Működési szabályzat
Vissza

Működési szabályzat

A  MAGYAR  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA

KOLOZSVÁRI  AKADÉMIAI  BIZOTTSÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 1. Bevezetés

1.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) a Magyar Tudományos Akadémia 2006. október 30-i rendkívüli közgyűlésének 5. számú határozata alapján létesült.

 

 1. Név – székhely – azonosító adatok

2.1. Neve: A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága (KAB)

2.2. Székhelye: Kolozsvár.

2.3. Működési területe: Románia.

2.4. A KAB azoknak a Romániában élő szakembereknek a szervezeti egysége, akik magukat a romániai magyar tudományos közösséghez tartozónak tekintik, külső tagként vagy köztestületi tagként kötődnek a Magyar Tudományos Akadémiához, vagy tudományos fokozat nélkül részt vesznek a szakbizottságok munkájában. Ebben a státuszában a Magyar Tudományos Akadémia képviseletét látja el a romániai magyar tudományosság intézményi rendszerében. Tiszteletben tartja a hozzá tartozó szakemberek szellemi szabadságát, maga azonban politikai, felekezeti tekintetben független tudományos-szakmai szervezet. Elkötelezett viszont a tudomány értékei és a romániai magyar közösség érdekei iránt.

2.5. A KAB igazgatási, szervezési, ügyviteli és gazdálkodási feladatait a KAB Titkársága látja el.

2.6. A KAB Titkárság székhelye az EME Kolozsvár, Ghica u. 12. sz. alatti épületében van, az Együttműködési megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

2.7. A KAB címe: Kolozsvár, Ghica u. 12. sz.

Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Nádor u. 7.).

 

 1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság feladatai

 A Kolozsvári Akadémiai Bizottság általános célja az országos és a nemzeti, valamint a közösségi tudományos érdekek megjelenítése az MTA égisze alatt; a tudományos kutatás, a felsőfokú képzés és a tudományos képzés, illetve a fejlesztési stratégiák véleményezése, a tudományos kutatás és a kutatási eredmények közlésének ösztönzése tisztán tudományos célok és a romániai magyar nemzeti közösség érdekében; a tudás presztízsének növelése és a tudományos eredmények színvonalas népszerűsítése; a romániai magyar tudományos közösségen belüli szakmai és személyi kapcsolatok erősítése; a magyar–román szakmai együttműködés szorosabbá tétele. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság lehetőség szerint együttműködik a Román Akadémia kolozsvári területi bizottságával (Filiala din Cluj a Academiei Române).

3.1. Figyelemmel kíséri és segíti a romániai magyar tudományos közösségben folyó tudományos tevékenységet. Saját honlapján informál a Romániában megjelenő, magyar nyelvű vagy tartalmában magyar érdekeltségű publikációkról és az erdélyi kutatásokat kapcsolatba hozza a magyarországi tudományos intézményekkel.

3.2. Egységes keretet biztosít a felsőoktatáshoz kapcsolódó vagy önállóan működő szakmai műhelyeknek, szakmai szervezeteknek, továbbá az ezeken kívül működő kutatóknak.

3.3. Az MTA keretén belül működő pályáztatók megbízásából Szakbizottságai révén alkalmanként szakmai véleményt nyilváníthat egyes pályázatokról, Szakbizottsági tagjai szakmai ajánlásokat adhatnak pályázatokhoz.

3.4. Nyilvántartja a területén működő

– akadémikusokat (a romániai külső tagokat), az MTA romániai doktorait és köztestületi tagjait, a szakbizottsági tagokat,

– az MTA tudományos bizottságainak és más bizottságainak tagjait.

 1. 4. 1. Szakbizottságai révén konzultatív szerepet tölt be az MTA új, romániai külső és tiszteleti tagjai jelölésének elbírálásában.
 2. 4. 2. Elbírálja, és az MTA vezetése elé terjeszti a Romániából újonnan jelentkező új külső köztestületi tagok felvételét.

3.5. Lehetőségei szerint és az érintettek beleegyezésével nyilvántartja a külföldön működő romániai származású magyar kutatókat, és ezzel segíti a kölcsönös kapcsolatok kihasználásának lehetőségét.

3.6. Elősegíti a kapcsolatokat az országon belül és kívül a magyar és román kutatók között, lehetőségeket teremt egymás munkájának megismerésére.

3.7. A maga eszközeivel, lehetőségeivel ösztönzi és támogatja a romániai magyar kutatók otthoni munkavállalását, részvételüket a romániai akadémiai, egyetemi és más állami intézmények szakmai műhelyeiben és testületeiben, valamint olyan vállalkozásokban, amelyek szakembereket, kutatókat foglalkoztatnak.

3.8. Mint a közösség egészét érintő fontos tudománypolitikai célkitűzést, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel és minden más romániai magyar tudományos szervezettel együttműködve szorgalmazza olyan magyar kutatóintézet létrehozását, amely a Kárpát-medencei vonatkozású kutatásoknak és a tudományos utánpótlás nevelésének is intézményéül szolgálna.

3.9. A folyamatos szakmai munka szervezésére, végzésére szak- és munkabizottságokat, alkalmi bizottságokat hoz létre.

3.10. Önállóan vagy más szervezetekkel együtt, illetve szak- és munkabizottságai révén tudományos rendezvényeket szervez.

3.11. Kutatási feladatok megoldására pályázatokat ír ki, és jutalmazza a legjobb pályamunkák szerzőit.

3.12. Kapcsolatokat épít ki – szakbizottságai révén is – az MTA és a Román Akadémia tudományos bizottságaival, lehetőség szerint a két országban létező  más tudományos intézmények között.

3.13. Lehetőséget teremt arra, hogy a tudomány művelői kifejtsék véleményüket helyi és országos jelentőségű tudományos kérdésekben.

3.14. Tagjai révén közreműködik a tudományos eredmények színvonalas népszerűsítésében.

3.15. Részt vesz az akadémiai döntések, vélemények kialakításában, azok érvényesítésében.

3.16. Megkeresés esetén – elsősorban szakbizottságai bevonásával – véleményt nyilvánít az ország és az erdélyi régió fejlesztési kérdéseiben.

3.17. Anyagi lehetőségei szerint segíti a tudományos kutatók nemzetközi kapcsolatait.

3.18. Kapcsolatokat ápol és együttműködik az MTA területi bizottságaival és a többi külső régió hasonló jellegű tudományos szervezeteivel.

3.19. Kapcsolatokat épít ki a megyei és megyeszékhelyi önkormányzatok vezetőivel.

3.20. A tudományt művelők és a tudomány iránt érdeklődő szakemberek látókörének bővítése, személyes kapcsolatok megteremtése és elmélyítése, széleskörű információcsere és vitafórum biztosítása érdekében - többek között a tudományos, kulturális és társadalmi közélet aktuális kérdéseinek kötetlen megvitatására - Klubot működtet.

3.21. Éves munkájáról összefoglalót készít az MTA májusi rendes közgyűlése számára.

3.22. Tudományos kiadványok megjelentetése, ilyen jellegű munkák publikálásának támogatása.

3.23. Kitüntetéseket alapít, és ezeket évente A Magyar Tudomány Ünnepén adja át. A részletekről külön szabályzatot fogad el a KAB Testülete.

 

 1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság szervezeti felépítése

4.1. Testületek:

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság testülete,

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Vezetősége (elnök, alelnökök, tudományos titkár, a KAB Titkárságának vezetője),

– a köztestületi tagság (képviselete révén van jelen a Kolozsvári Akadémiai Bizottság testületében).

 4.2. Munkaszervezetek:

– a szakbizottságok, ezek munkabizottságai, alkalmi munkabizottságok és regionális munkabizottságok,

– a KAB-Klub és vezetője,

– a Szerkesztő Bizottság.

4.3. Hivatali szervezet:

– az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Titkársága.

 

 1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság testülete

5.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság testülete tanácskozási, döntési, véleményezési és javaslattételi joggal felruházott testület. Üléseit az elnök hívja össze, évenként egy alkalommal. Legalább 6 tag indítványára vagy saját kezdeményezésére azonban a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke a Bizottság testületét bármikor összehívhatja. A KAB-testület üléseit az elnök vezeti. A KAB-testület ülése határozatképes, ha tagjainak több mint 50 %-a jelen van.

5.2. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság testületének tagjai: az MTA romániai tiszteleti és külső tagjai, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnökei és tudományos titkára, a KAB-Klub elnöke és a köztestületi tagok képviselői (a szakbizottságok és a regionális bizottságok választott elnökei). Románia magyar lakta régióiból az illető régió tudományosan minősített szakemberei további 5 reprezentatív személyt (önkormányzati vagy megyei tisztségviselőt, vállalkozót) választhatnak a Kolozsvári Akadémiai Bizottság tagjává. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság létszáma maximum 60 fő.

5.3. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság testületi tagjai közül háromévi időtartamra a mindenkori Választási Szabályzatban rögzített módon, titkos szavazással elnököt és három alelnököt választ. A tisztségviselők mandátuma három évre szól, és csak két egymást követő alkalommal választhatók újra.

5.4. A választás lebonyolítását a Kolozsvári Akadémiai Bizottság testülete által választott Választási Bizottság intézi. A szavazás után az új (vagy újraválasztott) elnök átveszi az ülés vezetését. A választás eredményéről írásban tájékoztatja az Akadémia elnökét.

5.5. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság testülete döntési hatáskörébe tartozik:

– a KAB Szervezeti Szabályzatának és Választási Szabályzatának elfogadása. Mindkettőt a KAB jelen lévő tagjainak kétharmados szótöbbségével hagyja jóvá,

– a  mindenkori elnök által felkért tudományos titkár személyének jóváhagyása,

– a szakbizottságok, munkabizottságok, regionális munkabizottságok megalakulásának, ill. megválasztott elnökeinek jóváhagyása,

– Klub létrehozása, Klub-elnök felkérése,

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság éves munkatervének meghatározása,

– kutatási pályázatok kiírása,

– mindazok az egyedi problémák, amelyeket az elnök az ülés elé terjeszt,

– az MTA elnöksége elé terjesztendő beszámolók, javaslatok, döntések elfogadása.

5.6. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság testülete véleményt nyilvánít:

– a maga által fontosnak ítélt tudományos és szakmai kérdésekben,

– minden olyan esetben, amikor a véleményt a KAB-tól mint testülettől kérik, beleértve az akadémiai jelölésekre, kitüntetésekre és pályáztatásra vonatkozó szakvéleményt.

5.7. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság javaslatot tehet a feladatkörébe tartozó vagy azt érintő bármely tudományos, pénzügyi és szervezeti kérdésben.

 

 1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, alelnökei és tudományos titkára

6.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke a testület vezetője.

6.2. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökének jogköre és feladatai:

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság munkájának irányítása, 

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság általános képviselete,

– kapcsolattartás az MTA elnökével, főtitkárával, tudományos osztályaival, a többi területi bizottság titkárságával, más akadémiai intézetekkel és intézményekkel, országos hatáskörű szervezetekkel, a terület országgyűlési képviselőivel, a helyi önkormányzatokkal és szakmai szervezetekkel,

– tudományos titkár felkérése és megbízása,

– a KAB titkárságvezető megbízása,

– beszámol a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak a két ülés között végzett jelentősebb tevékenységéről,

– megküldi az Akadémia elnökének a KAB Szervezeti Szabályzatát és annak módosítását, tájékoztatja az Akadémia vezetőségét a KAB-nak a más területi bizottságok, a tudományos osztályok vagy az Akadémia egésze szempontjából is jelentős tevékenységéről,

– átadja a kitüntetéseket és a pályázatok pályadíjait,

– a Kolozsvári Akadémiai Bizottság nevében kiadói jogot gyakorol.

6.3. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke jogkörének gyakorlásában és feladatainak ellátásában a Kolozsvári Akadémiai Bizottság testületének és az MTA elnökségének felelős.

6.4. Az elnöki jogok gyakorlását az elnök esetenként vagy tartósan átruházhatja az alelnökökre és a tudományos titkárra.

6.5. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökének munkáját az alelnökök és a tudományos titkár segítik. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnökei tevékenységüket a három nagy tudományterület (természettudományok, élettudományok, társadalomtudományok) szerint osztják meg. Mindegyik alelnök közvetlenül irányítja a tudományterületéhez tartozó szakbizottságok munkáját.

6.6.  A Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnökei átruházott jogkörben eljárnak mindazon ügyekben, amelyekben az elnöktől megbízást kapnak. Ilyenkor feladatkörük és felelősségük azonos az elnökével.

6.7. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tudományos titkára az elnök irányításával végzi munkáját, különösen

– előkészíti a Bizottság üléseit,

– megszervezi a testületek határozatainak és az elnök döntéseinek végrehajtását,

– szervezi a KAB kapcsolattartását belföldön és külföldön, pályázati lehetőségeket és a pályázatokhoz szükséges partnereket keres.

6.8. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tudományos titkára feladatainak ellátásában az elnöknek és a KAB-nak felelős.

6.9. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökét, alelnökeit, tudományos titkárát és a Klub elnökét mindennapi teendők ellátásában a Titkárság vezetője segíti.

 

 1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság vezetősége

7.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság végrehajtó testületi szerve a Vezetőség (összetételét a 4.1. pont tartalmazza), amely intézi a Bizottság ülései között felmerülő teendőket, előkészíti a döntési és véleményezési hatáskörébe tartozó ügyeket, és megszervezi a Kolozsvári Akadémiai Bizottság döntéseinek végrehajtását.

7.2. Megszervezi a pályázatok kiírását és a beérkezett pályázatok bírálatát, dönt a pályadíjakról.

7.3.  A Vezetőséget a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke hívja össze, negyedévenként legalább egy alkalommal.

 

 1. A szakbizottságok, munkabizottságok és regionális munkabizottságok

8.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság szak- és munkabizottságokban, regionális munkabizottságban fejti ki tevékenységét.

8.2. Új szakbizottságok alakításának módja és feltételei:

– olyan szakterületeken hozható létre szakbizottság, amelyeken ilyenek még nem szerveződtek,

– ezt maguk az illető szakterülethez tartozó szakemberek kezdeményezhetik,

– az alakuló ülésen jelen kell lennie az illetékes alelnöknek és 20 olyan szakembernek, akik készek tagként részt venni a szakbizottság munkájában, és akiknek legalább fele rendelkezik tudományos fokozattal, és regisztrált köztestületi tag,

– a szakbizottság szótöbbséggel jóváhagyja az erre a tisztségre felkért elnököt, vagy más személyre tesz javaslatot,

– a megválasztott elnök javaslata alapján a szakbizottság titkárának megválasztása,

– a szakbizottsági elnök és a titkár megbízatása egy mandátumra szól.

8.3. Működő és a feltételeknek eleget tevő szakbizottság elnökének és titkárának megválasztása egy újabb akadémiai ciklusra a Választási szabályzatban leírtaknak megfelelően történik.

8.4. A szakbizottság megalakulását a Kolozsvári Akadémiai Bizottság testületi ülése hagyja jóvá. A szakbizottságok és a regionális bizottságok elnökei a köztestületi tagok képviselőiként tagjai a KAB testületének.

8.5. A szakbizottságok feladata:

– közreműködés a hosszabb távú tudományos stratégia kialakításában az illető szakterületen,

– felkérésre az MTA intézményeihez benyújtott szakmai vélemény kialakítása; a szakbizottsági tagok felkérésre ajánlást adhatnak, közreműködhetnek a megvalósult pályázatok értékelésében,

– szakmai rendezvények, tudományos előadások szervezése,

– tudománynépszerűsítő előadások szervezése, ilyen jellegű írások publikálása a romániai magyar sajtóban,

– javaslat pályázatok kiírására, közreműködés a pályázatok elbírálásában,

– javaslat díjak, kitüntetések odaítélésére,

– az illető tudományterületen folyó KAB tevékenység összefogása, a kutatók közötti személyes kapcsolatok elősegítése, együttműködésük kialakítása,

– állásfoglalás az illető tudományterület kérdéseiben,

– a KAB Vezetőségének kérésére véleménynyilvánítás, illetve javaslattétel,

– éves munkaterv és beszámoló jelentés készítése,

– munkabizottságok létrehozása,

– javaslattétel könyvkiadásra (a Szervezeti Szabályzat 3.23 pontjának előkészítéseként).

8.6. A szakbizottság munkáját a szakbizottság elnöke vezeti, munkájában a szakbizottság titkára segíti.

8.7. A szakbizottság elnöke évenként beszámol a KAB Vezetőség és a többi szakbizottsági elnök előtt a szakbizottság éves munkájáról.

8.8. A szakbizottságon belül az állandó feladatok ellátására munkabizottságok, az alkalmi vagy speciális feladatok ellátására albizottságok alakíthatók.

8.9. A munkabizottságok és albizottságok vezetőit és tagjait a szakbizottság elnöke kéri fel.

8.10. Munkabizottság akkor alakítható, ha tagjainak létszáma lehetőleg 10 fő és a tagok egy része doktor.

8.11. A munka-, illetve albizottság alakítását a KAB Vezetősége hagyja jóvá.

8.12. A szakbizottság és munkabizottságai tudományos üléseket szervezhetnek.

8.13. A szakbizottságoknak és munkabizottságoknak egy-egy régióban működő tagjai regionális munkacsoportba tömörülhetnek és a KAB klub keretében klubot működtethetnek.

8.14. A regionális munkabizottság saját munkaterve szerint működik.       

8.15.  A Szerkesztő Bizottság:

– előmozdítja, hogy a régió területén született, közzétételre alkalmas tudományos tanulmányok, művek a szakma központi folyóirataiban, könyvkiadónál megjelenjenek,

– javaslatot tesz a KAB-nak ezek megjelentetésére.

– gondoskodik arról, hogy a megjelent publikációk adatai eljussanak a Kolozsvári Akadémiai Bizottsághoz.

8.16. A Szerkesztő Bizottság publikációs javaslatait évente a Kolozsvári Akadémiai Bizottság vezetősége elé terjeszti. Valamennyi KAB publikáció felelős kiadója a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke. A kiadványok szakmai tartalmáért a Szerkesztő Bizottság által felkért lektorok felelősek.

 

 1. A KAB-Klub

9.1. A KAB-Klub célját és feladatait a Szervezeti Szabályzat 3.20. pontja tartalmazza, működésére nézve saját szabályzatot alkothat. A Klub a céljait elsősorban klubrendezvények keretében valósítja meg.

9.2. A Klubot a Klub elnöke vezeti. A Klub elnöke a Kolozsvári Akadémiai Bizottság tagja, akit a KAB elnökének javaslatára a KAB választ meg.

9.3. A Klub elnöke a Klub rendezvényeinek szervezője, adminisztratív tevékenységét a Kolozsvári Akadémiai Bizottság titkárságvezetőjével együttműködve végzi.

9.4. A Klub tagja lehet az a külső tag vagy köztestületi tag, aki a klub célkitűzéseit önként, saját elhatározásából elfogadja, belépésre irányuló szándékát a Klub elnökének bejelenti.

9.5. A klubtag részt vehet a Klub rendezvényein, és vendégeket hívhat meg.

9.6. A Klub működtetése a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Titkárságának feladata. A fenntartás és működtetés költségeit a KAB Székház költségvetésén belül kell biztosítani.

 

 1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság ügyvitele és gazdálkodása

10.1. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hivatali szervezete a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Titkársága.

 

 1. Záró rendelkezés

A jelen Szervezeti Szabályzat bármilyen változását a Kolozsvári Akadémiai Bizottság testületének kell jóváhagynia kétharmados többséggel.

 

Kolozsvár, 2018. április 21.