További három évre Pálinkás József lett az Akadémia elnöke

További három évre Pálinkás József lett az Akadémia elnöke

Tisztújító közgyűlést tartottak a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. A résztvevők megválasztották az MTA elnökét, főtitkárát és főtitkár-helyettesét, valamint alelnökeit, az elnökség egyes tagjait, a közgyűlési bizottságok tagjait és vezetőit, többek között a Doktori Tanács, a Felügyelő Testület, a Tudományetikai Bizottság és a Vagyonkezelő Testület tagjait.

Zárt ülésen választotta meg új tisztségviselőit az Akadémia Tisztújító Közgyűlése. A Jelölőbizottság előterjesztését Damjanovich Sándor, a testület elnöke ismertette a jelenlévőkkel. Az Akadémia elnökévé újabb három évre Pálinkás József jelenlegi elnököt választották meg a Közgyűlés tagjai. Az akadémikus ezzel második elnökségi ciklusát kezdi meg az MTA élén. A tagok főtitkárrá Németh Tamás korábbi főtitkárt, főtitkár-helyettessé Csépe Valériát választották meg, aki ugyancsak második ciklusát tölti majd az Akadémia választott vezetőjeként. A Közgyűlés két jelenlegi alelnök megbízatását is megújította. Dudits Dénest élettudományi alelnökké választották, Maróth Miklóst társadalomtudományi alelnökké. A természettudományi alelnök Kroó Norbert megbízatása az idén lejárt, helyére Szász Domokost választották meg a jelenlévők.


Az Akadémia választott vezetői az Akadémia elnöke, alelnökei, főtitkára és főtitkárhelyettese, akiket a Közgyűlés, három évre, a hazai akadémikusok közül választ meg. A Magyar Tudományos Akadémiát az Akadémia elnöke képviseli, aki gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról. Az Elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti, aki a titkársági szervezetet is működteti. A főtitkárt a munkájában a főtitkárhelyettes segíti, továbbá akadályoztatása esetén helyettesíti.

A Közgyűlés tagjai ugyancsak döntöttek az MTA választott elnökségi tagjainak személyéről. élettudományi elnökségi taggá Hámori Józsefet, társadalomtudományi elnökségi taggá Török ádámot, természettudományi elnökségi taggá pedig Bokor Józsefet választották. Az Akadémia legfőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés, amelynek tagjait a hazai akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési képviselők alkotják. Két Közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete. Az Akadémia Elnökségét az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy képviselője, a főtitkár, a főtitkár-helyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus, és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő, továbbá a Közgyűlés által választott három kutatóintézeti igazgató alkotja, utóbbi három tag közül egy-egy képviseli a matematikát és a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a társadalomtudományokat.

Az MTA Közgyűlése, a tudományos osztályok jelölései alapján, az Akadémia Doktori Tanácsának tagjává választotta S. Varga Pált, az MTA levelezőtagját, Zsoldos Attilát, az MTA levelező tagját, Rónyai Lajost, az MTA rendes tagját, Schmidt Jánost, az MTA rendes tagját, Palkovits Miklós rendes tagot, Kurutzné Kovács Márta rendes tagot, Hudecz Ferenc levelező tagot, Gergely Pál rendes tagot, M. Szabó Miklós rendes tagot, Pósfai Mihályt, az MTA levelező tagját, Vincze Imre rendes tagot, valamint Gósy Máriát, a nyelvtudomány doktorát, Halász Gábort, az MTA doktorát, Krisztin Tibort, az MTA doktorát, Palkovics Lászlót, az MTA doktorát, Karádi Istvánt, az Akadémia doktorát, valamint Czigány Tibort, az Akadémia doktorát. Ugyancsak a Doktori Tanács tagja lett Lendvay György, az MTA doktora, Bakonyi Gábor, az MTA doktora, Kiss György, az MTA doktora, Gábris Gyula, az MTA doktora, valamint Makai Mihály, az MTA doktora. A Közgyűlés a tudományos osztályok jelölései alapján a Doktori Tanács póttagjainak választotta Fodor Pált, az MTA doktorát, Csejtei Dezsőt, az MTA doktorát, Füredi Zoltánt, az MTA rendes tagját, Barnabás Beáta levelező tagot, ádám Veronika rendes tagot, Pap László rendes tagot, Huszthy Pétert, az MTA doktorát, Nusser Zoltán levelező tagot, Chikán Attila levelező tagot, Demény Attila levelező tagot és Kürti Jenőt, az MTA doktorát. A Doktori Tanács elsődleges feladata a doktori kérelmek elbírálása az MTA doktori címre a tudományos bizottságok, osztályok, bíráló bizottságok és hivatalos bírálók javaslataira és döntéseire támaszkodva. A tanácsnak minden tudományos osztály részéről legalább két tagja van. A három év eltelte után legfeljebb egy alkalommal a tag újraválasztható.


A Jelölőbizottság javaslata alapján az Akadémia Közgyűlése a Felügyelő Testület tagjául választotta Horn Pétert, az MTA rendes tagját, Imre László levelező tagot, Kurutzné Kovács Márta rendes tagot, Perczel András levelező tagot, R. Várkonyi ágnes levelező tagot, Roósz András rendes tagot, valamint Solymos Rezső rendes tagot. A Felügyelő Testület feladata az akadémiai gazdálkodás szabályszerűségének és ésszerűségének ellenőrzése, az Akadémia éves költségvetési irányelveinek, az éves költségvetési beszámolónak a vizsgálata.

A Közgyűlés a Jelölőbizottság javaslata alapján Paládi-Kovács Attilát, az MTA rendes tagját a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság elnökéül választotta. A tudományos osztályok jelölései alapján a bizottság tagjául választották Nyomárkay István rendes tagot, Solymosi László levelező tagot, Hatvani László rendes tagot, Mézes Miklós levelező tagot, Oláh Edit levelező tagot, Páczelt István rendes tagot, Hargittai Magdolna rendes tagot, Mahunka Sándor rendes tagot, Zalai Ernő rendes tagot, Bozó László levelező tagot és Patkós András rendes tagot. A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság feladata az Akadémia és intézményei kiadói politikájának összehangolása, valamint a könyv- és folyóirat-kiadás támogatására elkülönített költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás.

A Közgyűlés döntése nyomán a tudományos osztályok jelölései alapján a Tudományetikai Bizottság tagja lett Bitskey István, az MTA levelező tagja, Fehér M. István levelező tag, Ruzsa Z. Imre rendes tag, Solti László rendes tag, Kosztolányi György rendes tag, Michelberger Pál rendes tag, Farkas József rendes tag, Fésüs László rendes tag, Vörös Imre, levelező tag, Márton Péter rendes tag, Lévai Péter levelező tag, valamint a nem akadémikus köztestületi tagok közül BaŐ„czerowski Janusz, Pálffy Géza, Gerencsér László, Tóth Magdolna, Pénzes István, Kövesné Gilicze éva, Gáspár Vilmos, Báldi András, Finszter Géza, Hably Lilla és Groma István. A Tudományetikai Bizottság feladata az, hogy a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében tudományetikai elvi kérdésekben foglaljon állást.

Az MTA Közgyűlése a Jelölőbizottság javaslata alapján a Vagyonkezelő Testület tagjául választotta Balogh Margitot, az MTA Társadalomkutató Központ igazgatóját, Bársony Istvánt, az MTA levelező tagját, Marton áront, az MTA Létesítménygazdálkodási Központjának igazgatóját, Oberfrank Ferenc tudományos tanácsadót, Palkovics Lászlót, az MTA levelező tagját, Sárközy Tamást, az MTA doktorát és Vajna Zoltánt, az MTA rendes tagját. A testület feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elősegítése.

A Közgyűlés a Jelölőbizottság előterjesztésének megtárgyalását követően az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetői Tanácsának jelölése alapján Szörényi Lászlót, az MTA doktorát - mint az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa társadalomtudományi szekciója képviselőjét - az MTA Elnöksége tagjául választotta.

 

Forrás: www.mta.hu

 

 

További három évre Pálinkás József lett az Akadémia elnöke

Tisztújító közgyűlést tartottak a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. A résztvevők megválasztották az MTA elnökét, főtitkárát és főtitkár-helyettesét, valamint alelnökeit, az elnökség egyes tagjait, a közgyűlési bizottságok tagjait és vezetőit, többek között a Doktori Tanács, a Felügyelő Testület, a Tudományetikai Bizottság és a Vagyonkezelő Testület tagjait.

Zárt ülésen választotta meg új tisztségviselőit az Akadémia Tisztújító Közgyűlése. A Jelölőbizottság előterjesztését Damjanovich Sándor, a testület elnöke ismertette a jelenlévőkkel. Az Akadémia elnökévé újabb három évre Pálinkás József jelenlegi elnököt választották meg a Közgyűlés tagjai. Az akadémikus ezzel második elnökségi ciklusát kezdi meg az MTA élén. A tagok főtitkárrá Németh Tamás korábbi főtitkárt, főtitkár-helyettessé Csépe Valériát választották meg, aki ugyancsak második ciklusát tölti majd az Akadémia választott vezetőjeként. A Közgyűlés két jelenlegi alelnök megbízatását is megújította. Dudits Dénest élettudományi alelnökké választották, Maróth Miklóst társadalomtudományi alelnökké. A természettudományi alelnök Kroó Norbert megbízatása az idén lejárt, helyére Szász Domokost választották meg a jelenlévők.


Az Akadémia választott vezetői az Akadémia elnöke, alelnökei, főtitkára és főtitkárhelyettese, akiket a Közgyűlés, három évre, a hazai akadémikusok közül választ meg. A Magyar Tudományos Akadémiát az Akadémia elnöke képviseli, aki gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról. Az Elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti, aki a titkársági szervezetet is működteti. A főtitkárt a munkájában a főtitkárhelyettes segíti, továbbá akadályoztatása esetén helyettesíti.

A Közgyűlés tagjai ugyancsak döntöttek az MTA választott elnökségi tagjainak személyéről. élettudományi elnökségi taggá Hámori Józsefet, társadalomtudományi elnökségi taggá Török ádámot, természettudományi elnökségi taggá pedig Bokor Józsefet választották. Az Akadémia legfőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés, amelynek tagjait a hazai akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési képviselők alkotják. Két Közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete. Az Akadémia Elnökségét az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy képviselője, a főtitkár, a főtitkár-helyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus, és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő, továbbá a Közgyűlés által választott három kutatóintézeti igazgató alkotja, utóbbi három tag közül egy-egy képviseli a matematikát és a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a társadalomtudományokat.

Az MTA Közgyűlése, a tudományos osztályok jelölései alapján, az Akadémia Doktori Tanácsának tagjává választotta S. Varga Pált, az MTA levelezőtagját, Zsoldos Attilát, az MTA levelező tagját, Rónyai Lajost, az MTA rendes tagját, Schmidt Jánost, az MTA rendes tagját, Palkovits Miklós rendes tagot, Kurutzné Kovács Márta rendes tagot, Hudecz Ferenc levelező tagot, Gergely Pál rendes tagot, M. Szabó Miklós rendes tagot, Pósfai Mihályt, az MTA levelező tagját, Vincze Imre rendes tagot, valamint Gósy Máriát, a nyelvtudomány doktorát, Halász Gábort, az MTA doktorát, Krisztin Tibort, az MTA doktorát, Palkovics Lászlót, az MTA doktorát, Karádi Istvánt, az Akadémia doktorát, valamint Czigány Tibort, az Akadémia doktorát. Ugyancsak a Doktori Tanács tagja lett Lendvay György, az MTA doktora, Bakonyi Gábor, az MTA doktora, Kiss György, az MTA doktora, Gábris Gyula, az MTA doktora, valamint Makai Mihály, az MTA doktora. A Közgyűlés a tudományos osztályok jelölései alapján a Doktori Tanács póttagjainak választotta Fodor Pált, az MTA doktorát, Csejtei Dezsőt, az MTA doktorát, Füredi Zoltánt, az MTA rendes tagját, Barnabás Beáta levelező tagot, ádám Veronika rendes tagot, Pap László rendes tagot, Huszthy Pétert, az MTA doktorát, Nusser Zoltán levelező tagot, Chikán Attila levelező tagot, Demény Attila levelező tagot és Kürti Jenőt, az MTA doktorát. A Doktori Tanács elsődleges feladata a doktori kérelmek elbírálása az MTA doktori címre a tudományos bizottságok, osztályok, bíráló bizottságok és hivatalos bírálók javaslataira és döntéseire támaszkodva. A tanácsnak minden tudományos osztály részéről legalább két tagja van. A három év eltelte után legfeljebb egy alkalommal a tag újraválasztható.


A Jelölőbizottság javaslata alapján az Akadémia Közgyűlése a Felügyelő Testület tagjául választotta Horn Pétert, az MTA rendes tagját, Imre László levelező tagot, Kurutzné Kovács Márta rendes tagot, Perczel András levelező tagot, R. Várkonyi ágnes levelező tagot, Roósz András rendes tagot, valamint Solymos Rezső rendes tagot. A Felügyelő Testület feladata az akadémiai gazdálkodás szabályszerűségének és ésszerűségének ellenőrzése, az Akadémia éves költségvetési irányelveinek, az éves költségvetési beszámolónak a vizsgálata.

A Közgyűlés a Jelölőbizottság javaslata alapján Paládi-Kovács Attilát, az MTA rendes tagját a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság elnökéül választotta. A tudományos osztályok jelölései alapján a bizottság tagjául választották Nyomárkay István rendes tagot, Solymosi László levelező tagot, Hatvani László rendes tagot, Mézes Miklós levelező tagot, Oláh Edit levelező tagot, Páczelt István rendes tagot, Hargittai Magdolna rendes tagot, Mahunka Sándor rendes tagot, Zalai Ernő rendes tagot, Bozó László levelező tagot és Patkós András rendes tagot. A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság feladata az Akadémia és intézményei kiadói politikájának összehangolása, valamint a könyv- és folyóirat-kiadás támogatására elkülönített költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás.

A Közgyűlés döntése nyomán a tudományos osztályok jelölései alapján a Tudományetikai Bizottság tagja lett Bitskey István, az MTA levelező tagja, Fehér M. István levelező tag, Ruzsa Z. Imre rendes tag, Solti László rendes tag, Kosztolányi György rendes tag, Michelberger Pál rendes tag, Farkas József rendes tag, Fésüs László rendes tag, Vörös Imre, levelező tag, Márton Péter rendes tag, Lévai Péter levelező tag, valamint a nem akadémikus köztestületi tagok közül BaŐ„czerowski Janusz, Pálffy Géza, Gerencsér László, Tóth Magdolna, Pénzes István, Kövesné Gilicze éva, Gáspár Vilmos, Báldi András, Finszter Géza, Hably Lilla és Groma István. A Tudományetikai Bizottság feladata az, hogy a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében tudományetikai elvi kérdésekben foglaljon állást.

Az MTA Közgyűlése a Jelölőbizottság javaslata alapján a Vagyonkezelő Testület tagjául választotta Balogh Margitot, az MTA Társadalomkutató Központ igazgatóját, Bársony Istvánt, az MTA levelező tagját, Marton áront, az MTA Létesítménygazdálkodási Központjának igazgatóját, Oberfrank Ferenc tudományos tanácsadót, Palkovics Lászlót, az MTA levelező tagját, Sárközy Tamást, az MTA doktorát és Vajna Zoltánt, az MTA rendes tagját. A testület feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elősegítése.

A Közgyűlés a Jelölőbizottság előterjesztésének megtárgyalását követően az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetői Tanácsának jelölése alapján Szörényi Lászlót, az MTA doktorát - mint az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa társadalomtudományi szekciója képviselőjét - az MTA Elnöksége tagjául választotta.

 

Forrás: www.mta.hu