézió növelése játékon kersztül) - IRIMIA Veronica – Oana, betanító egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Cristina SĂRĂCUȚ, román szakos tanár, „Mihai Eminescu” Pedagógiai Főgimnázium, Marosvásárhely;

19:00 A konferencia zárása