Vissza

Működési szabályzat

A  MAGYAR  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA

KOLOZSVÁRI  AKADÉMIAI  BIZOTTSÁG

  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

  Elfogadta a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Kolozsváron, 2007. november 22-én

 

           

1. Bevezetés

1.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) a Magyar Tudományos Akadémia 2006. október 30-i rendkívüli közgyűlésének 5. számú határozata alapján létesült.

 

2. Név – székhely – azonosító adatok

2.1. Neve: A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága (KAB)

2.2. Székhelye: Kolozsvár.

2.3. Működési területe: Románia.

2.4. A KAB azoknak a Romániában élő szakembereknek a szervezeti egysége, akik magukat a romániai magyar tudományos közösséghez tartozónak tekintik, külső tagként vagy köztestületi tagként kötődnek a Magyar Tudományos Akadémiához, vagy tudományos fokozat nélkül részt vesznek a szakbizottságok munkájában.

2.5. A KAB igazgatási, szervezési, ügyviteli és gazdálkodási feladatait a KAB Titkársága látja el.

2.6. A KAB Titkárság székhelye az EME Kolozsvár, Ghica u. 12. sz. alatti épületében van, az Együttműködési megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

2.7. A KAB címe: Kolozsvár, Ghica u. 12. sz.

Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Nádor u. 7.).

 

3. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság feladatai

 A Kolozsvári Akadémiai Bizottság általános célja az országos és a nemzeti, valamint a közösségi tudományos érdekek megjelenítése; a tudományos kutatás, az felsőfokú képzés és a tudományos képzés illetve a fejlesztési stratégiák véleményezése, a tudományos kutatás és a kutatási eredmények közlésének ösztönzése tisztán tudományos célok és a romániai magyar nemzeti közösség érdekében; a tudás presztízsének növelése és a tudományos eredmények színvonalas népszerűsítése; a romániai magyar tudományos közösségen belüli szakmai és személyi kapcsolatok erősítése; a magyar–román szakmai együttműködés szorosabbá tétele. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság lehetőség szerint együttműködik a Román Akadémia kolozsvári területi bizottságával (Filiala din Cluj a Academiei Române).

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tevékenységi köre alaptevékenységi és kiegészítő tevékenységi feladatokat foglal magába.

3.1. Figyelemmel kíséri és segíti a romániai magyar tudományos közösségben folyó tudományos tevékenységet. Saját honlapján informál a Romániában megjelenő, magyar nyelvű vagy tartalmában magyar érdekeltségű publikációkról és az erdélyi kutatásokat kapcsolatba hozza a magyarországi tudományos intézményekkel.

3.2. Számon tartja és egységes keretet biztosít a felsőoktatáshoz kapcsolódó vagy önállóan működő szakmai műhelyeket, szakmai szervezeteket, továbbá az ezeken kívül működő kutatókat.

3.3. Az MTA keretén belül működő pályáztatók megbízásából Szakbizottságai révén alkalmanként szakmai véleményt nyilváníthat egyes pályázatokról, Szakbizottsági tagjai szakmai ajánlatokat adhatnak pályázatokhoz.

3.4. Nyilvántartja a területén működő

– akadémikusokat (a romániai külső tagokat), az MTA romániai doktorait és köztestületi tagjait, a szakbizottsági tagokat,

– az MTA tudományos bizottságainak és más bizottságainak tagjait.

3.5. Lehetőségei szerint és az érintettek beleegyezésével nyilvántartja a külföldön működő romániai származású magyar kutatókat, és ezzel segíti a kölcsönös kapcsolatok kihasználásának lehetőségét.

3.6. Elősegíti a kapcsolatokat az országon belül és kívül a magyar és román kutatók között, lehetőségeket teremt egymás munkájának megismerésére.

3.7. A maga eszközeivel, lehetőségeivel ösztönzi és támogatja a romániai magyar kutatók otthoni munkavállalását, részvételüket a romániai akadémiai, egyetemi és más állami intézmények szakmai műhelyeiben és testületeiben, valamint olyan vállalkozásokban, amelyek szakembereket, kutatókat foglalkoztatnak.

3.8. Mint a közösség egészét érintő fontos tudománypolitikai célkitűzést a Kolozsvári Akadémiai Bizottság az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel és minden más romániai magyar tudományos szervezettel együttműködve szorgalmazza olyan magyar kutatóintézet létrehozását, amely a Kárpát-medencei vonatkozású kutatásoknak és a tudományos utánpótlás nevelésének is intézményéül szolgálna.

3.9. A folyamatos szakmai munka szervezésére, végzésére szak- és munkabizottságokat, alkalmi bizottságokat hoz létre.

3.10. Önállóan vagy más szervezetekkel együtt, illetve szak- és munkabizottságai révén tudományos rendezvényeket szervez.

3.11. Közreműködik disszertációk tudományos vitájának, védésének előkészítésében és szervezésében.

3.12. Kutatási feladatok megoldására pályázatokat ír ki, és jutalmazza a legjobb pályamunkák szerzőit.

3.13. Kapcsolatokat épít ki – szakbizottságai révén is – az MTA és a Román Akadémia tudományos bizottságaival, lehetőség szerint a két országban létező  más tudományos intézmények között.

3.14. Lehetőséget teremt arra, hogy a tudomány művelői kifejtsék véleményüket helyi és országos jelentőségű tudományos kérdésekben.

3.15. Tagjai révén közreműködik a tudományos eredmények színvonalas népszerűsítésében.

3.16. Részt vesz az akadémiai döntések, vélemények kialakításában, azok érvényesítésében.

3.17. Megkeresés esetén – elsősorban szakbizottságai bevonásával – véleményt nyilvánít az ország és az erdélyi régió fejlesztési kérdéseiben.

3.18. Anyagi lehetőségei szerint segíti a tudományos kutatók nemzetközi kapcsolatait.

3.19. Kapcsolatokat ápol és együttműködik az MTA más területi bizottságaival.

3.20. Kapcsolatokat épít ki a megyei és megyeszékhelyi önkormányzatok vezetőivel.

3.21. A tudományt művelők és a tudomány iránt érdeklődő szakemberek látókörének bővítése, személyes kapcsolatok megteremtése és elmélyítése, széleskörű információcsere és vitafórum biztosítása érdekében - többek között a tudományos, kulturális és társadalmi közélet aktuális kérdéseinek kötetlen megvitatására - Klubot működtet.

3.22. Éves munkájáról összefoglalót készít az MTA májusi rendes közgyűlése számára.

3.23. Tudományos kiadványok megjelentetése, ilyen jellegű munkák publikálásának támogatása.

3.24. Kitüntetéseket alapít, és évente átad:

- Egy KAB Emlékérem-et,

- A fiatal tudományos címet szerzettek részére Tudományos Díj-at ad át A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvény keretében,

A színvonalas tudománynépszerűsítést díjjal jutalmazza.

 

4.  Kolozsvári Akadémiai Bizottság szervezeti felépítése

4.1. Testületek:

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Vezetősége (elnök, alelnökök, tudományos titkár, a KAB Titkárságának vezetője)

– a köztestületi tagság (képviselete révén van jelen a Kolozsvári Akadémiai Bizottságban).

 4.2. Munkaszervezetek:

– a szakbizottságok, ezek munkabizottságai, alkalmi munkabizottságok és regionális munkacsoportok,

– a KAB-Klub és vezetője,

– a Szerkesztő Bizottság.

4.3. Hivatali szervezet:

– az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Titkársága.

 

5. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság

5.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tanácskozási, döntési, véleményezési és javaslattételi joggal felruházott testület. Üléseit az elnök hívja össze, évenként legalább két alkalommal. Legalább 6 tag indítványára vagy saját kezdeményezésére, azonban a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke a Bizottságot bármikor összehívhatja. A KAB üléseket az elnök vezeti. A KAB határozatképes, ha tagjainak több mint 50 %-a jelen van.

5.2. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tagjai: az MTA romániai tiszteleti és külső tagjai, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnökei és tudományos titkára, a KAB-Klub elnöke és a köztestületi tagok képviselői. Románia magyar lakta régióiból az illető régió tudományosan minősített szakemberei további 5 reprezentatív személyt (önkormányzati vagy megyei tisztségviselőt, vállalkozót) választanak a Kolozsvári Akadémiai Bizottság tagjává. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság létszáma maximum 60 fő.

5.3. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tagjainak megválasztására hivatott gyűlést (gyűléseket) a KAB elnöke készíti elő, hívja össze, és vezeti le. A köztestületi tagok saját képviselőiket zárt borítékban postán elküldött szavazataikkal választják meg. Az új tagok megválasztásával a régi tagsági megbízások megszűnnek. A választás eredményéről írásban tájékoztatni kell az Akadémia elnökét.

5.4. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tagjai közül háromévi időtartamra a mindenkori Választási Szabályzatban rögzített módon, titkos szavazással elnököt és négy alelnököt választ. A tisztségviselők mandátuma három évre szól, és csak két egymást követő alkalommal választhatók újra.

5.5. A választás lebonyolítását a Kolozsvári Akadémiai Bizottság által választott Választási Bizottság intézi. A szavazás után az új (vagy újraválasztott) elnök átveszi az ülés vezetését. A választás eredményéről írásban tájékoztatja az Akadémia elnökét.

5.6. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság döntési hatáskörébe tartozik:

– a KAB Szervezeti Szabályzatának és Választási Szabályzatának elfogadása. Mindkettőt a KAB jelen lévő tagjainak kétharmados szótöbbségével hagyja jóvá,

– a  mindenkori elnök által felkért tudományos titkár személyének jóváhagyása,

– szakbizottságok elnökeinek, valamint a Szerkesztő Bizottság elnökének felkérése, e testületek megalakulásának jóváhagyása,

– Klub létrehozása, Klub-elnök felkérése,

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság éves munkatervének meghatározása,

– kutatási pályázatok kiírása,

– mindazok az egyedi problémák, amelyeket az elnök az ülés elé terjeszt,

– az MTA elnöksége elé terjesztendő beszámolók, javaslatok, döntések elfogadása.

5.7. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság véleményt nyilvánít:

– a maga által fontosnak ítélt tudományos és szakmai kérdésekben,

– minden olyan esetben, amikor a véleményt a KAB-tól mint testülettől kérik, beleértve az akadémiai pályáztatásra vonatkozó szakvéleményt.

5.8. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság javaslatot tehet a feladatkörébe tartozó vagy azt érintő bármely tudományos, pénzügyi és szervezeti kérdésben.

 

6. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, alelnökei és tudományos titkára

6.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke a testület vezetője.

6.2. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökének jogköre és feladatai:

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság munkájának irányítása, 

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság általános képviselete,

– kapcsolattartás az MTA elnökével, főtitkárával, tudományos osztályaival, a többi területi bizottság titkárságával, más akadémiai intézetekkel és intézményekkel, országos hatáskörű szervezetekkel, a terület országgyűlési képviselőivel, a helyi önkormányzatokkal és szakmai szervezetekkel,

– tudományos titkár felkérése és megbízása,

– a KAB titkárságvezető megbízása,

– beszámol a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak a két ülés között végzett jelentősebb tevékenységéről,

– megküldi az Akadémia elnökének a KAB Szervezeti Szabályzatát és annak módosítását, tájékoztatja az Akadémia illetékes alelnökét a KAB-nak a más területi bizottságok, a tudományos osztályok vagy az Akadémia egésze szempontjából is jelentős tevékenységéről,

– átadja a kitüntetéseket és a pályázatok pályadíjait,

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság nevében kiadói jogot gyakorol.

6.3. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke jogkörének gyakorlásában és feladatainak ellátásában a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak és az MTA elnökségének felelős.

6.4. Az elnöki jogok gyakorlását az elnök esetenként vagy tartósan átruházhatja az alelnökökre és a tudományos titkárra.

6.5. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökének munkáját az alelnökök és a tudományos titkár segítik. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnökei tevékenységüket a négy nagy tudományterület (természettudományok, élettudományok, társadalomtudományok, műszaki tudományok) szerint osztják meg. Mindegyik alelnök közvetlenül irányítja a tudományterületéhez tartozó szakbizottságok munkáját.

6.6.  A Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnökei átruházott jogkörben eljárnak mindazon ügyekben, amelyekben az elnöktől megbízást kapnak. Ilyenkor feladatkörük és felelősségük azonos az elnökével.

6.7. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tudományos titkára az elnök irányításával végzi munkáját, különösen

– előkészíti a Bizottság üléseit,

– megszervezi a testületek határozatainak és az elnök döntéseinek végrehajtását,

– szervezi a KAB kapcsolattartását belföldön és külföldön, pályázati lehetőségeket és a pályázatokhoz szükséges partnereket keres.

6.8. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tudományos titkára feladatainak ellátásában az elnöknek és a KAB-nak felelős.

6.9. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökét, alelnökeit, tudományos titkárát és a Klub elnökét mindennapi teendők ellátásában a Titkárság vezetője segíti.

 

 7. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság vezetősége

7.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság végrehajtó testületi szerve a Vezetőség (összetételét a 4.1. pont tartalmazza), amely intézi a Bizottság ülései között felmerülő teendőket, előkészíti a döntési és véleményezési hatáskörébe tartozó ügyeket, és megszervezi a Kolozsvári Akadémiai Bizottság döntéseinek végrehajtását.

7.2. Kezdeményezi szakbizottságok létrehozását.

7.3. Megszervezi a pályázatok kiírását és a beérkezett pályázatok bírálatát, dönt a pályadíjakról.

7.4.  A Vezetőséget a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke hívja össze, negyedévenként legalább egy alkalommal.

 

8. A szakbizottságok, munkabizottságok és regionális munkacsoportok

8.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság – feladatainak hatékony ellátása érdekében – a tudományterületet képviselő alelnökök irányításával szakbizottságokat hoz létre. A szakbizottságok bevonják munkájukba a szakterület értékes elméleti és gyakorlati tevékenységet folytató, tudományos fokozattal nem rendelkező szakembereit.

8.2. Szakbizottságok alakításának módja és feltételei:

– a szakbizottságok létrehozási tervének meghirdetése az illetékes alelnök és a Vezetőség kezdeményezése alapján,

– a szakbizottsági elnökök felkérése az akadémikusok vagy a köztestületi tagok köréből a Vezetőség által,

– az illetékes alelnök és szakbizottsági elnök együtt tesz javaslatot arra, hol legyen az illető szakbizottság székhelye,

– az illetékes alelnök és lehetőleg 20 olyan szakember megjelenése az alakuló ülésen, akik készek tagként részt venni a szakbizottság munkájában,

a szakbizottság tagjainak egy része, lehetőleg a fele doktor,

– a szakbizottság szótöbbséggel jóváhagyja az erre a tisztségre felkért elnököt, vagy más személyre tesz javaslatot,

– a megválasztott elnök javaslata alapján a szakbizottság titkárának megválasztása,

– a szakbizottsági elnök és a titkár megbízatása egy mandátumra szól.

8.3. Működő és a feltételeknek eleget tevő szakbizottság elnökének és titkárának megválasztása egy újabb akadémiai ciklusra az előző pont szerint történik.

8.4. A szakbizottság megalakulását a Kolozsvári Akadémiai Bizottság ülése hagyja jóvá.

8.5. A Szervezeti Szabályzat elfogadásakor a mellékletben felsorolt szakbizottságok működnek.

8.6. A szakbizottságok feladata:

– közreműködés a hosszabb távú tudományos stratégia kialakításában az illető szakterületen,

– felkérésre az MTA intézményeihez benyújtott kapcsolatos szakmai vélemény kialakítása; a szakbizottsági tagok felkérésre ajánlást adhatnak, közreműködhetnek a megvalósult pályázatok értékelésében,

szakmai rendezvények, tudományos előadások szervezése,

tudománynépszerűsítő előadások szervezése, ilyen jellegű írások publikálása a romániai magyar sajtóban,

– javaslat pályázatok kiírására, közreműködés a pályázatok elbírálásában,

– javaslat díjak odaítélésére,

– az illető tudományterületen folyó KAB tevékenység összefogása, a kutatók közötti személyes kapcsolatok elősegítése, együttműködésük kialakítása,

– állásfoglalás az illető tudományterület kérdéseiben,

– a KAB Vezetőségének kérésére véleménynyilvánítás, illetve javaslattétel,

– éves munkaterv és beszámoló jelentés készítése,

munkabizottságok létrehozása,

javaslattétel könyvkiadásra (a Szervezeti Szabályzat 3.23. pontjának előkészítéseként),

8.7. A szakbizottság munkáját a szakbizottság elnöke vezeti, munkájában a szakbizottság titkára segíti.

8.8. A szakbizottság elnöke évenként beszámol a KAB Vezetőség és a többi szakbizottsági elnök előtt a szakbizottság éves munkájáról.

8.9.  A szakbizottságon belül az állandó feladatok ellátására munkabizottságok, az alkalmi vagy speciális feladatok ellátására albizottságok alakíthatók.

8.10. A munkabizottságok és albizottságok vezetőit és tagjait a szakbizottság elnöke kéri fel.

8.11. Munkabizottság akkor alakítható, ha tagjainak létszáma lehetőleg 10 fő és a tagok egy része doktor.

8.12. A munka-, illetve albizottság alakítását a KAB Vezetősége hagyja jóvá.

8.13. A szakbizottság és munkabizottságai tudományos üléseket szervezhetnek.

8.14. A szakbizottságoknak és munkabizottságoknak egy-egy régióban működő tagjai regionális munkacsoportba tömörülhetnek és a KAB klub keretében klubot működtethetnek.

8.16. A regionális munkabizottság saját munkaterve szerint működik.       

8.17.  A Szerkesztő Bizottság:

előmozdítja, hogy a régió területén született, közzétételre alkalmas tudományos tanulmányok, művek a szakma központi folyóirataiban, könyvkiadónál megjelenjenek,

javaslatot tesz a KAB-nak ezek megjelentetésére.

gondoskodik arról, hogy a megjelent publikációk adatai eljussanak a Kolozsvári Akadémiai Bizottsághoz.

8.18. A Szerkesztő Bizottság publikációs javaslatait évente a Kolozsvári Akadémiai Bizottság vezetősége elé terjeszti. Valamennyi KAB publikáció felelős kiadója a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke. A kiadványok szakmai tartalmáért a Szerkesztő Bizottság által felkért lektorok felelősek.

 

9.  KAB-Klub

9.1. A KAB-Klub célját és feladatait a Szervezeti Szabályzat 3.21. pontja tartalmazza. A Klub a céljait elsősorban klubrendezvények keretében valósítja meg.

9.2. A Klubot háromtagú Klubtanács vezeti. A Klubtanács elnöke a Kolozsvári Akadémiai Bizottság tagja, akit a KAB elnökének javaslatára a KAB választ meg. A Klubtanács tagjait a Klubtanács elnöke kéri fel egy akadémiai ciklusra.

9.3. A Klubtanács a Klub rendezvényeinek szervezője, adminisztratív tevékenységét a Kolozsvári Akadémiai Bizottság titkárságvezetőjével együttműködve végzi.

9.4. A Klub tagja lehet az a külső tag vagy köztestületi tag, aki a klub célkitűzéseit önként, saját elhatározásából elfogadja, belépésre irányuló szándékát a Klub elnökének bejelenti, tagdíj befizetését vállalja.

9.5. A klubtag részt vehet a Klub rendezvényein, és vendégeket hívhat meg.

9.6. A Klub működtetése a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Titkárságának feladata. A fenntartás és működtetés költségeit a KAB Székház költségvetésén belül kell biztosítani.

 

10.  A Kolozsvári Akadémiai Bizottság ügyvitele és gazdálkodása

 10.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hivatali szervezete a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Titkársága, melynek szervezeti és működési rendjét a belső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Titkárság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

11. Záró rendelkezés

A jelen Szervezeti Szabályzat bármilyen változását a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak kell jóváhagynia kétharmados többséggel.

 

Jóváhagyta a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2007. november 22-i ülésén.

 

Dr. Péntek János                                                                                                               

a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke

 

Kolozsvár, 2007. november 22.