Konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére
Vissza

Konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére

„HEGYET HÁGÉK, LŐTŐT LÉPÉK…”

IRÁNYZATOK ÉS MÓDSZEREK A KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPI VALLÁSOSSÁG KUTATÁSÁBAN

Konferencia a szakrális néprajzban iskolateremtő tudósok emlékére

Kolozsvár, 2018. június 1–3.

 

Program

 

Péntek

9.00–10.00

Regisztráció ‒ BBTE, Bölcsészettudományi kar, Horea út 31.

10.00–10.20

Megnyitó, köszöntők ‒ Popovici terem

T. Szabó Levente, a BBTE BTK dékánhelyettese

Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke

Szabó Árpád Töhötöm, a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet tanszékvezetője

10.20–10.40

Emlékezés Ujváry Zoltánra és Kallós Zoltánra (Voigt Vilmos, Tánczos Vilmos)

Plenáris előadások, Popovici terem ‒ Elnök: Pozsony Ferenc

10.40–11.00

Verebélyi Kincső: Schwartz Elemér és a vallási néprajz

11.00–11.20

Voigt Vilmos: Honti János mint valláskutató

11.20–11.40

Vita

11.40–12.00

Szünet

12.00–12.20

Keszeg Vilmos: Médiumhasználat a vallásos gyakorlatban. Történetiség, funkció, tipológia

12.20–12.40

Kedves Anett: Hit és nemzet a „kis magyar világban”. A „magyaros” diskurzus fotográfiai megvalósulása és etnográfiai következményei Erdélyben

12.40–13.00

Séra László: „Szívünk vígság, alma béfőtt”. Humor és vallás pszichológiai megközelítésben

13.00–13.20

Peti Lehel: Karizmatikus mozgalom egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben

13.20–13.40

Vita

13.40–15.00

Ebédszünet

 PÉNTEK

 

I. szekció, Popovici terem ‒

Elnök: Keszeg Vilmos

II. szekció, 39-es terem ‒

Elnök: Simon András

15.00–15.20

Frauhammer Krisztina: Babonás imádságok, racionalizált imakönyvek

Szacsvay Éva: Szent Katalin: legendák, kultuszok, ünnepek tárgyi világai Szilárdfy Zoltán emlékére

15.20–15.40

Limbacher Gábor: Keresztelő Szent János nagysága, kultusza és aktualitása

Gyöngyössy Orsolya: Nepomuki Szent János-szobrok rehabilitációja a Dél-Alföldön (1989–2018)

15.40–16.00

Szulovszky János: Megszállottság: értelmezések, problémák, megfontolások

Szőcsné Gazda Enikő: Díszkendők a Brassói Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteiben

16.00–16.20

Vita

Vita

 

 

 

16.20–16.40

Szünet

Szünet

 

 

 

16.40–17.00

Molnár Beáta: Az egyház „piszmogott”, a szakma „tapsikolt”, a táltosok „énekeltek”. P. Daczó Árpád‒Lukács Csíksomlyó titka című könyvének fogadtatása az egyház, a néprajztudomány és az újtáltosok körében

Tamás Iringó ‒ Kovács Mária-Márta: Az Erdélyi Református Múzeum megalakulása és szerepe az Erdélyi Református Egyházkerület értékmentő tevékenységében

17.00–17.20

Mohay Tamás: Szorításban. P. Daczó Árpád‒Lukács, a somlyói kegyhely ferences őre (1957–1970)

Vass Erika: Felekezeti együttélés hat székelyföldi unitárius gyülekezet példáján keresztül

17.20–17.40

Czégényi Dóra: Vallásos-mágikus misszilissor(s)okról P. Daczó Árpád‒Lukács levelezése tükrében

Pozsony Ferenc: Az úrvacsora kenyere

17.40–18.00

Vita

Vita

18.00–19.00

Vacsora

19.00

A Reformáció Erdélyben című kiállítás megnyitója

Összeállította: Kelet-európai Német Kulturális Fórum.

Megnyitja: Thomas Șindilariu történész, a brassói Honterus Levéltár levéltárosa.

Bemutatja: Pozsony Ferenc egyetemi tanár, az MTA külső tagja.

Helyszín: Kriza János Néprajzi Társaság székháza (Croitorilor/Mikes u. 15.).


Szombat

Plenáris előadások, Popovici terem ‒ Elnök: Voigt Vilmos

10.00–10.40

Ilyefalvi Emese ‒ Tóth G. Péter ‒ Zombory Andrea: A „Kelet-Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport digitális archívumai (boszorkányperek, hiedelemszövegek, ráolvasások)

10.40–11.00

Pócs Éva: A múlt nyomai egy gyimesi faluközösség vallási életében: a jelenkutatás dilemmái

11.00–11.20

Vita

11.20–11.40

Szünet

 

I. szekció, Popovici terem ‒

Elnök: Frauhammer Krisztina

II. szekció, 39-es terem ‒

Elnök: Peti Lehel

11.40–12.00

Kész Margit: Az archaikus népi imádságok az egyéni vallásgyakorlatban a 21. századi Kárpátalján

Kis-Halas Judit: Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária. A gyógyítás helyi rendszerei egy dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében a 18-19. században

12.00–12.20

Piwakowska, Julia: A lengyel és a magyar archaikus népi imádságok Szűz Máriával kapcsolatos képei (a Rzeszów környéki és a moldvai/gyimesi csángó gyűjtések alapján)

Balatonyi Judit: Gyimesi román és magyar pünkösdi ünnepek: nyilvános diskurzusok és egyéni élmények

12.20–12.40

Czövek Judit: „Piros vére kiontval, küldte vala az őröző szentangyalainak...” Az angyalok és a Grál-legenda  hipotetikus kapcsolata

Győrfy Eszter: Helyi vallás, társadalom és történelem. A felekezetközi és „interetnikus” viszonyok 20. századi alakulása Kostelekben

12.40–13.00

Harangozó Imre: „Piros márványkűre öntötték…” Egy újkígyósi ráolvasó szöveg kulturális háttere

Komáromi Tünde: Elválasztó és összekötő vallásosság: református magyarok és ortodox románok vallásgyakorlata egy mezőségi faluban

13.00–13.20

P. Szalay Emőke: Református egyházművészeti kutatók és kutatások Tiszántúlon és a Kárpát medencében

Vidacs Bea: A karizma rutinizálódása avagy az örökmozgó feltalálása? Egy magyarországi látó példája

13.20–13.40

Vita

Vita

13.40–15.00

Ebédszünet

 

I. szekció, Popovici terem ‒

Elnök: Mohay Tamás

II. szekció, 39-es terem ‒

Elnök: Czégényi Dóra

15.00–15.20

Prikler Szilvia: A halászi Szent Márton napi templombúcsú „csingislovas” felvonulásának változása és társadalomtörténeti háttere

Kész Réka: Külföldön idősápolást vállaló kárpátaljai asszonyok vallásgyakorlása

15.20–15.40

Fábián Gabriella: Adatok a világosság rózsafüzér székelyföldi előzményeihez

András Andrea: Rádióhallgatás vagy vallásgyakorlás?

15.40–16.00

Tatár Erzsébet-Tímea: Szentek kultusza a kolozsvári Marianum Római Katolikus Tan- és Leánynevelő Intézetben (1911–1948)

Sándor Cecília: Szakralitás és a médiumok

16.00–16.20

Hoppál Bulcsú: A két somlyói búcsú: a vallástól az etnicizált vallásig

Simon András: Szakralitás a tájban. A vallás megnyilvánulása egy mintagazdaság életében a 19. század első harmadában

16.20–16.40

Vita

Vita

16.40–17.00

Szünet

Szünet

17.00–17.20

Veres Emese-Gyöngyvér: Konfirmációs köszöntők, imák és egyéb ünnepi költemények az evangélikus szertartásokban

Örsi Julianna: A református lelkészek közösségi szerepvállalása a 20. században

17.20–17.40

Kurta József Tibor: Mária siralma az erdélyi protestánsok használatában

Kész Barnabás: Horkay Lajos, Salánk polihisztor lelkésze

17.40–18.00

Perger Gyula: Mária apokrifok egy kisalföldi búcsús előénekes ponyváin

Kicsi Noémi: A kántori szerepkör és kántori státus interdiszciplináris megközelítése. Maros megyei református kántorok 1948 után

18.00–18.20

Vita

Vita

18.20

Zárszó

18.30

Vacsora

Vasárnap

Kirándulás (Válaszút ‒ Bonchida ‒ Szamosújvár ‒ Szék ‒ Füzesmikola)