Az erdélyi tudomány hírei

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Pályázati felhívás

 2022. II. félév

 

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2022. II. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategória) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.

 

1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

 

Általános tudnivalók

 

 • 2022. II. félévében kezdeményezni lehet online és offline (személyes jelenléttel zajló) tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését. A KAB kizárólag a Románia területén zajló tudományos rendezvényeket támogatja.
 • A KAB elnökségének döntése értelmében a második félévben a rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani. 
 • A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a rendezvény megfelel ezeknek az előírásoknak.  
 • Azokat a tervezett online rendezvényeket, amelyeknek nincs költségvonzata, nem szükséges megpályázni. Előzetesen viszont be kell jelenteni a titkárságra küldött emailben minden, a KAB égisze és neve alatt szervezendő rendezvényt, a rendezvény dátumával és programjával. A kezdeményező köztestületi tag lehet. Nem köztestületi tag kezdeményezése esetén a szakbizottsági elnök tájékoztatása és beleegyezése is szükséges. Minden bejelentésre a KAB elnöksége visszajelez. Az így bejelentett konferenciák szervezéséhez igénybe lehet venni a KAB Zoom felületét. A költségvonzat nélküli rendezvények bejelentése a félév során folyamatos, ám a Zoom felület lefoglalása érdekében érdemes mielőbb elküldeni a rendezvény adatait. A Zom felületen szervezett konferenciák esetében lehetőség van a konferenciák élő közvetítésére a KAB YouTube és Facebook oldalán. A technikai hátteret a KAB titkársága biztosítja. 
 • Azon rendezvényeket, amelyeknek van költségvonzata, az alábbi pályázat keretében kell bejelenteni.

 

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és külső köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a szakbizottságokon keresztül lehet benyújtani.

Figyelem: a tervezett rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani.

A pályázatok tárgya:

Kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését, amelynek a javaslatot tevő szakbizottság szervezője vagy társszervezője kíván lenni.

Határidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31-e 23.59 óra.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: KAB szakbizottságok )
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

Benyújtandó iratok:

- max. 1 oldalas tartalmi leírás a tervezett rendezvényről, amely kötelezően tartalmazza:

- a rendezvény címét

- a rendezvény helyszínét és időpontját

- a rendezvény célját és tartalmát: az előadók nevét, előadások címét

- a szakbizottsági szervező személyét (név, email, telefonszám)

- részletes költségvetési tervet, amely tartalmazza az igényelt összeget és a költségtípusra való lebontását (utazás, étkezés, szállás, nyomdai költség stb.)

 

Elszámolható költségek:

- szállás, utazás, étkezés költségei, plakátok, műsorfüzetek szerkesztése, nemzetközi konferencia fordítói költsége, kitűzők

- tudománykommunikációs tartalomgyártás, audiovizuális eseménydokumentáció költségei

Nem elszámolható költségek:

- minden, ami nem szerepel az elszámolható költségek között, mint honoráriumok, alkoholos italok, ajándékok, reklámtárgyak, papír, írószer, roll-up, helyi utazási költségek (mint városi tömegközlekedés, taxi), honlap készítésének/fenntartásának költségei, eszközbeszerzés stb.

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd ezt a javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokra megítélt összegekről a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbírálás eredményéről email-ben értesítjük a pályázókat. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, ezzel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A rendezvények pénzügyi elszámolása kizárólag az ezt a célt szolgáló elektronikus platformon történik. Az eredeti bizonylatokat az elektronikus platformra való felvezetésük után el kell juttatni a titkárságra. A rendezvények szervezéséről és elszámolásáról ld. A KAB rendezvényeinek szervezési rendje és az Elszámolási útmutató c. mellékleteket.

 

2. TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

 

A pályázat tárgya:

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet a Romániában élő külső tagok és külső köztestületi tagok publikációs költségeinek támogatására. Pályázatot lehet benyújtani a következő tudományos kiadványok megjelentetési költségeinek fedezésére:

 • rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja (2. 1. sz. kategória),
 • tudományos könyv kiadási költségei (2. 2. sz. kategória),
 • tudományos folyóirat megjelentetési költségei (2. 3. sz. kategória).

Minden publikáció esetében a nyertes pályázó köteles feltüntetni a kiadványon  a következőt: „A kiadvány megjelenését az MTA támogatta.”

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (KAB szakbizottságok) keresztül lehet benyújtani.

Elbírálás

A pályázatokra megítélt összegekről a döntést tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbíráláshoz az alelnök felkérhet külső szakértőket.

Figyelem! Az elbírálás a leadott kézirat alapján történik.

 

2. 1. Rangos nemzetközi lapban történő publikálás

 

Kizárólag az MTA romániai külső és külső köztestületi tagjainak azon pályázatai támogathatók, amelyek tudományos kutatáson alapuló, rangos nemzetközi lapban való megjelentetés költségeire (open access) irányulnak.

Feltételek:

- a természettudományi, műszaki és élettudományi cikkek esetén olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekkel lehet pályázni, amelyek teljesítik a következő feltételeket:

A.) a folyóirat az impakt faktor szerint a Q1-es kategóriához tartozik

B.) a folyóirat kizárólag open access formában jelenik meg

C.) a folyóirat a következő kiadók egyikénél jelenik meg:

 1. Akadémiai Kiadó
 2. American Chemical Society
 3. Cambridge University Press Journals
 4. De Gruyter
 5. Elsevier
 6. IEEE
 7. IOP Publishing
 8. Lippincott Williams & Wilkins
 9. Royal Society of Chemistry
 10. Springer Nature
 11. Taylor & Francis Online Library
 12. Wiley

- a bölcsészet-, gazdaság- és társadalomtudományok esetében olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekkel lehet pályázni, amelyek az adott tudományos osztály MTA doktori cím elnyerése iránti eljárásban elfogadott folyóiratnak számítanak. A listák az egyes MTA osztálykövetelmények között az alábbi linkről érhetőek el: Tájékoztató

 

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat pdf változata
 2. a kézirat elfogadásának hiteles igazolása a lap/folyóirat részéről
 3. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 4. a lap/folyóirat szerkesztősége/kiadója által kiállított dokumentum (árajánlat), amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

 A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a tudományterületi alelnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek. 

Határidő:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. II. félévében folyamatos benyújtás november 30-ig.

Szakmai elszámolás:

- A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megfelelő linket a KAB titkárságára.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2022. december 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. Nem pályázható olyan kiadás, amely a pályázati kiírás előtt megjelent publikációra vonatkozik.

Elszámolható költség: 

- open access publikációs díj, a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján

Nem elszámolható költség: 

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a megjelentetéssel kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

2. 2. Könyvkiadás

 

Kizárólag az MTA romániai külső és külső köztestületi tagjainak azon pályázata támogatható, amely tudományos kutatáson alapuló publikációk megjelentetési költségeire irányul. Nem lehet pályázni emlékkötetek vagy ünnepi kötetek kiadására. Nem részesülnek előnyben tudománytörténeti kiadványok és konferenciakötetek.

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat végleges változata (pdf )
 2. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: KAB szakbizottságok)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31-e 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a nyomtatott kiadványokat, online kiadvány esetén a megfelelő linket a KAB titkárságára. A nyomtatott kiadványok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket a pályázó egy megállapodás keretében veszi át. A kiadvány elkészülésének végső határideje: 2022. december 30.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha a szerző legkésőbb november 1-jén leadja a végső kéziratot a kiadónak, és legkésőbb 2022. december 30-ig megérkezik minden számla a penzugy@kab.ro címre.

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, e-book publikálásának költsége (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

2. 3. Tudományos folyóirat megjelentetése 

 

Kizárólag romániai tudományos folyóiratok, lapok támogatása igényelhető.

Benyújtandó iratok:

 1. a tervezett lapszám kézirata (pdf )
 2. a szerzők szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (KAB szakbizottságok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31-e 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A pályázó eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), illetve az elektronikus lapok esetében a megjelentetett lap linkjét, a nyomtatott lapok esetében a megjelent lapszámokat a KAB titkárságára. A nyomtatott lapszámok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket egy megállapodás keretében veszi át a pályázó. A kiadvány elkészülésének végső határideje: 2022. december 30.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2022. december 30-ig megérkezik minden a számla a penzugy@kab.ro címre.

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai költség (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 • 

 

Értesítés

A pályázatok elbírálása a benyújtást követő 15 munkanapon belül történik. Az elbírálás eredményéről email-ben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

  • 

 

Érdeklődni a KAB titkárságon lehet a szikszai@kab.ro címen vagy a 0787678591 telefonszámon.

Pályázati felhívás

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Pályázati felhívás

 2022. II. félév

 

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2022. II. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategória) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.

 

1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

 

Általános tudnivalók

 

 • 2022. II. félévében kezdeményezni lehet online és offline (személyes jelenléttel zajló) tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését. A KAB kizárólag a Románia területén zajló tudományos rendezvényeket támogatja.
 • A KAB elnökségének döntése értelmében a második félévben a rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani. 
 • A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a rendezvény megfelel ezeknek az előírásoknak.  
 • Azokat a tervezett online rendezvényeket, amelyeknek nincs költségvonzata, nem szükséges megpályázni. Előzetesen viszont be kell jelenteni a titkárságra küldött emailben minden, a KAB égisze és neve alatt szervezendő rendezvényt, a rendezvény dátumával és programjával. A kezdeményező köztestületi tag lehet. Nem köztestületi tag kezdeményezése esetén a szakbizottsági elnök tájékoztatása és beleegyezése is szükséges. Minden bejelentésre a KAB elnöksége visszajelez. Az így bejelentett konferenciák szervezéséhez igénybe lehet venni a KAB Zoom felületét. A költségvonzat nélküli rendezvények bejelentése a félév során folyamatos, ám a Zoom felület lefoglalása érdekében érdemes mielőbb elküldeni a rendezvény adatait. A Zom felületen szervezett konferenciák esetében lehetőség van a konferenciák élő közvetítésére a KAB YouTube és Facebook oldalán. A technikai hátteret a KAB titkársága biztosítja. 
 • Azon rendezvényeket, amelyeknek van költségvonzata, az alábbi pályázat keretében kell bejelenteni.

 

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és külső köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a szakbizottságokon keresztül lehet benyújtani.

Figyelem: a tervezett rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani.

A pályázatok tárgya:

Kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését, amelynek a javaslatot tevő szakbizottság szervezője vagy társszervezője kíván lenni.

Határidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31-e 23.59 óra.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: KAB szakbizottságok )
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

Benyújtandó iratok:

- max. 1 oldalas tartalmi leírás a tervezett rendezvényről, amely kötelezően tartalmazza:

- a rendezvény címét

- a rendezvény helyszínét és időpontját

- a rendezvény célját és tartalmát: az előadók nevét, előadások címét

- a szakbizottsági szervező személyét (név, email, telefonszám)

- részletes költségvetési tervet, amely tartalmazza az igényelt összeget és a költségtípusra való lebontását (utazás, étkezés, szállás, nyomdai költség stb.)

 

Elszámolható költségek:

- szállás, utazás, étkezés költségei, plakátok, műsorfüzetek szerkesztése, nemzetközi konferencia fordítói költsége, kitűzők

- tudománykommunikációs tartalomgyártás, audiovizuális eseménydokumentáció költségei

Nem elszámolható költségek:

- minden, ami nem szerepel az elszámolható költségek között, mint honoráriumok, alkoholos italok, ajándékok, reklámtárgyak, papír, írószer, roll-up, helyi utazási költségek (mint városi tömegközlekedés, taxi), honlap készítésének/fenntartásának költségei, eszközbeszerzés stb.

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd ezt a javaslati listát továbbítják a titkárságra. A pályázatokra megítélt összegekről a végső döntést a szakbizottsági elnökök javaslatai alapján tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbírálás eredményéről email-ben értesítjük a pályázókat. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, ezzel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A rendezvények pénzügyi elszámolása kizárólag az ezt a célt szolgáló elektronikus platformon történik. Az eredeti bizonylatokat az elektronikus platformra való felvezetésük után el kell juttatni a titkárságra. A rendezvények szervezéséről és elszámolásáról ld. A KAB rendezvényeinek szervezési rendje és az Elszámolási útmutató c. mellékleteket.

 

2. TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

 

A pályázat tárgya:

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet a Romániában élő külső tagok és külső köztestületi tagok publikációs költségeinek támogatására. Pályázatot lehet benyújtani a következő tudományos kiadványok megjelentetési költségeinek fedezésére:

 • rangos nemzetközi lapban történő publikálás díja (2. 1. sz. kategória),
 • tudományos könyv kiadási költségei (2. 2. sz. kategória),
 • tudományos folyóirat megjelentetési költségei (2. 3. sz. kategória).

Minden publikáció esetében a nyertes pályázó köteles feltüntetni a kiadványon  a következőt: „A kiadvány megjelenését az MTA támogatta.”

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (KAB szakbizottságok) keresztül lehet benyújtani.

Elbírálás

A pályázatokra megítélt összegekről a döntést tudományterületenként a megfelelő tudományterületi alelnök hozza meg. Az elbíráláshoz az alelnök felkérhet külső szakértőket.

Figyelem! Az elbírálás a leadott kézirat alapján történik.

 

2. 1. Rangos nemzetközi lapban történő publikálás

 

Kizárólag az MTA romániai külső és külső köztestületi tagjainak azon pályázatai támogathatók, amelyek tudományos kutatáson alapuló, rangos nemzetközi lapban való megjelentetés költségeire (open access) irányulnak.

Feltételek:

- a természettudományi, műszaki és élettudományi cikkek esetén olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekkel lehet pályázni, amelyek teljesítik a következő feltételeket:

A.) a folyóirat az impakt faktor szerint a Q1-es kategóriához tartozik

B.) a folyóirat kizárólag open access formában jelenik meg

C.) a folyóirat a következő kiadók egyikénél jelenik meg:

 1. Akadémiai Kiadó
 2. American Chemical Society
 3. Cambridge University Press Journals
 4. De Gruyter
 5. Elsevier
 6. IEEE
 7. IOP Publishing
 8. Lippincott Williams & Wilkins
 9. Royal Society of Chemistry
 10. Springer Nature
 11. Taylor & Francis Online Library
 12. Wiley

- a bölcsészet-, gazdaság- és társadalomtudományok esetében olyan folyóiratokban megjelentetendő cikkekkel lehet pályázni, amelyek az adott tudományos osztály MTA doktori cím elnyerése iránti eljárásban elfogadott folyóiratnak számítanak. A listák az egyes MTA osztálykövetelmények között az alábbi linkről érhetőek el: Tájékoztató

 

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat pdf változata
 2. a kézirat elfogadásának hiteles igazolása a lap/folyóirat részéről
 3. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 4. a lap/folyóirat szerkesztősége/kiadója által kiállított dokumentum (árajánlat), amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

 A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a tudományterületi alelnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek. 

Határidő:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. II. félévében folyamatos benyújtás november 30-ig.

Szakmai elszámolás:

- A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a megfelelő linket a KAB titkárságára.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázók  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2022. december 30-ig megérkezik a számla a penzugy@kab.ro címre. Nem pályázható olyan kiadás, amely a pályázati kiírás előtt megjelent publikációra vonatkozik.

Elszámolható költség: 

- open access publikációs díj, a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján

Nem elszámolható költség: 

- szerzői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a megjelentetéssel kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

2. 2. Könyvkiadás

 

Kizárólag az MTA romániai külső és külső köztestületi tagjainak azon pályázata támogatható, amely tudományos kutatáson alapuló publikációk megjelentetési költségeire irányul. Nem lehet pályázni emlékkötetek vagy ünnepi kötetek kiadására. Nem részesülnek előnyben tudománytörténeti kiadványok és konferenciakötetek.

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat végleges változata (pdf )
 2. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két email címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: KAB szakbizottságok)
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31-e 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a nyomtatott kiadványokat, online kiadvány esetén a megfelelő linket a KAB titkárságára. A nyomtatott kiadványok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket a pályázó egy megállapodás keretében veszi át. A kiadvány elkészülésének végső határideje: 2022. december 30.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha a szerző legkésőbb november 1-jén leadja a végső kéziratot a kiadónak, és legkésőbb 2022. december 30-ig megérkezik minden számla a penzugy@kab.ro címre.

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, e-book publikálásának költsége (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

2. 3. Tudományos folyóirat megjelentetése 

 

Kizárólag romániai tudományos folyóiratok, lapok támogatása igényelhető.

Benyújtandó iratok:

 1. a tervezett lapszám kézirata (pdf )
 2. a szerzők szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 3. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 4. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (KAB szakbizottságok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak a szikszai@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

Határidők:

- A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31-e 23.59 óra.

Szakmai elszámolás:

- A pályázó eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), illetve az elektronikus lapok esetében a megjelentetett lap linkjét, a nyomtatott lapok esetében a megjelent lapszámokat a KAB titkárságára. A nyomtatott lapszámok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket egy megállapodás keretében veszi át a pályázó. A kiadvány elkészülésének végső határideje: 2022. december 30.

Pénzügyi elszámolás:

- A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2022. december 30-ig megérkezik minden a számla a penzugy@kab.ro címre.

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai költség (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 • 

 

Értesítés

A pályázatok elbírálása a benyújtást követő 15 munkanapon belül történik. Az elbírálás eredményéről email-ben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

  • 

 

Érdeklődni a KAB titkárságon lehet a szikszai@kab.ro címen vagy a 0787678591 telefonszámon.