Az erdélyi tudomány hírei

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

2021. I. félév

 

 • A KAB elnökségének döntése értelmében az első félévben a rendezvényeket kizárólag online formában lehet megtartani.
 • Kezdeményezni lehet online tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, előadások, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését.
 • Azokat az első félévben szervezendő online rendezvényeket, amelyeknek nincs költségvonzata, nem szükséges megpályázni. Előzetesen viszont be kell jelenteni a titkárságra küldött emailben minden, a KAB égisze és neve alatt szervezendő rendezvényt, a rendezvény dátumával és programjával. Minden bejelentésre a KAB elnöksége visszajelez. Az így jóváhagyott konferenciák szervezéséhez igénybe lehet venni a KAB Zoom felületét. A költségvonzat nélküli rendezvények bejelentése a félév során folyamatos, ám a Zoom felület lefoglalása érdekében érdemes mielőbb elküldeni a rendezvény adatait. A Zom felületen szervezett konferenciák esetében lehetőség van a konferenciák élő közvetítésére a KAB Youtube és a Facebook oldalán.
 • Azon rendezvények esetében, amelyeknek van költségvonzata, az alábbi pályázat keretében kell bejelenteni.

 

 Pályázati felhívás

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2021. I. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategóia) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.

 

1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

 

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a szakbizottságokon keresztül lehet benyújtani.

 

Figyelem: az első félévben a rendezvényeket kizárólag online formában lehet megtartani! A konferenciák megtartásához igénybe lehet venni a KAB Zoom-felületét, ahol a szinkronfordítás technikai feltétele is adott. A szinkronfordításhoz a fordító költségét meg kell pályázni.

 

A pályázatok tárgya:

Kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, online konferenciák, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését, amelynek a javaslatot tevő szakbizottság szervezője vagy társszervezője kíván lenni.

Határidő

- A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28-án 23.59 óra.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Benyújtandó iratok:

- max. 1 oldalas tartalmi leírás a tervezett rendezvényről, amely tartalmazza:

- a rendezvény címét

- a rendezvény helyszínét és időpontját

- a rendezvény célját és tartalmát: az előadók nevét, előadások címét

- a szakbizottsági szervező személyét (név, email, telefonszám)

- részletes költségvetési terv, amely tartalmazza az igényelt összeget, és a költségtípusra való lebontását

Elszámolható költségek: plakátok, műsorfüzetek szerkesztése, nemzetközi konferencia fordítói költsége, egyéb költségek

Nem elszámolható költségek: honoráriumok

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd ezt a javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokra megítélt összegekről a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg.

A rendezvények pénzügyi elszámolása kizárólag az ezt a célt szolgáló elektronikus platformon történik. Az eredeti bizonytatokat ezt követően el kell juttatni a titkárságra. A rendezvények szervezéséről és elszámolásáról ld. A KAB rendezvényeinek szervezési rendje és az Elszámolási útmutató c. mellékleteket.

 

2. TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

A pályázat tárgya:

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet a Romániában élő külső tagok és külső köztestületi tagok publikációs költségeinek támogatására. Pályázatot lehet benyújtani a következő tudományos kiadványok megjelentetési költségeinek fedezésére: rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja (2. 1. sz. kategória), tudományos könyv kiadási költségei (2. 2. sz. kategória), tudományos folyóirat megjelentetési költségei (2. 3. sz. kategória).

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd ezt a javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokra megítélt összegekről a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbíráláshoz az alelnök felkérhet külső szakértőket.

Figyelem! Az elbírálás a leadott kézirat alapján történik.

 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

2. 1. Rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázatai támogathatók, amelyek tudományos kutatáson alapuló, rangos nemzetközi lapban való megjelentetés költségeire (open acces) irányulnak.

Kizárólag olyan publikációval lehet pályázni, amely 2021. február 1-je után jelenik meg.

Feltételek:

- a tudományos közleményt közlő folyóirat a Clarivate Analytics által jegyzett,

- a közlemény a publikálás után a Web of Science-ben megtalálható http://mjl.clarivate.com/ - journal_lists,

- a természettudományi, műszaki és orvostudományi cikkek esetén a folyóirat az impakt faktor szerint a Q1-es felső kategóriához tartozzon az adott tudományterületen https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1600,

- bölcsészet-, gazdaság és és társadalomtudományok esetében olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekel lehet pályázni, amelyek az adott tudományos osztály MTA doktori cím elnyerése iránti eljárásban elfogadott folyóiratnak számítanak.

A listák az egyes MTA osztálykövetelmények között az alábbi linkről érhetőek el:

https://mta.hu/doktori-tanacs/tajekoztato-az-mta-doktora-tudomanyos-cimre-torteno-palyazat-benyujtasahoz-105291

 Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat pdf változata
 2. a kézirat elfogadásának hiteles igazolása a lap/folyóirat részéről
 3. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 4. a lap/folyóirat szerkesztősége/kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: a benyújtás és elbírálás 2021. június 30-ig folyamatos, a rendelkezésre álló keret függvényében.

Szakmai elszámolás:

- A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megfelelő linket a KAB titkárságára.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2021. július 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. A kifizetés kizárólag számla ellenében történhet. A számlán a KAB számlázási adatai kell szerepeljenek.

Elszámolható költség:

- open acces publikációs díj, a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a megjelentetéssel kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét

 

2. 2. Könyvkiadás költségei

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázata támogatható, amely tudományos kutatáson alapuló publikációk megjelentetési költségeire irányul. Nem lehet pályázni emlékkötetek vagy ünnepi kötetek kiadására. Nem részesülnek előnyben tudománytörténeti kiadványok és konferenciakötetek.

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat végleges változata (pdf )
 2. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28-án 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A pályázó eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), illetve az elektronikus kiadványok esetében a megjelentetett kiadvány linkjét, a nyomtatott kiadvány esetében a megjelent köteteket a KAB titkárságára. A nyomtatott kiadványok a KAB leltárába kerülnek, ezeket a pályázó egy megállapodás keretében veszi át.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2021. június 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. A kifizetés kizárólag számla ellenében történhet. A számlán a KAB számlázási adatai kell szerepeljenek.

Elszámolható költségek:

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, e-book publikálásának költsége (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számlák összegét

 

2. 3. Tudományos folyóirat megjelentetési költsége

Kizárólag romániai tudományos folyóiratok, lapok támogatása igényelhető.

Benyújtandó iratok:

 1. a tervezett lap kézirata (pdf )
 2. a szerzők szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28-án 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A pályázó eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), illetve az elektronikus lapok esetében a megjelentetett lap linkjét, a nyomtatott lapok esetében a megjelent lapszámokat a KAB titkárságára. A nyomtatott lapszámok a KAB leltárába kerülnek, ezeket a pályázó egy megállapodás keretében veszi át.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2021. június 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. A kifizetés kizárólag számla ellenében történhet. A számlán a KAB számlázási adatai kell szerepeljenek.

Elszámolható költségek:

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai költség

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét

 

*

 

Érdeklődni a KAB titkárságon lehet a szikszai@kab.ro címen vagy a 0787678591 telefonszámon.

Pályázati felhívás

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

2021. I. félév

 

 • A KAB elnökségének döntése értelmében az első félévben a rendezvényeket kizárólag online formában lehet megtartani.
 • Kezdeményezni lehet online tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, előadások, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését.
 • Azokat az első félévben szervezendő online rendezvényeket, amelyeknek nincs költségvonzata, nem szükséges megpályázni. Előzetesen viszont be kell jelenteni a titkárságra küldött emailben minden, a KAB égisze és neve alatt szervezendő rendezvényt, a rendezvény dátumával és programjával. Minden bejelentésre a KAB elnöksége visszajelez. Az így jóváhagyott konferenciák szervezéséhez igénybe lehet venni a KAB Zoom felületét. A költségvonzat nélküli rendezvények bejelentése a félév során folyamatos, ám a Zoom felület lefoglalása érdekében érdemes mielőbb elküldeni a rendezvény adatait. A Zom felületen szervezett konferenciák esetében lehetőség van a konferenciák élő közvetítésére a KAB Youtube és a Facebook oldalán.
 • Azon rendezvények esetében, amelyeknek van költségvonzata, az alábbi pályázat keretében kell bejelenteni.

 

 Pályázati felhívás

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2021. I. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategóia) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.

 

1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

 

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a szakbizottságokon keresztül lehet benyújtani.

 

Figyelem: az első félévben a rendezvényeket kizárólag online formában lehet megtartani! A konferenciák megtartásához igénybe lehet venni a KAB Zoom-felületét, ahol a szinkronfordítás technikai feltétele is adott. A szinkronfordításhoz a fordító költségét meg kell pályázni.

 

A pályázatok tárgya:

Kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, online konferenciák, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését, amelynek a javaslatot tevő szakbizottság szervezője vagy társszervezője kíván lenni.

Határidő

- A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28-án 23.59 óra.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Benyújtandó iratok:

- max. 1 oldalas tartalmi leírás a tervezett rendezvényről, amely tartalmazza:

- a rendezvény címét

- a rendezvény helyszínét és időpontját

- a rendezvény célját és tartalmát: az előadók nevét, előadások címét

- a szakbizottsági szervező személyét (név, email, telefonszám)

- részletes költségvetési terv, amely tartalmazza az igényelt összeget, és a költségtípusra való lebontását

Elszámolható költségek: plakátok, műsorfüzetek szerkesztése, nemzetközi konferencia fordítói költsége, egyéb költségek

Nem elszámolható költségek: honoráriumok

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd ezt a javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokra megítélt összegekről a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg.

A rendezvények pénzügyi elszámolása kizárólag az ezt a célt szolgáló elektronikus platformon történik. Az eredeti bizonytatokat ezt követően el kell juttatni a titkárságra. A rendezvények szervezéséről és elszámolásáról ld. A KAB rendezvényeinek szervezési rendje és az Elszámolási útmutató c. mellékleteket.

 

2. TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

A pályázat tárgya:

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet a Romániában élő külső tagok és külső köztestületi tagok publikációs költségeinek támogatására. Pályázatot lehet benyújtani a következő tudományos kiadványok megjelentetési költségeinek fedezésére: rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja (2. 1. sz. kategória), tudományos könyv kiadási költségei (2. 2. sz. kategória), tudományos folyóirat megjelentetési költségei (2. 3. sz. kategória).

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd ezt a javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokra megítélt összegekről a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján a tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbíráláshoz az alelnök felkérhet külső szakértőket.

Figyelem! Az elbírálás a leadott kézirat alapján történik.

 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

2. 1. Rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázatai támogathatók, amelyek tudományos kutatáson alapuló, rangos nemzetközi lapban való megjelentetés költségeire (open acces) irányulnak.

Kizárólag olyan publikációval lehet pályázni, amely 2021. február 1-je után jelenik meg.

Feltételek:

- a tudományos közleményt közlő folyóirat a Clarivate Analytics által jegyzett,

- a közlemény a publikálás után a Web of Science-ben megtalálható http://mjl.clarivate.com/ - journal_lists,

- a természettudományi, műszaki és orvostudományi cikkek esetén a folyóirat az impakt faktor szerint a Q1-es felső kategóriához tartozzon az adott tudományterületen https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1600,

- bölcsészet-, gazdaság és és társadalomtudományok esetében olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekel lehet pályázni, amelyek az adott tudományos osztály MTA doktori cím elnyerése iránti eljárásban elfogadott folyóiratnak számítanak.

A listák az egyes MTA osztálykövetelmények között az alábbi linkről érhetőek el:

https://mta.hu/doktori-tanacs/tajekoztato-az-mta-doktora-tudomanyos-cimre-torteno-palyazat-benyujtasahoz-105291

 Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat pdf változata
 2. a kézirat elfogadásának hiteles igazolása a lap/folyóirat részéről
 3. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 4. a lap/folyóirat szerkesztősége/kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: a benyújtás és elbírálás 2021. június 30-ig folyamatos, a rendelkezésre álló keret függvényében.

Szakmai elszámolás:

- A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megfelelő linket a KAB titkárságára.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2021. július 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. A kifizetés kizárólag számla ellenében történhet. A számlán a KAB számlázási adatai kell szerepeljenek.

Elszámolható költség:

- open acces publikációs díj, a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a megjelentetéssel kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét

 

2. 2. Könyvkiadás költségei

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázata támogatható, amely tudományos kutatáson alapuló publikációk megjelentetési költségeire irányul. Nem lehet pályázni emlékkötetek vagy ünnepi kötetek kiadására. Nem részesülnek előnyben tudománytörténeti kiadványok és konferenciakötetek.

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat végleges változata (pdf )
 2. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28-án 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A pályázó eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), illetve az elektronikus kiadványok esetében a megjelentetett kiadvány linkjét, a nyomtatott kiadvány esetében a megjelent köteteket a KAB titkárságára. A nyomtatott kiadványok a KAB leltárába kerülnek, ezeket a pályázó egy megállapodás keretében veszi át.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2021. június 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. A kifizetés kizárólag számla ellenében történhet. A számlán a KAB számlázási adatai kell szerepeljenek.

Elszámolható költségek:

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, e-book publikálásának költsége (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számlák összegét

 

2. 3. Tudományos folyóirat megjelentetési költsége

Kizárólag romániai tudományos folyóiratok, lapok támogatása igényelhető.

Benyújtandó iratok:

 1. a tervezett lap kézirata (pdf )
 2. a szerzők szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28-án 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A pályázó eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), illetve az elektronikus lapok esetében a megjelentetett lap linkjét, a nyomtatott lapok esetében a megjelent lapszámokat a KAB titkárságára. A nyomtatott lapszámok a KAB leltárába kerülnek, ezeket a pályázó egy megállapodás keretében veszi át.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2021. június 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. A kifizetés kizárólag számla ellenében történhet. A számlán a KAB számlázási adatai kell szerepeljenek.

Elszámolható költségek:

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai költség

Nem elszámolható költség:

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét

 

*

 

Érdeklődni a KAB titkárságon lehet a szikszai@kab.ro címen vagy a 0787678591 telefonszámon.