Vissza

Pályázati felhívás - 2023. II. félév

Pályázati felhívás - 2023. II. félév

Pályázati felhívás 2023. II. félév

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2023. II. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategória) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást. A 2023/II. támogatási időszak 2024. február végéig tart.

 

 

1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

 

 

Általános tudnivalók

 

 • 2023. II. félévében kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését. A KAB kizárólag a Románia területén zajló tudományos rendezvényeket támogatja.

 

 • Azokat a tervezett online rendezvényeket, amelyeknek nincs költségvonzata, nem szükséges megpályázni. Előzetesen viszont be kell jelenteni a titkárságra küldött emailben minden, a KAB égisze és neve alatt szervezendő rendezvényt, a rendezvény dátumával és programjával. A kezdeményező köztestületi tag lehet. Nem köztestületi tag kezdeményezése esetén a szakbizottsági elnök tájékoztatása és beleegyezése is szükséges. Minden bejelentésre a KAB elnöksége visszajelez. Az így bejelentett konferenciák szervezéséhez igénybe lehet venni a KAB Zoom felületét. A költségvonzat nélküli rendezvények bejelentése a félév során folyamatos, ám a Zoom felület lefoglalása érdekében érdemes mielőbb elküldeni a rendezvény adatait. A Zoom felületen szervezett konferenciák esetében lehetőség van a konferenciák élő közvetítésére a KAB YouTube és Facebook oldalán. A technikai hátteret a KAB titkársága biztosítja.

 

 • Azon rendezvényeket, amelyeknek van költségvonzata, az alábbi pályázat keretében kell bejelenteni.

 

 

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a szakbizottságokon keresztül lehet benyújtani.

 

A pályázatok tárgya:

Kezdeményezni lehet tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését, amelynek a javaslatot tevő szakbizottság szervezője vagy társszervezője kíván lenni.

 

Megpályázható maximális összeg pályázatonként: 6000 RON.

 

Határidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 4., hétfő 23:59 óra.

Figyelem! A tervezett rendezvény 2024. február 15. előtt kell megvalósuljon.

 

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két e-mail címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: https://kab.ro/szakbizotsagok )
 2. másolatban a titkárságnak az office@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

 

Benyújtandó iratok:

- max. 1 oldalas tartalmi leírás a tervezett rendezvényről, amely kötelezően tartalmazza:

- a rendezvény címét

- a rendezvény helyszínét és időpontját

- a rendezvény célját és tartalmát: az előadók nevét, előadások címét

- a szakbizottsági szervező személyét (név, email, telefonszám)

- részletes költségvetési tervet, amely tartalmazza az igényelt összeget és a költségtípusra való lebontását (utazás, étkezés, szállás, nyomdai költség stb.)

 

Elszámolható költségek:

- szállás, utazás, étkezés költségei, plakátok, műsorfüzetek szerkesztése, kitűzők

 

Nem elszámolható költségek:

- minden, ami nem szerepel az elszámolható költségek között, mint: honoráriumok, alkoholos italok, ajándékok, reklámtárgyak, papír, írószer, roll-up, helyi utazási költségek (mint városi tömegközlekedés, taxi), honlap készítésének/fenntartásának költségei, eszközbeszerzés stb.

Elbírálás

A pályázatokat a szakbizottsági elnökök fontossági sorrendbe helyezik, majd ezt a javaslati listát továbbítják a titkárságra. A támogatandó pályázatokról és a megítélendő összegekről a megfelelő tudományterületi alelnök javaslatot tesz az elnökség felé. A végső döntést az elnökség hozza meg.

 

Az elbírálás eredményéről e-mail-ben értesítjük a pályázókat. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

Elszámolás:

A rendezvények pénzügyi elszámolása személyesen a KAB titkárságán vagy az erre a célra létrehozott elektronikus felületen történik. Az eredeti bizonylatokat az elektronikus platformra való felvezetésük után el kell juttatni a titkárságra. A rendezvények szervezéséről és elszámolásáról ld. A KAB rendezvényeinek szervezési rendje és az Elszámolási útmutató c. mellékleteket.

 

 

2. TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

 

 

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai. A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

 

A pályázat tárgya:

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet a Romániában élő külső tagok és külső köztestületi tagok publikációs költségeinek támogatására. Pályázatot lehet benyújtani a következő tudományos kiadványok megjelentetési költségeinek fedezésére:

 • tudományos könyv kiadási költségei (2. 1. sz. kategória),
 • tudományos folyóirat megjelentetési költségei (2. 2. sz. kategória).

 

Minden publikáció esetében a nyertes pályázó köteles feltüntetni a kiadványon a következőt: A kiadvány megjelenését az MTA támogatta a Kolozsvári Akadémiai Bizottság pályázata keretében.

 

 

Elbírálás

A támogatandó pályázatokról és a megítélendő összegekről a megfelelő tudományterületi alelnök javaslatot tesz az elnökség felé. Az elbíráláshoz az alelnök felkérhet külső szakértőket. A végső döntést az elnökség hozza meg.

 

 

2. 1. Könyvkiadás 

 

 

 

Kizárólag az MTA romániai külső és köztestületi tagjainak azon pályázata támogatható, amely tudományos kutatáson alapuló publikációk megjelentetési költségeire irányul. Nem lehet pályázni emlékkötetek vagy ünnepi kötetek kiadására. Nem részesülnek előnyben tudománytörténeti kiadványok és konferenciakötetek.

 

Figyelem! A KAB 2023. II. félévi pályázatán előnyt élvez azon MTA külső tagok és külső köztestületi tagok tudományos kiadvány megjelentetésére leadott pályázata, akik az MTA Domus 2023 júniusában kiírt könyvkiadás-támogatási pályázatán a pályázható keretösszeg kimerülése miatt nem részesülhettek támogatásban.

 

Megpályázható maximális összeg pályázatonként: 6000 RON.

 

Benyújtandó iratok:

 1. a kézirat végleges változata (pdf )
 2. a tervezett publikáció rezüméje
 3. lektori vélemény
 4. a szerző (több szerzős mű esetében minden szerző) szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 5. az MTA Domus rendszerében leadott pályázat elektronikus visszaigazolása (amennyiben a pályázó az MTA Domus könyvkiadás-támogatási pályázatán is pályázott)
 6. akkreditált kiadó által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 7. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

 

Az elbírálás a leadott kézirat, lektori vélemény és rezümé alapján történik.

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe.

 

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat egyidejűleg két e-mail címre kell elküldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek (a címeket ld. itt: https://kab.ro/szakbizotsagok )
 2. másolatban a titkárságnak az office@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

 

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 4., hétfő 23:59 óra.

 

Szakmai elszámolás:

A szerző eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett változatát (pdf), valamint a megjelenés után a nyomtatott kiadványokat, online kiadvány esetén a megfelelő linket a KAB titkárságára. A nyomtatott kiadványok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket a pályázó egy megállapodás keretében veszi át. A kiadvány elkészülésének végső határideje: 2024. február 15.

 

Figyelem! A támogatás további feltétele, hogy a pályázó a megjelent művet (amely lehet a végleges, a kiadó által közlésre elfogadott kézirat is) pdf formátumban feltölti az MTA Könyvtár és Információs központ REAL Repozitóriumába.

 

Pénzügyi elszámolás:

A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2024. január 15-ig megérkezik minden számla a penzugy@kab.ro címre.

 

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, e-book publikálásának költsége (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

 

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

 

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést.

A KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

 

 

2. 2. Tudományos folyóirat megjelentetése

 

 

 

Kizárólag romániai tudományos folyóiratok, lapok támogatása igényelhető.

 

Megpályázható maximális összeg pályázatonként: 5000 RON.

 

Benyújtandó iratok:

 1. a tervezett lapszám kézirata (pdf )
 2. az előző lapszám elektronikusan vagy papíron
 3. a szerzők szakmai életrajza, publikációs listája (pdf)
 4. a publikáció kiadója által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a megjelentetési költség pontos összegét
 5. a pályázó által készített költségvetési terv, amelyben jelzi a megpályázott összeget

 

 

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag a KAB szakbizottságain (https://kab.ro/szakbizotsagok) keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat két email címre kell egyidejűleg küldeni:

 1. a szakbizottsági elnöknek
 2. másolatban a titkárságnak az office@kab.ro címre

Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

 

A fentieknek nem megfelelő, hiányos, illetve a határidő után érkezett pályázatokat az elnökség nem veszi figyelembe. Nem érvényes az a pályázat, amelyet csak az egyik megjelölt címre küldtek.

 

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 4., hétfő 23:59 óra.

 

Szakmai elszámolás:

A pályázó eljuttatja a kézirat végső, szerkesztett, tördelt változatát (pdf), illetve az elektronikus lapok esetében a megjelentetett lap linkjét, a nyomtatott lapok esetében a megjelent lapszámokat a KAB titkárságára. A nyomtatott lapszámok a KAB leltárába kerülnek, és ezeket egy megállapodás keretében veszi át a pályázó. A kiadvány elkészülésének végső határideje: 2024. január 31.

 

Pénzügyi elszámolás:

A KAB kizárólag abban az esetben vállalja a sikeres pályázat  költségeinek kifizetését, ha legkésőbb 2024. január 15-ig megérkezik minden a számla a penzugy@kab.ro címre.

 

Elszámolható költségek: 

- szerkesztés, tördelés, korrektor költsége, nyomdai költség (kizárólag a KAB számlázási adataira kiállított számla alapján)

 

Nem elszámolható költség: 

- szerzői, szerkesztői honorárium

 

Feladatok:

- a szerző vállalja a kiadással kapcsolatos ügyintézést

- a KAB szerződést köt a nyertes kézirat kiadójával, és utalja a számla összegét. A szerződés helyettesíthető megrendelő űrlappal is.

 

Értesítés

A pályázatok elbírálása a benyújtást követő 15 munkanapon belül történik. Az elbírálás eredményéről email-ben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

  

 

Érdeklődni a KAB titkárságon lehet az office@kab.ro címen vagy a 0787678591 telefonszámon.

 

ELSZAM_UTMUTATO_2023_szept

SZERVEZESI_UTMUTATO_2023